Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

SSM: Erbjudandepriset i SSM:s börsintroduktion fastställt till 59 kronor per aktie och handeln på Nasdaq Stockholm inleds...

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE INNEBÄRA KRAV PÅ
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER ENLIGT SVENSK
LAG.

SSM Holding AB (publ) ("SSM" eller "Bolaget"), den ledande
bostadsutvecklaren inom Stockholms-området i sin nisch, offentliggör
idag utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier i samband med
börsnoteringen på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset har
varit stort både från allmänheten i Sverige och institutionella
investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet var flera gånger
övertecknat och handeln i aktien inleds idag på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet i korthet:

· Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 59
kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolaget om cirka 2
316 MSEK.

· Erbjudandet omfattar totalt 9 813 136 aktier, varav 9 152 542
nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget och 660 594 befintliga
aktier som erbjöds av säljande aktieägare. Bolaget tillförs cirka 540
MSEK före transaktionskostnader i samband med Erbjudandet.

· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
har Bolagets grundare Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand genom deras
helägda bolag Eurodevelopment Holding AG ("Huvudägaren") åtagit sig
att, på begäran av Joint Global Coordinators, sälja ytterligare högst
1 471 970 aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15
procent av antalet aktier i Erbjudandet.

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
kommer Erbjudandet att omfatta 11 285 106 aktier, motsvarande cirka
29 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets
genomförande och ett totalt värde om 666 MSEK.

· Cirka 5 000 investerare har tilldelats aktier i SSM och alla
investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom Erbjudandet
till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier.

· Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), Malmegårds Fastighets
AB, samt Grandholm Fastigheter AB ("Cornerstone-investerarna") har
förvärvat aktier motsvarande cirka 31 procent av det totala antalet
aktier i Erbjudandet före utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen,
eller motsvarande 27 procent av det totala antalet aktier i
Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, 15, 9,
3 procent vardera, 8 procent sammantaget av det totala antalet aktier
i Bolaget, motsvarande ett värde om 180 MSEK.

· Bolagets verkställande direktör har, som tidigare kommunicerats,
överenskommit med Huvudägaren att vid noteringen köpa motsvarande en
procent av det totala antalet aktier i Bolaget före Erbjudandet från
Huvudägaren till samma pris som det slutliga priset i Erbjudandet,
vilket motsvarar ett värde om cirka 18 MSEK.

· Efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Huvudägaren att
inneha 67 procent av det totala antalet aktier i SSM.

· Handel i SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm inleds idag den 6 april
2017 under kortnamnet "SSM".

· Beräknad likviddag är den 10 april 2017.
Mattias Roos, VD & Koncernchef för SSM:
"Vi är mycket glada över det positiva mottagande som vi fått från
såväl kvalitativa cornerstone-investerare som institutionella
investerare - både i Sverige och i utlandet - samt från allmänheten.
Det är särskilt glädjande att omkring 90 procent av våra medarbetare
numera är aktieägare i SSM. Det är en bekräftelse på vår ledande
marknadsposition, bolagets kvalitet och vår förmåga att generera
lönsam tillväxt. Med ytterligare finansiell styrka och tillgång till
kapitalmarknaden är SSM väl rustat för att tillvarata de
tillväxtmöjligheter vi ser på marknaden. Noteringen är ett viktigt
steg för SSM och tillsammans med samtliga medarbetare ser jag mycket
fram emot att realisera våra ambitioner framöver tillsammans med
såväl våra befintliga som nya aktieägare."

Anders Janson, styrelseordförande för SSM:
"En börsnotering ska ses som en kvalitetsstämpel för verksamheten till
gagn för SSM:s samtliga intressenter.

Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta att
utveckla SSM i en noterad miljö."

Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, grundare och huvudägare till SSM:
"Vi är oerhört stolta över att vårt bolag nu tar steget in på börsen
och att vi därmed kan sprida ägandet i SSM till såväl allmänheten som
institutionella investerare. Genom detta skapas de bästa
förutsättningarna för att SSM ska kunna fortsätta att utvecklas
framgångsrikt även framöver."

Om SSM
SSM har sedan starten 1993 varit verksamt i Stockholmsområdet och ägs
av grundarna Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand. Idag har SSM närmare 5
800 lägenheter i planeringsfas eller produktion, vilket gör att
Bolaget är Stockholms ledande bostadsutvecklare i sin nisch med
funktionssmarta och prisvärda bostäder för sin målgrupp. Bolaget
särskiljer sig på marknaden genom att utveckla bostäder för ett
specifikt kundsegment, som man benämner morgondagens urbaniter.
Ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana
områden och därför bygger SSM prisvärda bostäder för hushåll med en
till två personer - primärt inom ålderskategorin 20-44 år - med hög
funktionalitet per kvadratmeter i anslutning till kommunala
transportmedel i citynära lägen.

Bolaget har över tid valt att samarbeta med andra företag och
investerare i joint venture-form, vilket SSM ser som ett effektivt
sätt att hantera projektrisk och avkastning, samt för att finansiera
fortsatt expansion. SSM:s avsikt är att årligen successivt utöka
antal byggstarter för att under 2021 uppnå en nivå om 1 800
byggstarter per år. Under 2017 har SSM som målsättning att påbörja
produktionen av 1 000 bostäder. Det finns en stark efterfrågan på
SSM:s bostäder vilket skapar goda förutsättningar för SSM att kunna
realisera sina expansionsplaner.

Rådgivare
ABG Sundal Collier och SEB är Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners i samband med noteringen. Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och
Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global
Coordinators.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 07.30 CET.

Före mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, VD & Koncernchef, som nås genom:

Ann-Charlotte Johansson, Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
@AnnCharlotteSSM

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i SSM. Inbjudan till förvärv av
aktier i SSM har endast skett genom det prospekt som Bolaget har
offentliggjort i samband med Erbjudandet. Prospektet innehåller bland
annat riskfaktorer, finansiell information samt information om
bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte
förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande
förutom på grundval av den information som finns i ovannämnda
prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i SSM har registrerats eller
kommer att registreras enligt US Securities Act av 1933 ("Securities
Act"), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i
någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra
värdepapper i SSM får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas,
levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom
USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i SSM
genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera
aktier eller andra värdepapper i SSM, eller genomförande ett
erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information
som återspeglar SSM:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de
framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

Övertilldelningsoption och stabilisering
Huvudägaren har ställt ut Övertilldelningsoptionen till Joint Global
Coordinators om att sälja ytterligare högst 1 471 970 aktier,
motsvarande högst cirka 15 procent av det totala antalet aktier som
omfattas av Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i
samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av
Joint Global Coordinators helt eller delvis under 30 kalenderdagar
från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (pu...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.