Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Star Vault: Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 239 384 (1 558 599) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 019 754 (-1
748 803) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,02) SEK.
· Soliditeten uppgick till cirka 85,8 (82,2) %.
·
r. kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 533 417 (407 006) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -608 513 (-557
900) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (-0,01) SEK.
· Spelet Kitten'd lanseras på PlayStation i mitten av november 2019.
· Mortal Online 2 får lanserings-sajt (www.mortalonline2.com) samt
blir godkänt för Steam i början av december 2019.

Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 210 190 770
aktier per 2019-12-31.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
· Med "Star Vault" eller "bolaget" avses Star Vault AB (publ).
VD Henrik Nyström har ordet

När vi nu stänger böckerna för 2019 kan jag konstatera att det som har
absolut störst betydelse för Star Vault som bolag är en lyckad
lansering av den nya och förbättrade versionen av Mortal Online, dvs.
Mortal Online 2 ("MO2"). VR-spelet Kitten'd har varit ett spännande
test för att se vad vi kan göra vid sidan om stora och avancerade
MMORPG-spel som Mortal Online. Med facit i hand verkar det vara tufft
att skapa tillfredställande försäljning för spel inom virtuell
verklighet (VR). Kitten'd har mycket goda användarbetyg och vi hade
goda förhoppningar att PlayStation-lanseringen i mitten av november
förra året skulle visa på spelets förträfflighet även från ett
försäljningsperspektiv. Vi lägger idag minimalt med tid på Kitten'd
då spelet inte kräver löpande uppdateringar. Hittills har Kitten'd
sålt för ca 360 000 SEK på Steam, Sony PlayStation EU och Sony
PlayStation USA. Spelet beräknas släppas på Sony PlayStation Japan
och i Kina under det andra kvartalet 2020.

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt jobbat hårt med vårt
viktigaste spel, Mortal Online 2 - ett arbete som kommer att
fortsätta med samma intensitet fram till färdigställande. Under
slutet av december lanserades hemsidan för MO2 innehållande spelinfo,
trailer samt nedräkning för Alpha Combat Test med mera. Alla
inträdespaket för att delta i MO2:s alpha-version är fullsatta. Nästa
viktiga milstolpe för MO2 blir den spelbara alpha-versionen som
beräknas vara klar under april månad. Spetskompetensen vi har byggt
upp över åren som spelstudio inom MMORPG-genren är mycket hög. Nu
gäller det att vi kan kapitalisera på den kompetensen genom att få ut
Mortal Online 2 som ett tillräckligt intressant spel för att skapa en
uthållig och god försäljning. Det är lätt tankarna skenar iväg
avseende vilken effekt en lyckad lansering med ett gott mottagande av
MO2 kan få för Star Vault på sista raden. För att nå break-even
behövs det inte fler än ca 4500 månatliga spelare.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB (publ)

li. händelser under det fjärde kvartalet

Star Vault lanserar Kitten'd på PlaysStation

Star Vaults spel Kitten'd lanserades på PlayStation för Nordamerika
och Europa den 14 november respektive 18 november 2019. Spelet är
sedan tidigare släppt på plattformarna Steam, Oculus Store och
Viveport - med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och
Windows Mixed Reality headsets.

Lanseringssajt för Mortal Online 2 går live
Star Vault meddelade den 11 december 2019 att lanseringssajten för
spelet Mortal Online 2 har gått live. Besök gärna
www.mortalonline2.com för att ta del av spelinfo, bilder och teaser.
Sajten kommer att uppdateras löpande och det går redan nu att förköpa
ett paket för att komma med i Alpha Combat Test. Star Vault meddelade
samtidigt att Mortal Online 2 är nu också godkänt för
distributionsplattformen Steam i en kommande release.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens
utgång.

Omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet 2019 uppgår till 533 417 kr i
jämförelse med 407 006 kr för jämförelseperioden. Periodens
rörelseresultat uppgår till -615 958 kr (-560 949).

Investeringar, avskrivningar och nedskrivningar

Bolaget har under 2019 aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 1 104 Tkr (368). Bolaget har under 2019 aktiverat utvecklingsutgifter om 3 178 Tkr (1 801). De under året aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för vidareutveckling av funktioner i spelet Mortal Online 2 samt nyutveckling av spelet Kitten'd.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 2 477 432
(613 161) kr. Soliditeten var 85,8 (82,2) %. Bolagets egna kapital
uppgick till 8 267 021 (4 497 638) kr. Kassaflöde för året uppgick
till -1 864 271 (-2 209 837) kr.

Risker och osäkerhetsfaktorer: Bolaget har ett negativt kassaflöde
från verksamheten och är på så sätt beroende av tillskjutet kapital.
Styrelsen arbetar aktivt och löpande med finansieringsfrågor.

Kort om Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online,
inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG).
Bolaget är i senare delen av utvecklingsfasen av en ny förbättrad
version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal
Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Mortal
Royale kommer att dra nytta av mycket av det utvecklingsarbete som
görs för Mortal Online 2 och kommer därför att färdigställas och
lanseras efter att lanseringskandidaten för Mortal Online 2
färdigställts. Därtill har Star Vault utvecklat VR-spelet Kitten'd
som saluförs via bland annat PlayStation, Oculus och Steam.

m. Online / Mortal Online 2

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.
Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i
forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och
många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet
bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin
kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av
spelet, Mortal Online 2.

k. om spelmarknaden

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder
dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder
dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och
beräknas ha utgjort strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda
marknader domineras av Kina och USA som stod för ca 34,4 respektive
31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

i.

B-aktien i Star Vault AB (publ) noterades den 28 september 2007 på
Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS
Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per
den 31 december 2019 uppgick antalet aktier i bolaget till 210 190
770, varav 1 250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har
röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1.

Under räkenskapsåret har en företrädesemission genomförts.
Nyemissionen registrerades av Bolagsverket under april månad 2019,
varvid ytterligare 140 127 180 aktier emitterades. Under april månad
2019 emitterades även 18 000 000 teckningsoptioner. Styrelsen bedömde
det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet
för ledande befattningshavare och övrig personal avseende Bolagets
utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen
att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna beslutades
av bolagsstämma den 13 februari 2019 och har en teckningskurs om
0,1458 SEK per aktie under inlösenperioden 1 juni 2020 - 31 juli
2020.

Årsredovisning tillgänglig

Star Vaults årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är kommer att
publiceras på bolagets (www.starvault.se) och Spotlight Stock Market
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsida inför årsstämman.
Årsstämma planeras att hållas måndagen den 15 juni i Malmö. Exakt
datum för publicering av årsredovisning kommer att presenteras senast
i samband med kallelse till årsstämma.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

ii. för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade gentemot föregående år.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

k. finansiella rapporter

2020-05-15: Delårsrapport 1

2020-08-17: Delårsrapport 2, halvår

2020-11-16: Delårsrap...

Författare AktieTorget News