Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-21

SRV Yhtiöt Oyj: SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: SRV:n tervehdyttämisohjelma onnistuneesti päätökseen - taseasema ja likviditeetti vahvistuivat merkittävästi

SRV YHTIÖT OYJ     PUOLIVUOSIKATSAUS     21.07.2020, KLO 8.30

SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: SRV:n tervehdyttämisohjelma onnistuneesti päätökseen - taseasema ja likviditeetti vahvistuivat merkittävästi

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti:

 • Koronaepidemia vaikutti jonkin verran heikentävästi tammi-kesäkuun liikevaihtoon ja tulokseen. Erityisesti asuntomyynnin hidastuminen ja Venäjän viranomaisten asettamat kauppakeskusten toimintaan rajoitukset näkyivät katsauskauden tuloksessa.
 • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 473,1 (430,0 1-6/2019) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi asuntorakentamisessa ja toimitilarakentamisessa. Liikevaihdon kasvu johtui sekä asuntorakentamisen että toimitilarakentamisen osalta urakoinnin volyymin kasvusta. Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 153 (203) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui pääosin allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 5,5 (-2,6) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransivat etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys sekä Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien myynneistä johtuneiden 2,1 milj. euron kate-eliminointien tuloutuminen. Asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti operatiiviseen liikevoittoon laskevasti. Operatiivista liikevoittoa heikensi myös se, että Venäjällä SRV:n tytäryhtiö tuomittiin ensimmäisen asteen tuomioistuimessa korvaamaan vastapuolelle sopimusriidan takia 3,1 milj. euron korvaukset, jotka on täysimääräisesti kirjattu kuluvarauksena. Tytäryhtiö on valittanut tuomiosta. Lisäksi operatiivista liikevoittoa heikensi tervehdyttämisohjelman johdosta syntyneet yli miljoonan euron kertaluonteiset kulut, koronaepidemian aiheuttamat ylimääräiset kulut, asuntojen myynnin hidastuminen sekä kauppakeskusten vuokratuottojen aleneminen. 
 • Liikevoitto oli 7,8 (0,1) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli 2,3 (2,8) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista ja suojien markkina-arvojen muutoksesta. 
 • Tulos ennen veroja oli -6,4 (-11,2) milj. euroa. Tähän sisältyi ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssauksesta aiheutuvia kurssieroja -4,2 milj. euroa (3,3) sekä korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset -1,1 milj. euroa (-3,5).
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 49,2 (-55,8) milj. euroa. Rahavirtaa paransivat pääosin Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien realisoinnit, sijoittajille myytyjen urakkakohteiden pääoman vapautukset ja kahden perustajaurakointikohteen valmistuminen. 
 • Tulos per osake oli -0,09 (-0,16) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 332,4 (1 667,2) milj. euroa. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 411,9 (221,4) milj. euron edestä, mikä on 86 prosenttia enemmän vertailukauteen verrattuna. Tilauskannan myyty osuus oli 85,7 prosenttia (84,1).
 • 7.2.2020 yhtiö myi omistusosuutensa REDIstä ja omistusosuuksiaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta kanssasijoittajilleen. 
 • Osana tervehdyttämisohjelmaa yhtiö toteutti helmikuussa yhdessä luottolimiitin myöntäneiden pankkien kanssa 100 milj. euron luottolimiitin korvaamisen kahdella erillisellä, 60 milj. euron ja rakennushankkeiden rahoitukseen tarkoitetulla 40 milj. euron suuruisella luottolimiitillä. 
 • 26.3.2020 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille ja merkintäetuoikeusannista. Yhtiö järjesti toukokuussa 75 milj. euron suunnatun osakeannin. Kesäkuussa yhtiö järjesti 50 milj. euron merkintäetuoikeusannin.
 • Toukokuun lopussa SRV pidensi kirjallisella menettelyllä kahden joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuaikoja ja eräitä muita ehtoja. Kesäkuun lopussa yhtiö irtisanoi 9 milj. euron nostamattoman osan 60 milj euron luottolimiitistä. Jäljellä olevaa luottolimiittiä lyhennetään 11 milj. euroa joulukuussa 2021 ja 40 milj. euroa tammikuussa 2022. 
 • Parantuneen tuloksen ja kassavirran sekä tehtyjen tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta omavaraisuusaste oli 25,3 (28,5) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 148,5 (178,9) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 30,6 prosenttia (35,1) ja nettovelkaantumisaste 83,5 (114,0).  

Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö julkaisee myös operatiivisen liikevoiton, joka määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti: 

 • Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 265,0 (207,4) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 0,5 (-3,1) milj. euroa. Työmaiden positiivinen tuloskehitys ja vertailukautta suurempi valmistuneiden ja tuloutuneiden asuntojen määrä kasvattivat operatiivista liikevoittoa. Siihen vaikutti kuitenkin heikentävästi venäläisen tuomioistuimen päätöksen perusteella kirjattu 3,1 milj. kuluvaraus. Lisäksi operatiivista liikevoittoa heikensivät tervehdyttämisohjelman johdosta syntyneet yli miljoonan euron kertaluonteiset kulut, koronaepidemian aiheuttamat ylimääräiset kulut, asuntojen myynnin hidastuminen sekä kauppakeskusten vuokratuottojen aleneminen.
 • Liikevoitto oli 3,3 (-3,2) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 198 prosenttia vertailukautta enemmän, 213,7 (71,7) milj. eurolla.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

1.7.2020 SRV tiedotti käynnistävänsä HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaustyöt. Hankkeen projektinjohtourakkasopimus allekirjoitettiin maaliskuussa, jolloin hankkeessa käynnistettiin kolme kuukautta kestänyt kehitysvaihe. Nyt tehdyn toteutusvaiheen käynnistämispäätöksen myötä Jorvin leikkaussalien peruskorjaushanke kirjattiin kesäkuun tilauskantaan noin 39 milj. euron tavoitebudjetilla.

6.7.2020 SRV tiedotti luovuttaneensa yhteensä 67.950 hallussaan ollutta omaa osakettaan yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään kuuluneille henkilöille. Järjestelmän ansaintajakso oli vuosina 2017-2019. Luovutuksen jälkeen SRV Yhtiöt Oyj:llä on hallussaan 850.649 omaa osakettaan.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Toisen vuosineljänneksen aikana veimme tervehdyttämisohjelmamme onnistuneesti päätökseen. Kaikki luvatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa. Molemmat tervehdyttämisohjelmaamme kuuluneet, toisen vuosineljänneksen aikana toteutetut, osakeannit onnistuivat hyvin. Hybridilainojen haltijoille suunnatussa annissa noin 75 miljoonaa euroa ulkona olleesta 92 miljoonan euron pääomasta korkoineen vaihdettiin osakkeisiin. Kesäkuussa toteutettu merkintäetuoikeusanti toi meille noin 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Olen erittäin iloinen saamastamme luottamuksesta ja tervehdyttämisohjelmamme ryhdikkäästä läpiviennistä.

Osakeantien välissä saimme lisäksi päätökseen kirjallisen menettelyn, jonka myötä teimme joukkovelkakirjalainojemme maksuaikatauluihin ja joihinkin ehtoihin muutoksia. Nämä toimenpiteet pidentävät lainarakenteemme takaisinmaksuprofiilia.

Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui hyvänä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät suunnitellusti. Operatiivista liiketulosta rasittavat kuitenkin Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiömme noin kolmen miljoonan euron vahingonkorvausta varten tekemä varaus, tervehdyttämisohjelman yli miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset sekä Covid-19 -viruksen torjuntaan liittyvät kustannukset ja etenkin huhtikuun hiljentyneestä asuntokaupasta ja kauppakeskusten vähentyneestä kävijämäärästä johtuvat myynnin menetykset.

Olemme suunnitellusti ja nopeassa aikataulussa kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi. Kirjasimme tilauskantaamme tammi-kesäkuun aikana yli 400 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, joista merkittävimpiä ovat HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaus, Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus sekä Jousenkaaren koulu. Tavoittelemme edelleen hankkeita, joilla on vahvat rakentamisen edistymisen mukaan maksavat asiakkaat, jolloin hankkeet eivät sido SRV:n pääomaa. Lisäksi pyrimme vahvistuneen taloudellisen tilanteemme ja elpyneen asuntokaupan tukemana käynnistämään valikoidusti myös perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana.

Kevään aikana Covid-19 -virukseen varautuminen on aiheuttanut poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja kaikki työmaat ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Koronaepidemia hiljensi asuntokauppaa etenkin maaliskuun lopun ja toukokuun alun välisenä aikana, millä on ollut vaikutusta asuntokohteiden myyntivauhtiin. Toistaiseksi koronaepidemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia, mutta epidemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ja epidemian mahdollinen jatkuminen tai uudelleen eskaloituminen hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Venäjällä koronaepidemia sulki pääosan kauppakeskuksiemme liikkeistä maaliskuun lopulla. Pietarissa sijaitsevissa kauppakeskuksissamme suuri osa liikkeistä on edelleen suljettuina. Kauppakeskusten avautuminen sekä kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen ja turvalliseen asiointiin määrittävät merkittävästi kauppakeskusten operatiivista tuloskehitystä, ja tämä voi heijastua myös kiinteistöjen tuleviin myyntiajankohtiin.

Tervehdyttämisohjelman onnistuneen läpiviennin ansiosta vahvistunut taseemme ja rahoitusasemamme, vahvana pysynyt tilauskantamme ja sen onnistunut rakenteen muutos vähäriskisemmäksi sekä asiakkaidemme luottamus luovat SRV:n kehittämiselle vahvan pohjan. Kiitän henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä käänteemme eteen.

Jatkamme operatiiviseen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä - vahvistunut taloudellinen asemamme antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

[][][][][][][][]
Konsernin 1−6/  1−6/ muutos muutos, 4-6/20 4-6/20 1−12/ edelliset
avainluvut(IFRS, 2020 2019 % 2019 12 kk
milj. eur)
20 19
Liikevaihto 473,1 430,0 43,1 10,0 265,0 207,4 1 060, 1 104,1

9
Operatiivinen 5,5 -2,6 8,1 0,5 -3,1   -96, -88,7
liikevoitto[1)]

8
Operatiivinen 1,2 -0,6 0,2 -1,5 -9,1 -8,0
liikevoitto, %
Liikevoitto[*)] 7,8 0,1 7,7 3,3 -3,2 -93,0 -85,4
Liikevoitto, % 1,6 0,0 1,2 -1,5 -8,8 -7,7
Liikevoitto, ilman 5,8 -2,1 8,0 2,3 -4,3 -94,3 -86,4
IFRS 16[2)
*)]
Liikevoitto, % 1,2 -0,5 0,9 -2,1 -8,9 -7,6
ilman IFRS
16[2)]
Rahoitustuotot ja -14,2 -11,3 -2,9 -3,1 -7,7 -29,3 -32,2
-kulut,
yht.[**)]
Tulos ennen veroja -6,4 -11,2 4,8 0,2 -10,8 -122,4 -117,5

Katsauskauden -7,6 -8,6 1,0 -0,1 -9,0 -103,6 -102,6
tulos

Katsauskauden -1,6 -2,0 0,0 -4,3 -9,8 -9,3
tulos, %
Tulouttamaton 1 332, 1 667, -334,7 -20,1 1 344,
tilauskanta[3)]

4 2 2
Uudet sopimukset 411,9 ...

Författare SRV Yhtiöt Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.