Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-28

SSAB: Slutligt resultat för SSAB:s utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

Enligt det slutliga resultatet för SSAB AB:s (publ) ("SSAB")
utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki Corporation
("Rautaruukki") motsvarar aktierna som lämnats in i
utbyteserbjudandet cirka 95,1 procent av samtliga aktier och röster i
Rautaruukki.

Anmälningsperioden i utbyteserbjudandet löpte ut den 22 juli 2014. Den
23 juli 2014 meddelade SSAB att utbyteserbjudandet fullföljs,
förutsatt att villkoren för fullföljande av utbyteserbjudandet
fortfarande är uppfyllda vid tidpunkten för fullföljande. Då samtliga
villkor för fullföljande av utbyteserbjudandet har uppfyllts, och
fortfarande är uppfyllda, kommer SSAB att fullfölja
utbyteserbjudandet i enlighet med dess villkor preliminärt idag den
29 juli 2014. Baserat på det slutliga resultatet omfattar
nyemissionen i SSAB 63.417.438 aktier av serie A och 161.893.297
aktier av serie B som utgör vederlag i utbyteserbjudandet till
aktieägarna i Rautaruukki. Genom nyemissionen ökar antalet aktier av
serie A till 304.183.270 och antalet aktier av serie B till
245.062.240. Aktiekapitalet ökar till 4.833.360.488 kronor genom
nyemissionen.

De nya aktierna i SSAB som avses emitteras i utbyteserbjudandet kommer
att levereras till de VP-konton som tillhör de aktieägare i
Rautaruukki som på ett giltigt sätt accepterat utbyteserbjudandet,
och som inte återkallat sina accepter, omkring den 31 juli 2014.
NASDAQ OMX Helsinki har den 28 juli 2014 godkänt SSAB:s ansökan om
sekundärnotering av SSAB:s aktier på den officiella listan på NASDAQ
OMX Helsinki. Handel i de nya aktierna i SSAB på den officiella
listan på NASDAQ OMX Helsinki beräknas inledas preliminärt den 1
augusti 2014.

SSAB:s avsikt är att förvärva samtliga aktier i Rautaruukki.
Omedelbart efter att SSAB förvärvat mer än nio tiondelar (9/10) av
samtliga aktier i Rautaruukki och rösterna som följer av aktierna,
kommer SSAB framställa en begäran till Rautaruukkis aktieägare om
inlösen i enlighet med den finska aktiebolagslagen. Följaktligen
kommer de aktier som inte har lämnats in i utbyteserbjudandet att
inlösas på sådant sätt som beskrivs i den finska aktiebolagslagen.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt
den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för
offentliggörande 29 juli 2014 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas" eller andra motsvarande uttryck
kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på
nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden,
och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att
det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande
förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=286443...
http://mb.cision.com/Main/980/9621324/270179.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.