Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

SSM: Kallelse till årsstämma i SSM Holding AB (publ)

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ), 556533-3902 ("SSM" eller
"Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019
klockan 13.00 i projekt Tellus Towers visningslokal Tellusgången 3
(Telefonplan), 126 26 Hägersten, Stockholms kommun. Lokalen är
belägen i direkt anslutning till Telefonplans tunnelbanestation.
Stämmodeltagare kommer ges möjlighet att få en visning av Tellus
Towers innovativa och multifunktionella prototypbostad. Lättare
förtäring serveras från och med klockan 12.15.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019,
dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per telefon till 0771-24
64 00 eller per post till Computershare AB, Att: SSM Holding ABs
årsstämma, Box 610, 182 16 Danderyd.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 maj 2019.
Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en
daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original
samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman
sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en
längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på Bolagets webbplats, www.ssmlivinggroup.com
(http://www.heimstaden.com/).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos
bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att
äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB innan torsdagen den 9 maj 2019.
Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna
till Bolagets styrelse och ledning

9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Valberedningens förslag till beslut om principer för tillsättning
av valberedning och instruktion för valberedningen

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att SSM:s styrelseordförande Anders Janson
utses till ordförande vid stämman.

Förslag till disposition av Bolagets resultat (punkt 9 (b))
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018
och att till stämman förfogande stående disponibla medel om 603 877
865 kronor ska balanseras i ny räkning.

Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till
styrelsen och revisorn och val av styrelseledamöter och revisor
(punkterna 10-12)

Valberedningen föreslår följande:
· Antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan några suppleanter.
Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
· Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000
kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.

· Arvode till ledamöter i revisionsutskottet, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 75 000 kronor till utskottets
ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

· Arvode för ledamöter i ersättningsutskottet, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 30 000 kronor till utskottets
ordförande och 10 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

· Inget arvode ska utgå för arbete i investeringsutskottet.
· Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.
· Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf
Morelius,

Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström omväljs till styrelseledamöter för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Janson omväljs till
styrelseordförande.

· Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till Bolagets revisor
för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation.

Förslag till beslut om principer för valberedningens tillsättning och
instruktion för valberedning (punkt 13)

Utseende av valberedning m.m.
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer
för valberednings tillsättning och instruktion för valberedningen
inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var
och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per sista dagen för
aktiehandel i september som önskar utse en ledamot i valberedningen
samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ska, så snart som möjligt efter det att
uppgifterna om de röstmässigt största aktieägarna per sista dagen för
aktiehandel i september blivit kända, kontakta de tre röstmässigt
största aktieägarna för att undersöka om de önskar utse ledamöter i
valberedningen. Om någon eller några av de tre röstmässigt största
aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska
styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en
ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i
turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till
den fjärde röstmässigt största aktieägaren, därefter till den femte
röstmässigt största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till
dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per sista dagen för
aktiehandel i september om ägarförhållanden/ägargrupperingar ska
ligga till grund för fastställandet av vilka aktieägare som äger utse
en ledamot i valberedningen.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska
offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före
årsstämman.

Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens
första möte. Vid det första sammanträdet ska valberedningen inom sig
välja ordförande, vilken ska vara annan än styrelsens ordförande.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har
utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de röstmässigt största aktieägarna
och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i
valberedningen därigenom blir en röstmässigt större aktieägare än
någon eller några av de aktieägare som utsett en ledamot i
valbered-ningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye
storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i
valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som
representerar den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren
ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren
utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska
denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska
innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till
ledamot i valberedningen.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att
entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska
aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens
ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas
ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på
entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i
valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen
frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot.
Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda
andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i
valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de
röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt
största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till
valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till
den röstmässigt näst största aktieägare som inte redan utsett en
ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt
osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är
fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla
detta till valberedningens ordförande (eller, om det är
valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens
ordförande).

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i
Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Om de större aktieägare som
har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer
som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i
Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt
förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende
av ny ledamot ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot beakta
den befintliga valberedningens sammansättning. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets
webbplats så snart de skett.

Uppgifter m.m.
Valberedningen ska lämna förslag till:
(a) ordförande vid årsstämma,
(b) antal stämmovalda styrelseledamöter,
(c) val av ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
(d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda
styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,

(e) val av revisorer,
(f) arvode till revisorer, och
(g) val av valberedning, alternativt beslut om principer för
tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för
valberedningen.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen beakta
de krav på styrelsens storlek och sammansättning som följer av
aktiebolagslagen, Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter.

Vid beredandet av sitt förslag till revisor ska valberedningen beakt...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.