Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-23

SSAB: Preliminärt resultat för SSAB:s utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

Anmälningsperioden för SSAB AB:s (publ) ("SSAB") utbyteserbjudande
till aktieägarna i Rautaruukki Corporation ("Rautaruukki") löpte ut
den 22 juli 2014. Enligt det preliminära resultatet för
utbyteserbjudandet motsvarar aktierna som lämnats in i
utbyteserbjudandet cirka 95.1 procent av samtliga aktier och röster i
Rautaruukki. SSAB:s styrelse har beslutat att ge ut högst 67.000.000
nya aktier av serie A och högst 169.000.000 nya aktier av serie B,
att utgöra vederlag i utbyteserbjudandet till aktieägarna i
Rautaruukki. Det slutliga resultatet i utbyteserbjudandet kommer att
bekräftas och offentliggöras omkring den 29 juli 2014.

Då samtliga villkor för fullföljande av utbyteserbjudandet har
uppfyllts kommer SSAB att fullfölja utbyteserbjudandet i enlighet med
dess villkor, förutsatt att villkoren för fullföljande av
utbyteserbjudandet fortfarande är uppfyllda vid tidpunkten för
fullföljande.

SSAB:s styrelse har den 23 juli 2014, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, beslutat att ge ut högst 67.000.000 nya aktier av serie
A och högst 169.000.000 nya aktier av serie B, att utgöra vederlag i
utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki. Betalning för
tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom i
form av aktier i Rautaruukki i enlighet med villkoren för
utbyteserbjudandet. Genom emissionen kommer SSAB:s aktiekapital att
öka med högst 2.076.800.000 kronor. Antalet aktier av serie A kommer
att öka från 240.765.832 aktier till högst 307.765.832 aktier och
antalet aktier av serie B kommer att öka från 83.168.943 aktier till
högst 252.168.943 aktier. De nya aktierna kommer att motsvara högst
42 procent av aktiekapitalet och högst 25 procent av rösterna i SSAB
efter emissionens genomförande.

SSAB har idag lämnat in en ansökan om notering till NASDAQ OMX
Helsinki för att få sina aktier av serie A och serie B
sekundärnoterade på den officiella listan på NASDAQ OMX Helsinki.

De nya aktierna i SSAB som avses emitteras i utbyteserbjudandet kommer
att levereras till de VP-konton som tillhör de aktieägare i
Rautaruukki som på ett giltigt sätt har accepterat
utbyteserbjudandet, och som inte på ett giltigt sätt har återkallat
sina accepter, omkring den 31 juli 2014. Handel i de nya aktierna i
SSAB på den officiella listan på NASDAQ OMX Helsinki beräknas inledas
preliminärt den 1 augusti 2014.

Det sammanslagna bolaget kommer att bli en ledande producent på den
globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och
seghärdat stål (Q&T), ordinär tunnplåt, grovplåt och rörprodukter
samt konstruktionslösningar. Samgåendet kommer att förbättra
möjligheten att investera i produktutveckling, forskning och
utveckling samt nära utvecklingssamarbeten med kunder. Det
sammanslagna bolaget kommer att ha en global närvaro och kommer att
vara nära sina kunder i alla geografiska marknader.

Samgåendet förväntas skapa betydande värden för både SSABs och
Rautaruukkis aktieägare genom såväl förbättrad lönsamhetspotential
som genom realiserande av konkreta kostnadssynergier.
Kostnadssynergierna förväntas realiseras genom ett mer flexibelt och
effektivt produktionssystem, en effektivare distributionskedja,
inköpsoptimering samt effektiviserad administration.

Den preliminära sammanlagda omsättningen uppgick för 2013 preliminärt
till cirka 56 miljarder SEK (6,4 miljarder EUR) och det sammanslagna
bolaget kommer att ha cirka 17 300 anställda. Det sammanslagna
bolaget kommer att ha produktionsanläggningar i Sverige, Finland och
USA med en total stålproduktionskapacitet om cirka 8,8 miljoner ton
per år.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt
den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för
offentliggörande 23 juli 2014 kl. 14.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas" eller andra motsvarande uttryck
kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på
nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden,
och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att
det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande
förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=286198...
http://mb.cision.com/Main/980/9620047/269288.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.