Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-14

SSAB: Europeiska kommissionen har godkänt samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki och SSAB fortsätter med slutförandet av aktieutbyteserbjudandet

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

Idag har SSAB AB (publ) ("SSAB") erhållit erforderligt
konkurrensgodkännande från Europeiska kommissionen för samgåendet
mellan SSAB och Rautaruukki Corporation ("Rautaruukki").

SSAB har erhållit Europeiska kommissionens godkännande för samgåendet
med Rautaruukki. Godkännandet är villkorat av att SSAB åtar sig att
avyttra följande enheter inom sin nordiska ståldistributionsrörelse
och finska verksamhet riktad mot byggsektorn: Ett Steel Service
Center i Sverige och ett i Finland, Tibnor Oy i Finland (ett helägt
dotterbolag till Tibnor AB), det 50- procentiga ägandet i var och en
av bolagen Norsk Stål AS (NS) och Norsk Stål Tynnplater AS (NST),
samt Plannja Oy i Finland (ett helägt dotterbolag till Plannja AB).
SSAB kommer omedelbart att påbörja avyttringsprocessen. Den
synergipotential och den industriella logiken med transaktionen som
tidigare kommunicerats gäller oförändrade, eftersom vissa eftergifter
var förväntade. Konkurrensgodkännanden har sedan tidigare erhållits i
Ryssland, Turkiet och Ukraina. Inga ytterligare
konkurrensgodkännanden krävs för fullföljandet av utbyteserbjudandet.

SSAB fortsätter med aktieutbyteserbjudandet till Rautaruukkis
aktieägare

Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet där SSAB erbjuder sig att
förvärva samtliga utestående aktier i Rautaruukki som inte ägs av
Rautaruukki eller dess dotterbolag löper fram till den 22 juli 2014.
Transaktionen förväntas fullföljas kort därefter, villkorat av att
aktieägare med mer än 90 procent av aktierna har accepterat
utbyteserbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Head of Investor Relations, 08-45 45 729,
andreas.koch@ssab.com

Marie Elfstrand, Director External Communications, 08-45 45 734,
marie.elfstrand@ssab.com

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas" eller andra motsvarande uttryck
kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på
nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden,
och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att
det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande
förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=285572...
http://mb.cision.com/Main/980/9616501/266792.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.