Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

SSAB: Finansiell proformainformation för perioden januari-december 2013 för sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

Den 22 januari 2014 offentliggjorde SSAB AB (publ) ("SSAB") och
Rautaruukki Corporation ("Rautaruukki") en plan för ett samgående
mellan de två bolagen genom att SSAB lämnar ett rekommenderat
offentligt utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare. I samband
med förberedelserna för utbyteserbjudandet har SSAB upprättat
oreviderad finansiell proformainformation för 2013, där det framgår
hur utfallet skulle kunna bli av det föreslagna samgåendet mellan
SSAB:s och Rautaruukkis verksamheter.

Den oreviderade finansiella proformainformationen, som återfinns nedan
och i Bilaga 1 till detta börsmeddelande, har hämtats från den
finansiella informationen i SSAB:s reviderade koncernredovisning vid
och för året som slutade den 31 december 2013 och Rautaruukkis
reviderade koncernredovisning vid och för året som slutade den 31
december 2013, och återges för att illustrera den finansiella
påverkan av den föreslagna sammanslagningen av SSAB:s och
Rautaruukkis verksamheter. Den oreviderade finansiella
proformainformationen har upprättats på basis av International
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och
på ett sätt som är förenligt med de redovisningsprinciper som
tillämpas i SSAB:s reviderade koncernredovisning vid och för året som
slutade den 31 december 2013. Proformajusteringarna i den oreviderade
finansiella proformainformationen är baserade på tillgänglig
information och ett antal antaganden, vilka beskrivs mer i detalj i
noterna som hör till proformainformationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Oreviderad resultaträkning (proforma)

+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
| | Perioden |
| | januari-december |
| | 2013 |
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
| | SSAB IFRS |Rautaruukki|Justeringar | SSAB |
| | | IFRS | (proforma) | proforma |
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
| |(oreviderad) |(reviderad)|(oreviderad)|(oreviderad)|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
| | (Meur) | (Meur) | (Meur) | (Meur) |
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Försäljning | 4 049| 2 405| -17| 6 437|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Kostnad för sålda varor | -3 849| -2 174| -58| -6 080|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Bruttoresultat | 200| 231| -75| 357|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Försäljningskostnader | -178| -104| -| -282|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Administrationskostnader | -162| -106| -31| -299|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Övriga rörelseintäkter | 57| 13| -| 70|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Övriga rörelsekostnader | -50| 0| 5| -45|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Andelar i intressebolags och | 2| -| -3| -2|
|joint ventures resultat efter| | | | |
|skatt | | | | |
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Rörelseresultat | -131| 34| -104| -201|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Finansiella intäkter | 7| 40| -| 47|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Finansiella kostnader | -76| -76| 6| -146|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Resultat efter finansnetto | -200| -2| -98| -301|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Andelar i intressebolags och | | -3| 3| -|
|joint ventures resultat efter| | | | |
|skatt | | | | |
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Skatt | 77| -8| 15| 84|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Årets resultat | -123| -14| -80| -217|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Varav hänförligt till: | | | | |
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Moderbolagets aktieägare | -123| -14| -80| -217|
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+
|Innehav utan bestämmande | 0| 0| -| 0|
|inflytande | | | | |
+-----------------------------+-------------+-----------+------------+------------+

Oreviderad rapport över totalresultat (proforma)

+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
| | Perioden |
| | januari-december |
| | 2013 |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
| | SSAB IFRS |Rautaruukki|Justeringar | SSAB |
| | | IFRS | (proforma) | proforma |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
| |(oreviderad)|(reviderad)|(oreviderad)|(oreviderad)|
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
| | (Meur) | (Meur) | (Meur) | (Meur) |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Årets resultat | -123| -14| -80| -217|
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Övrigt totalresultat | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Poster som kan komma att | | | | |
|omklassificeras | | | | |
|till resultaträkningen: | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Periodens | -29| -20| -| -49|
|omräkningsdifferenser | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Kassaflödessäkringar | -8| -6| -| -14|
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Säkring av valutarisk i | 9| -| -| 9|
|utlandsverksamheter | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Andelar i intressebolags | -2| -| -| -2|
|och joint ventures | | | | |
|övrigt totalresultat | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Skatt hänförlig till | 0| 1| -| 0|
|poster som kan komma | | | | |
|att omklassificeras till | | | | |
|resultaträkningen | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Summa poster kan komma att| -30| -26| -| -56|
|omklassificeras | | | | |
|till resultaträkningen | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Poster som inte kommer att| | | | |
|omklassificeras | | | | |
|till resultaträkningen: | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Omvärderingseffekter i | 1| 9| -| 10|
|nettopensionsförpliktelsen| | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Skatt hänförlig till | 0| -3| -| -4|
|poster som inte kommer | | | | |
|att omklassificeras till | | | | |
|resultaträkningen | | | | |
+--------------------------+------------++----------+------------+------------+
|Summa poster som inte | 1| 5| -| 6|
|k...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.