Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-29

SSAB: SSAB kommer att inleda en tvångsinlösenprocess för de återstående aktierna i Rautaruukki; priset som kommer erbjudas är 11,24 euro kontant per akti

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt
eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt.
För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta
börsmeddelande.

SSAB AB (publ) ("SSAB") offentliggjorde tidigare idag att
utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki Corporation
("Rautaruukki") kommer att fullföljas.

I enlighet med villkoren för utbyteserbjudandet har nu äganderätten
till 95,1 procent av aktierna och rösterna i Rautaruukki överförts
till SSAB. Som en följd av detta har SSAB idag informerat Rautaruukki
om att inlösenrättigheten och -skyldigheten enligt den finska
aktiebolagslagen vad avser de Rautaruukki-aktier som innehas av
minoritetsaktieägarna har uppkommit.

SSAB avser att inleda skiljedomsförfarande enligt den finska
aktiebolagslagen så snart som möjligt för att genomföra tvångsinlösen
av de Rautaruukki-aktier som innehas av minoritetsaktieägare. I en
sådan tvångsinlösenprocess kommer SSAB att erbjuda 11,24 euro kontant
för varje aktie i Rautaruukki, vilket motsvarar marknadsvärdet i euro
för SSAB:s aktier av serie A och serie B som erbjöds som vederlag för
Rautaruukki-aktierna i utbyteserbjudandet den 22 juli 2014, vilket
var sista dagen i anmälningsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, 08-45 45 729,
andreas.koch@ssab.com

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt
den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för
offentliggörande 29 juli 2014 kl. 14.30 CET.

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt
distribueras, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan
jurisdiktion där det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller
regler. Detta börsmeddelande utgör inte en erbjudandehandling eller
ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande eller
uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet
enbart på grundval av den information som lämnas i
erbjudandehandlingen och prospektet för utbyteserbjudandet.
Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i
någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle
kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller
kräva att någon annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits
i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt
tillhörande anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras,
vidarebefordras eller sändas till, inom eller från någon jurisdiktion
där det är förbjudet enligt tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte,
vare sig direkt eller indirekt, i, eller till, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag,
USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller enligt den tillämpliga
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom
en transaktion som är undantagen från registreringskraven i
Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa
uttalanden som inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden
som föregås av ord som "förväntas" eller andra motsvarande uttryck
kan utgöra framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden baseras på
nuvarande beslut och planer och för närvarande kända förhållanden,
och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att
det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande
förväntat resultat.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/ssab-kommer-att-inleda-en-tvangsinlosen...
http://mb.cision.com/Main/980/9621644/270369.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.