Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

Stadshypotek: Stadshypoteks delårsrapport januari-juni 2017

JANUARI - JUNI 2017 JÄMFÖRT MED JANUARI - JUNI 2016

Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 5% eller 267 mkr till 5 817
mkr (5 550). Räntenettot ökade med 343 mkr till 6 377 mkr (6 034),
vilket främst berodde på ökade utlåningsvolymer till privatmarknaden
i Sverige. Förändringen av räntenettot påverkades dock negativt med
196 mkr till följd av att avgiften till resolutionsfonden dubblerades
från och med 2017. Av räntenettot avsåg 409 mkr (299) filialen i
Norge, 190 mkr (191) filialen i Finland samt 208 mkr (160) filialen i
Danmark. Ökningen av räntenettot i den norska filialen förklaras
främst av lägre upplånings-kostnad, men även av ökade
utlåningsvolymer. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 186 mkr.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 37 mkr och
uppgick till 6 mkr (43).

Kostnaderna ökade med 37 mkr till -555 mkr (-518). Ökningen förklaras
delvis av högre personalkostnad, främst till följd av ökade
pensionskostnader. Därutöver ökade försäljnings-ersättningen till
moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets
räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån.
Ökningen förklaras också av främst högre kostnader för IT utveckling
samt kostnader för uppdatering av upplåningsprogram och rating.

Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 2
mkr (5)

UTLÅNING

Utlåningen till allmänheten ökade, jämfört med utgången av motsvarande
period föregående år, med 6%, eller 65 mdkr, till 1 183 mdkr (1 118).
I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 6%, eller 57 mdkr,
till 1 017 mdkr (960). Utlåningen till privatmarknaden i Sverige steg
med 6%, eller 41 mdkr, till 692 mdkr (651).

Kreditkvaliteten på utlåningen är fortsatt mycket god. Osäkra
fordringar, före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster,
uppgick till 122 mkr (96). Av dessa var 57 mkr (50) oreglerade samt
65 mkr (46) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och
amorteringar, men som ändå bedöms osäkra. Härutöver fanns oreglerade
fordringar på 281 mkr (305) som inte bedöms vara osäkra. Efter avdrag
för specifika reserveringar på -35 mkr (-24) och gruppvisa
reserveringar på -4 mkr (-3) för sannolika kreditförluster uppgick
osäkra fordringar till 83 mkr (69).

FINANSIERING

Emissioner under Stadshypoteks svenska säkerställda program uppgick
under det första halvåret till 49,9 mdkr (61,5). En nominell volym om
totalt 76,1 mdkr har förfallit eller återköpts. Därutöver har 0,5 md
EUR (2,25) samt 1,25 md USD (-) emitterats samtidigt som 1,5 md EUR
och 4 md NOK har förfallit.

KAPITALTÄCKNING

Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 55,8 % (69,4)
och kärnprimär-kapitalrelationen enligt CRD IV var 33,2 % (38,3).

RATING

Stadshypotek Säkerställda obligationer Långfristig Kortfristig
Moody's Aaa - P-1
Standard & Poor's AA- A-1+
Fitch AA F1+

Stockholm den 18 juli 2017

Ulrica Stolt Kirkegaard
Verkställande direktör

Informationen är sådan som Stadshypotek ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2017 klockan
11:00.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stadshypotek/r/stadshypoteks-delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/5572/2312810/701635.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.