Du är här

2018-03-02

SSAB: Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till
årsstämma tisdagen den 10 april 2018 klockan 13.00.

Plats

Hotel Rival
Mariatorget 3, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden
AB onsdagen den 4 april 2018, dels anmäler sin avsikt att delta på
årsstämman senast onsdagen den 4 april 2018, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida,
www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt
adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB onsdagen den 4 april 2018. Kontakt bör tas med förvaltaren
i god tid före nämnda datum.

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska
värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är
förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare
som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post
på adress thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för
registrering av sina aktier i eget namn i god tid före onsdagen den 4
april 2018.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör
i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB (publ), Årsstämma, c/o
Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. För den som önskar
företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning
kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som
anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten
beräknas vara aktieägarna tillhanda senast fredagen den 6 april 2018.
Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan
nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken mot uppvisande av
legitimation.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill:

a) Anförande av styrelsens ordförande

b) Anförande av verkställande direktören

c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet

7. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter
samt till revisor

10. Val av styrelse

11. Val av styrelsens ordförande

12. Beslut om antal revisorer och val av revisor

13. Instruktion för valberedningen

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

15. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Lars Pettersson, Industrivärden
(valberedningens ordförande); Annareetta Lumme-Timonen, Solidium Oy;
Jan Moström, LKAB; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Magnus Strömer,
Handelsbanken fonder och Bengt Kjell (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Wilhelm Lüning utses till ordförande vid stämman.

8. Åtta styrelseledamöter.

9. Styrelsearvode på årsbasis ska utgå med 1 725 000 kronor till
ordföranden, med 800 000 kronor till vice ordförande för det fall
styrelsen utser sådan efter stämman och med 575 000 kronor till envar
styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till
ledamot för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 130 000
kronor med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet
vilket ska ersättas med 210 000 kronor. Ersättning till ledamot för
utskottsarbete i ersättningsutskottet ska utgå med 105 000 kronor med
undantag för uppdraget som ordförande i ersättningsutskottet vilket
ska ersättas med 160 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

10. Omval av styrelseledamöterna Petra Einarsson, Marika Fredriksson,
Bengt Kjell, Pasi Laine, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika
Lundius och Lars Westerberg. John Tulloch har avböjt omval.

11. Omval av Bengt Kjell till ordförande i styrelsen.

12. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation utse ett
revisionsbolag som revisor och att omvälja PwC som bolagets revisor
för tiden till och med årsstämman 2019.

13. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att uppmana minst tre och
högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin
ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra
valberedning. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som
utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna ska läggas
ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register per den sista
handelsdagen i juni (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare
senast sjätte vardagen i juli till styrelsens ordförande skriftligen
anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem röstmässigt
större aktieägarna. Om det på grund av därefter inträffade
ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda
ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det
sammanlagda antalet ledamöter ej ska överstiga sex. Ordförande ska
vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.
Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader
före nästkommande årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna
denna innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt av
valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma aktieägare -
eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare
som storleksmässigt står på tur att utse en ersättare.
Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvoden, men eventuella
omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen ska bäras av bolaget.
Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av
nästkommande valberedning offentliggjorts. Denna instruktion för
tillsättning av valberedningen gäller till dess att den ändras genom
beslut av en framtida bolagsstämma.

B. Styrelsen föreslår:

7.b) Disposition

Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 12 april 2018.
Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas
utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen
den 17 april 2018.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras
av:

· fast lön,
· rörliga lönedelar,
· övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
· pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av
koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad
befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara
relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga
lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och
mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen.
Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för
de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till
exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare
utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara
pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal
marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar ska utformas så att styrelsen, om
exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller
underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som
rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare,
anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan
av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om
sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från
bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår maximalt uppgå till 24 månader. För ledande
befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och
avgångsvederlag avvika från det ovanstående på grund av lagstiftning
eller lokal marknadspraxis.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med en individuell
pensionsålder, dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före
pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad
pension.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till
not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen
och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande tillsammans med
information om samtliga styrelseledamöter som föreslagits till
styrelsen för bolaget kommer att finnas tillgängliga på bolagets
hemsida www.ssab.com. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare har följts hålls
tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70, D6, Stockholm,
och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med tisdagen den 20
mars 2018 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Årsredovisningen finns även tillgänglig hos bolaget på ova...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.