Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-18

SSAB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr. 556016-3429) kallas till extra
bolagsstämma torsdagen den 11 september 2014 klockan 10.00.

Plats

World Trade Center Stockholm, lokal New York
Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den som, dels tagits upp som
aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden
AB fredagen den 5 september 2014, dels anmäler sin avsikt att delta
på extra bolagsstämman senast fredagen den 5 september 2014, helst
före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på extra bolagsstämman görs via bolagets
hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (eller organisationsnummer) samt
adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i extra
bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd så att
aktieägaren är registrerad i eget namn hos Euroclear Sweden AB
fredagen den 5 september 2014. Kontakt bör tas med förvaltaren i god
tid före sistnämnda datum.

Eftersom de finska aktieägarna som är registrerade i det finska
värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är
förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste de finska
aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd,
per e-post på adress thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20
770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före
fredagen den 5 september 2014.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör
i god tid före extra bolagsstämman sändas till: SSAB AB, Extra
bolagsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm. För den som önskar
företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning
kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i extra bolagsstämman till
den som anmält sig kommer att sändas ut före stämman. Inträdeskorten
beräknas vara aktieägarna tillhanda senast tisdagen den 9 september
2014. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före extra
bolagsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken
mot uppvisande av legitimation.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
8. Val av nya ledamöter till styrelsen
9. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag med anledning av förvärvet av Rautaruukki Oyj:

Valberedningen består av Anders Nyberg, Industrivärden
(valberedningens ordförande); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder;
Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder; Kari A. J.
Järvinen, Solidium Oy och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

Valberedningens förslag avseende punkterna 1 och 6-8 kommer att
offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

______________

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 304 183 270 A-aktier med en röst per aktie och 245 062
240 B-aktier med en tiondels röst per aktie, vilket innebär att i
bolaget finns totalt 549 245 510 aktier och 328 689 494 röster.

Stockholm i augusti 2014

SSAB AB (publ)

Styrelsen

Inregistreringen börjar kl. 9.30.

Välkommen!

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder
mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete
med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer
hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är
börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och
sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. http://www.ssab.com/.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SSAB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2014

klockan 11.00.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,c9628730
http://mb.cision.com/Main/980/9628730/275652.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.