Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-29

SRV Yhtiöt Oyj: SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: SRV:n myönteinen kehitys jatkuu

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     29.10.2020, KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: SRV:n myönteinen kehitys jatkuu

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti:

 • Koronaepidemia vaikutti jonkin verran heikentävästi tammi-syyskuun liikevaihtoon ja tulokseen. Erityisesti asuntomyynnin hidastuminen vuoden toisella vuosineljänneksellä ja Venäjän viranomaisten asettamat rajoitukset kauppakeskusten toimintaan näkyivät katsauskauden tuloksessa.
 • Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 683,0 (657,2 1-9/2019) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi asuntorakentamisessa ja toimitilarakentamisessa. Liikevaihdon kasvu johtui sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen osalta urakoinnin volyymin kasvusta. Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 280 (301) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui pääosin allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 12,6 (-9,6) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys. Toisaalta koronaepidemian johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon laskevasti. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat kahden kohteen 9,8 miljoonan kateheikennykset sekä yhteismäärältään 8,2 milj. euron kertavaikutteiset kulukirjaukset.
 • Liikevoitto oli 9,5 (-6,2) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -3,1 (3,4) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista ja suojien markkina-arvojen muutoksesta.
 • Tulos ennen veroja oli -13,4 (-25,1) milj. euroa. Tähän sisältyy ei-kassavaikutteisia kurssitappioita     -17,4 milj. euroa (kurssivoittoa 10,7).
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 33,6 (-86,9) milj. euroa. Rahavirtaa paransivat pääosin Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien realisoinnit ja sijoittajille myytyjen urakkakohteiden pääoman vapautukset.
 • Tulos per osake oli -0,11 (-0,35) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 280,3 (1 592,6) milj. euroa. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 566,3 (344,7) milj. euron edestä, mikä on 64 prosenttia enemmän vertailukauteen verrattuna. Tilauskannan myyty osuus oli 86,9 prosenttia (82,3).
 • Yhtiö toteutti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tervehdyttämisohjelmansa alla merkittävän määrän tasetta sekä likviditeettiä parantavia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet paransivat omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Ruplan kurssimuutos puolestaan heikensi omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Omavaraisuusaste oli 23,8 (27,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 177,4 (199,1) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 29,6 prosenttia (33,3) ja nettovelkaantumisaste 98,4 (131,4). Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 31,4.

 • Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö julkaisee myös operatiivisen liikevoiton, joka määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti:  

 • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 209,9 (227,1) milj. euroa. Liikevaihtoa laski toimitilarakentamisen ja asuntorakentamisen liikevaihdon pieneminen.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 7,1 (-7,0) milj. euroa. Työmaiden positiivinen tuloskehitys ja vertailukautta suurempi valmistuneiden ja tuloutuneiden asuntojen määrä kasvattivat operatiivista liikevoittoa. Siihen vaikutti positiivisesti venäläiseen tytäryhtiöön toisella vuosineljänneksellä kirjatun 3,1 milj. euron kuluvarauksen purkaminen, kun toisen asteen tuomioistuin kumosi aiemmin määrätyt korvaukset. Toisella vuosineljänneksellä kirjatulla varauksella ja varauksen purkamisella kolmannella vuosineljänneksellä oli kurssierosta johtuen nettomääräisesti -0,4 milj. euron vaikutus tammi-syyskuun tulokseen. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti myös koronaepidemiasta johtunut kauppakeskusten vuokratuottojen aleneminen. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat kahden hankkeen merkittävät kateheikennykset sekä arvonalennukset.
 • Liikevoitto oli 1,7 (-6,3) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 25 prosenttia vertailukautta enemmän, 154,4 (123,3) milj. eurolla.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SRV ja Espoon kaupungin Tilapalvelut allekirjoittivat 19.10.2020 sopimuksen Matinkylän lukion uudisrakennuksen toteuttamisesta Espooseen. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 41 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus on noin 33 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyy välittömästi puoli vuotta kestävällä kehitysvaiheella, minkä jälkeen hanke siirtyy SRV:n tilauskantaan.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Keskeisten sidosryhmiemme luottamus yhtiöön on vahvistunut alkuvuoden rahoitusratkaisujen ja uusien projektien myötä. Käynnistämme loppuvuoden aikana aiemmin kertomallamme tavalla uusia perustajaurakoituja asuntokohteita, joiden RS-rahoituksista on sovittu useiden pankkien kanssa. Onnistuimme uuden henkilöstön rekrytoinneissa, mikä luo perustaa tulevalle kehitykselle. Rekrytoimme syyskuussa näkyvästi ja palkkasimme useita henkilöitä niin työmaiden johtotehtäviin kuin asiantuntijatehtäviin. Olemme säilyttäneet asemamme innovatiivisena ja vastuullisena työnantajana.

Asuntokauppa oli vahvaa koko vuosineljänneksen ajan ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on erittäin vähäinen, Suomessa vain 45 kappaletta ja Venäjällä ei yhtään. Kalasataman Loiston myynti on odotustemme mukaan piristynyt, kun kohteen valmistumiseen on aikaa noin vuosi ja alue sekä asukkailta saatu palaute kehittyvät myönteisesti.

Venäjällä osaomistamamme kauppakeskukset avautuivat koronaepidemian ensimmäisen aallon jälkeen heinä-elokuun aikana. Kauppakeskusten elpyminen oli vahvaa ja kävijämäärät sekä myyntimäärät kasvoivat elo-syyskuussa lähes vuoden takaiselle tasolle. Venäjällä kauppakeskusten pinta-ala asukasta kohden on merkittävästi pienempi kuin länsimaissa ja verkkokauppa edelleen melko kehittymätöntä, joten uskomme kauppakeskusten elpymisen olevan nopeaa myös käynnissä olevan koronaepidemia-aallon jälkeen.

Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui edelleen myönteisenä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääsääntöisesti suunnitellusti. Operatiiviseen liiketulokseen palautettiin aiemmin kirjattu varaus Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiömme vahingonkorvauksesta, kun riita toisessa oikeusasteessa päätyi eduksemme. Positiivinen kehitys jatkui: sekä operatiivinen liiketulos että kassavirta olivat positiivisia.

Olemme suunnitellusti kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi. Tilauskanta laski mutta katsauskauden tilausvirta oli edellistä kautta suurempi. Lähellä sopimusta olevien hankkeiden määrä on kuitenkin vahva ja antaa hyvän pohjan loppuvuoden tilauskertymälle.  Lisäksi totean ilolla, että noin puolentoista vuoden tauon jälkeen käynnistämme perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana. Pääosin ne tuloutuvat vuonna 2022.

Koronaepidemiaan varautuminen on edelleen aiheuttanut poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja kaikki työmaamme ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Toistaiseksi koronaepidemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta epidemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Jatkamme operatiivisen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä. Johdamme kehitystä vahvasti keskitetyn projektinhallintamallin kautta. Lisäksi olemme aloittaneet yhtiön vahvuuksien edelleen kehittämiseen pohjautuvan strategiatyön.

Useiden onnistumisten ja kurinalaisen tekemisen ansiosta luottamus SRV:tä kohtaan on parantunut merkittävästi. Kiitän asiakkaita ja rahoittajia hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä käänteemme eteen.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

[][][][][][][][]
Konsernin 1−9/  1−9/ muutos muutos, 7-9/20 7-9/20 1−12/ edelliset
avainluvut(IFRS, 2020 2019 % 2019 12 kk
milj. eur)
20 19
Liikevaihto 683,0 657,2 25,9 3,9 209,9 227,1 1 060,9 1 086,8

Operatiivinen 12,6 -9,6 22,2 7,1 -7,0   -96,8 -74,6
liikevoitto[1)]

Operatiivinen 1,8 -1,5 3,4 -3,1 -9,1 -6,9
liikevoitto, %
Liikevoitto[*)] 9,5 -6,2 15,7 1,7 -6,3 -93,0 -77,3
Liikevoitto, % 1,4 -0,9 0,8 -2,8 -8,8 -7,1
Liikevoitto, ilman 6,8 -9,7 16,5 0,9 -7,6 -94,3 -77,8
IFRS 16[2)
*)]
Liikevoitto, % 1,0 -1,5 0,4 -3,3 -8,9 -7,2
ilman IFRS
16[2)]
Rahoitustuotot ja -22,9 -18,9 -4,0 -8,8 -7,6 -29,3 -33,3
-kulut,
yht.[**)]
Tulos ennen veroja -13,4 -25,1 11,7 -7,0 -14,0 -122,4 -110,6
Katsauskauden -14,5 -20,2 5,7 -6,9 -11,6 -103,6 -97,9
tulos
Katsauskauden -2,1 -3,1 -3,3 -5,1 -9,8 -9,0
tulos, %
Tulouttamaton 1 280, 1 592, -312,3 -19,6 1344,2
tilauskanta[3)]

3 6
Uudet sopimukset 566,3 344,7 221,6 64,3 154,4 123,3 487,6 709,3

[*)] -3,1 3,4 -6,5 -5,4 0,6 3,8 -2,8
valuuttamuutosten
nettovaikutus
liikevoitossa
[ **)] -1,7 -5,4 3,7 -0,2 -1,4 -3,7 0,1
korkojohdannaisten
osuus
rahoitustuotoissa
ja -kuluissa

1.
Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Netto valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -3,1 milj. euroa (3,4), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen 5,7 milj. euroa (-3,4).

2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.
[][][][][][][][][]
Konsernin tunnusluvut(IFRS, milj. 1−9/ 1−9/ muutos muutos, 1−12/
eur) 2020 2019 % 2019
Omavaraisuusaste, % 23,8 27,2 21,2
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 29,6 33,3 26,4
[1)]
Korollinen nettovelka 341,7 513,2 -171,5 -33,4 422,0
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 194,9 339,7 -144,8 -42,6 271,9
16[1)]
Nettovelkaantumisaste, % 177,4 199,1 240,3
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 98,4 131,4 151,2
16[1)]
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,9 -0,2 -15,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman 0,4 -1,0 -17,5
IFRS 16[1)]
Sijoitettu pääoma 605,0 795,1 -190,1 -23,9 625,3
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 16[1)] 463,5 622,5 -158,9 -25,5 479,4
Oman pääoman tuotto, % -10,5 -11,0 ...

Författare SRV Yhtiöt Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.