Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

STANE: Statnett SF - Resultat 1. halvår 2019

Styret i Statnett godkjente 22. august delårsrapporten for første halvår 2019.
Statnetts delårsrapport er vedlagt og tilgjengelig på konsernets hjemmeside
www.statnett.no.

Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt i 1. halvår 2019 var 1 194
millioner kroner (1 063 millioner kroner i 1. halvår 2018). Økningen i
underliggende resultat skyldes i hovedsak høyere tillatt inntekt primært som
følge av økt anleggsmasse og aktivitet i konsernet.

Underliggende resultat er basert på regulert tillatt inntekt, mens
regnskapsmessig resultat vil variere avhengig av fastsatte tariffer og
flaskehalsinntekter. Forskjellen, benevnt som mer- eller mindreinntekt, skal
balanseres ut over tid gjennom endring i tariffer, slik at Statnetts
regnskapsmessige akkumulerte inntekter tilsvarer regulert tillatt inntekt.
Regnskapsmessig resultat etter skatt for konsernet ble 1 152 millioner kroner i
1. halvår 2019 (1 033 millioner kroner).

Konsernets driftsinntekter for 1. halvår 2019 var 4 764 millioner kroner (4 472
millioner kroner). Økningen skyldes hovedsakelig økte tariffinntekter.
Tariffinntekter fra fastledd har økt som følge av endret tariffsats for
forbrukskunder basert på en økning i Statnetts tillatte inntekt, noe motvirket
av reduserte tariffinntekter fra energiledd som følge av høyere import som gir
lavere marginaltapssatser, samt lavere flaksehalsinntekter. Flaskehalsinntekter
er noe lavere sammenlignet med samme periode i fjor som følge av lave
prisdifferanser og perioder med redusert kapasitet.

Konsernets totale driftskostnader ble 3 036 millioner kroner i 1. halvår 2019 (2
913 millioner kroner). Økningen skyldes primært høyere avskrivninger som følge
av økt anleggsmasse og enkelte nedskrivninger av anlegg. Summen av øvrige
driftskostnader viste nedgang fra samme periode i fjor, som følge av det
pågående effektivitetsarbeidet i foretaket.

Statnett har store utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring.
Statnett-konsernet har investert 4 288 millioner kroner i 1. halvår 2019, mot 6
259 millioner kroner i 1. halvår 2018. Forventet investeringsnivå for 2019 er på
ca. 11 milliarder kroner.

Statnetts mer-/mindreinntekt
Statnetts driftsinntekter kommer hovedsakelig fra nettvirksomheten som er
regulert ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense
(tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Tillatt inntekt økte fra 4 276
millioner kroner i 1. halvår 2018 til 4 543 millioner kroner i 1. halvår 2019. I
1. halvår 2019 hadde Statnett en mindreinntekt på 53 millioner kroner (36
millioner kroner), eksklusive renter. Mindreinntekten skyldes at inntektene fra
nettvirksomheten var lavere enn tillatt inntekt. Ved utgangen av 1. halvår 2019
var akkumulert merinntekt inkludert renter 6 millioner kroner.
Mer-/mindreinntekten er ikke balanseført.

Utsikter
En viktig del av Statnetts langsiktige strategi er å bygge et sterkere og
smartere transmisjonssystem. Dette legger til rette for økt fornybar
kraftproduksjon, ny kraftintensiv næringsvirksomhet, økt elektrifisering for å
kutte CO2-utslipp og et enda mer effektivt kraftmarked. Statnett ser klare tegn
til en mer ambisiøs klimapolitikk både i Norge og ellers i Europa. Utviklingen
det siste året bekrefter at denne strategien er riktig og viktig.

Statnett er inne i en periode med historisk høyt investeringsnivå.
Investeringene er innrettet mot kapasitetsøkninger og utvidelse av
transmisjonsnettet og karakteriseres i stor grad av en rekke såkalte
megaprosjekter. Disse investeringene forventes i stor grad å være gjennomført
innen utgangen av 2021. Omfattende prosjekter innenfor digitalisering av
markeds-, system- og anleggsdriften er også vellykket gjennomført. Etter 2021
vil nettinvesteringene endre karakter til i større grad å bestå av
tilrettelegging for ny produksjon og økt forbruk, samt fornyings- og
reinvesteringsprosjekter.

Statnett er opptatt av å opprettholde posisjonen som en av de mest
kostnadseffektive TSOer i Europa, for å sikre et kostnadsnivå som tilrettelegger
for et fortsatt konkurransedyktig transmisjonssystem og tariffnivå for
kraftprodusenter og forbrukere også i fremtiden. Gjennom 15% programmet
forbedret Statnett sin effektivitet med 15% gjennom perioden 2013-2018.
Statnett er i oppstartsfasen for et nytt effektivitetsprogram som skal
videreføre effektivitetsarbeidet frem mot 2022.

Kontaktperson:
Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299

www.statnett.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483667

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.