Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-13

Stämmorapport: JM:s superkassa är bra att ha

wysiwyg_image

BOLAGSBEVAKNING. I nuläget är det klokt att spara i ladorna. Det var slutsatsen JM:s aktieägare kunde dra efter frågestunden på årsstämman i Solna på torsdagen (12/4).

Givet turbulensen på bostadsmarknaden och att andrahandspriserna sjunkit, ställde Aktiespararnas ombud på stämman, Christian Andersson, frågan om JM såg ett köpläge, till bra priser, av byggrätter eller pågående projekt från mer pressade utvecklare?

JM svarade att så inte var fallet ännu, men att sådana möjligheter kanske kommer.

Christian Andersson följde upp med en följdfråga som handlade om huruvida JM hade skjutit på byggstarter i sina byggprojekt? På den frågan svarade JM jakande. JM bekräftade att projekt försenas både genom förseningar och ändrade projektplaner.

JM tittar även på prisjusteringar, såväl upp som ner, för att få fart på försäljningen.

Dock var JM försiktiga i att på stämman uttala sig om eventuella nedskrivningsbehov. På den direkta frågan från Aktiespararna ” Har beräkningar för vinstavräkningar i projekt som vinstavräknats justerats för en ny lägre nivå eller finns risk för nedskrivningsbehov”, gavs svaret:

”JMs metod är väldigt försiktig, så det finns inte sådana behov.”

JM bekräftade att man sitter på en stark likviditet, också beaktat utdelning och återköp, i syfte att vara stadd vid kassa i osäkra tider och för eventuella förvärv.

På stämman ifrågasattes vidare JMs konvertibelprogram, som endast tecknats till 8 procent. ”Har man gjort utvärdering av hur populära dessa program är bland de anställda”?

Frågan om att utreda programmets bristande popularitet visade sig ligga på ersättningsutskottets bord. Utskottet ser även över vilka alternativen är till det nuvarande konvertibelprogrammet.

En alltigenom formell beslutspunkt på JMs årsstämma avsåg en bolagsordningsändring efter förslag framfört på fjolårets årsstämma av Aktiespararnas ombud på den stämman, Leo Gillholm.

Förslaget lades eftersom bolagsordningen inte följde aktiebolagslagen. Stämman beslöt ändra bolagsordningen i enlighet med vad Aktiespararnas hade föreslagit. Därmed togs den lydelse bort som angav den senaste tidpunkten för anmälan till stämma.

Författare och bolagsbevakare: Christian Andersson.

Författare Bolagsbevakningen