Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-19

Sprint Bioscience: Sprint Bioscience föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 37,9 MSEK för satsningar ...

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience" eller
"Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en emission av
aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i
Företrädesemissionen tillförs Sprint Bioscience initialt cirka 37,9
MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i
Företrädesemissionen och fullt nyttjande av teckningsoptionerna
tillförs Sprint Bioscience ytterligare mellan cirka 25,2 - 48,8 MSEK.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt
garantiåtaganden upp till totalt 100 % av den initiala
emissionslikviden. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att
teckna. Med anledning av den föreslagna företrädesemissionen kommer
rapportdatum för bokslutskommunikén, 2017, att tidigareläggas till
den 7:e februari.

Sammanfattning

· Aktieägare i Sprint Bioscience har företrädesrätt att teckna en
(1) unit, bestående av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av
serie 2018/2019:1, för varje tre (3) befintliga aktier som innehas på
avstämningsdagen den 13 februari 2018.

· Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår mellan den 15
februari och 1 mars 2018.

· Teckningskursen är 15 SEK per unit, motsvarande 15 kronor per
aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

· Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Sprint
Bioscience cirka 37,9 MSEK före emissionskostnader.

· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Sprint
Bioscience ytterligare mellan cirka 25,2 - 48,8 MSEK.

· Företrädesemissionen omfattas till 100 % av teckningsförbindelser
och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal
kvalificerade investerare.

Kort om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer
och metabolism. Affärsmodellen bygger på att arbeta med en bred
projektportfölj och att utveckla flera projekt parallellt i
preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal. Bolaget har en
etablerad teknologi för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
utveckla projekt från idéstadiet till läkemedelskandidater och har
ett tydligt kommersiellt fokus där den kommersiella potentialen är en
avgörande faktor vid utvärderingen av projekturval. Sprint Bioscience
målsättning är att ingå ett större licensavtal per år. Till dags dato
har Bolaget ingått två licensavtal, varav ett är pågående.

I juli 2016 licensierade Sprint Bioscience ett prekliniskt
läkemedelsprojekt till New York-baserade Petra Pharma Corporation,
ett läkemedelsutvecklingsbolag som ägs av bland andra AbbVie, Eli
Lilly and Company, Johnson & Johnson och Pfizer. Genom att blockera
proteinet PIP4K2, ett protein som reglerar cancercellers metabolism,
kan man specifikt förhindra tillväxten hos tumörer. Utöver
delmålsbetalningar, som enligt avtalet innebär att Bolaget kan
erhålla totalt upp till cirka USD 240 miljoner, och royalties
omfattar avtalet även ett initialt samarbete där Sprint Bioscience
driver utvecklingen av molekylerna och som fullt finansieras av Petra
Pharma Corporation.

Utöver det utlicensierade projektet driver Sprint Bioscience för
närvarande två projekt i egen regi, Vps34 och STK25. Vps34 syftar
till att slå ut autofagi, en viktig överlevnadsmekanism för tumörer,
och därigenom göra svårbehandlade, resistenta cancerformer
behandlingsbara. Genom att blockera ett nyckelprotein som initierar
autofagi, Vps34, kan tumören både försvagas och göras mer känslig för
behandling. I STK25 utnyttjas de nära kopplingarna mellan
tumörmetabolism och andra metabola sjukdomar för att utveckla ett
läkemedel mot typ 2-diabetes och NASH (nonalcoholic steatohepatitis).
En rad potenta och selektiva hämmare av STK25 har utvecklats och
arbetet fokuserar nu på att optimera dessa för att visa effekter av
STK25-inhibition i djurmodeller av typ 2-diabetes.

För att skapa ett långsiktigt, stabilt och lönsamt bolag, arbetar
Sprint Bioscience med att ständigt växa och utveckla sin portfölj av
läkemedelsprojekt. Bolagets strategi med en bred projektportfölj
minskar risk och ökar potentialen för att bygga ett lönsamt bolag.
Med ett brett startfält av nya projekt för utvärdering, kan Sprint
Bioscience snabbt identifiera dem med högst potential, både tekniskt
och kommersiellt.

Motiv för Företrädesemissionen

Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna
licensavtal genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för att säkra
rörelsekapitalbehovet, vidareutveckla och utöka säljinsatser av
etablerade projekt samt utöka det antal projekt Bolaget bedömer att
det kan föra genom preklinisk fas så långt som krävs för vidare
licensiering.

"Vår vision är att bygga ett varaktigt, lönsamt bolag och vår
affärsidé är att leverera läkemedelsprojekt inom cancer och
metabolism. Genom att tidigt skaffa en licenspartner kan Sprint
Bioscience fokusera utvecklingsarbetet till den tidiga fasen av
läkemedelsutveckling, en fas där efterfrågan från läkemedelsindustrin
är stor på nya innovativa projekt till deras projektportföljer.

Vi har licensierat ut två läkemedelsprojekt varav ett är pågående;
2015 licensierades MTH1 till Bayer och 2016 PIP4K2 till Petra Pharma.
Strukturen på båda avtalen var likartad; Sprint Bioscience erhöll en
initial betalning vid ingången av licensavtalet, finansiering för
fortsatt utveckling i den prekliniska fasen, delbetalningar om
100-tals MUSD samt royalties vid ett framgångsrikt projekt. Med
erfarenhet från licensavtalen med Bayer och Petra Pharma känner vi
oss övertygade om att vår affärsmodell är långsiktigt hållbar och för
framtida projekt eftersträvar vi liknande avtalsstrukturer.

Utöver det utlicensierade projektet har Sprint Bioscience två projekt,
Vps34 och STK25, där diskussioner förs med potentiella
licenspartners. Vps34 är det projekt som har kommit längst och vi
räknar med att välja en läkemedelskandidat i projektet under 2018.
STK25 är nu i den fas där vi i större utsträckning kommer att arbeta
med externa servicebolag för att generera data från de typer av
modeller som våra potentiella licenspartners har efterfrågat.

För att säkerställa en långsiktig lönsamhet investerar vi också
betydande resurser i att starta nya projekt. De nya projekt vi
arbetar med fokuserar fortsatt på gränslandet mellan tumörmetabolism,
immunonkologi och tumörens mikromiljö och med den teknologiplattform
vi byggt upp kan vi snabbt utvärdera nya målproteiner.

I ljuset av ovanstående genomför vi nu en företrädesemission för att
säkra rörelsekapital samt vidareutveckla och utöka säljinsatser för
våra två etablerade projekt Vps34 och STK25 samt för att bredda
projektportföljen med nya projekt för licensiering", kommenterar
Anders Åberg, VD Sprint Bioscience.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 13 februari 2018 är aktieägare i
Sprint Bioscience äger företrädesrätt att teckna units i
Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier.
Sista dag för handel inklusive rätt att teckna units är den 9
februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt att teckna units
är den 12 februari 2018.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit. Varje unit
består av en (1) aktie samt två (2) teckningsoptioner av serie
2018/2019:1.

Teckningskursen per unit är 15 SEK, motsvarande en teckningskurs om 15
SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Tre (3) teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 berättigar innehavaren
till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per
aktie som ska motsvara 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för
Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under perioden från och
med den 14 januari 2019 till och med den 25 januari 2019, dock lägst
15 SEK och högst 29 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av
teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kan äga rum under perioden
från och med den 28 januari 2019 till och med den 8 februari 2019.

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand
personer som även tecknat units med stöd av uniträtt, i andra hand
till andra som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje
hand till emissionsgaranter.

Teckningsperioden löper från och med den 15 februari 2018 till och med
den 1 mars 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen i
Bolaget. Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Premier
under perioden 15 februari 2018 till och med 27 februari 2018.

Aktiekapitalet kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att öka
med 252 494,50 SEK till 1 009 978,10 SEK och antalet aktier kommer
att öka med 2 524 945 aktier till 10 099 781 aktier. Förutsatt fullt
utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 kommer
aktiekapitalet att öka med ytterligare 168 329,60 SEK och antalet
aktier med 1 683 296. För befintliga aktieägare som inte deltar i
Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full
teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna, om totalt 35,7 %.

Företrädesemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämma den 6
februari 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom
särskilt pressmeddelande.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Sprint Bioscience har erhållit teckningsförbindelser från befintliga
aktieägare motsvarande cirka 3 % av Företrädesemissionen och
garantiåtaganden från ett garantikonsortium motsvarande cirka 97 % av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således till 100 %
säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Preliminär tidplan

· 6 februari 2018 Extra bolagsstämma

· 9 februari 2018 Sista dag för handel inkl. uniträtt

· 12 februari 2018 Första dag för handel exkl. uniträtt

· 13 februari 2018 Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

· 15 februari - 1 mars 2018 Teckningsperiod

· 15 februari 2018 Första dag för handel i uniträtter och BTU

· 27 februari 2018 Sista dag för handel i uniträtter

· omkring den 6 mars 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan
till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att
presenteras på Sprint Bioscience hemsida.

Rådgivare

Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB
är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg &
Aneborn är emissionsinstitut.

Prospekt

Prospekt är beräknat att offentliggöras omkring den 9 fe...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.