Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Star Vault: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30 STAR VAULT AB (publ)

Sammanfattning av delårsperioden samt tredje kvartalet

Nio månader (2019-01-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 705 967 (1 151 593) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 411 241 (-1
190 903) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,02 (-0,02) SEK.
· Soliditeten uppgick till cirka 88 (85) %.
Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 253 207 (363 941) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 127 502 (-461
978) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
· Spelet Kitten'd lanseras på PlayStation efter periodens utgång.
Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 210 190 770
aktier per 2019-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Inom parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med "Star Vault" eller "bolaget" avses Star Vault AB (publ).

VD Henrik Nyström har ordet

Under det tredje kvartalet har vi jobbat hårt med att få till allt
runt lanseringen av spelet Kitten'd på PlayStation. Där är därför
oerhört glädjande att Kitten'd nu börjar rullas ut på de olika
marknaderna på Sonys spelplattform, med start igår för Nordamerika.
Det skall bli extra spännande att se hur spelet tas emot på den
asiatiska marknaden, vilket vi redan från start bedömt vara den
viktigaste för Kitten'd. Jag kan också passa på att nämna att vi
aktivt för dialog om att få ut Kitten'd på den stora och kattälskande
marknaden, Kina, genom en kinesisk spelpublicist. Med Kitten'd har vi
visat att vi kan göra enklare spel med gott underhållningsvärde som
ges mycket goda användarbetyg.

Parallellt med allt detta har det självklart varit stort fokus på
Mortal Online 2. Teamet är enormt synkat och sammansvetsat och alla
fullkomligen brinner för att den nya och förbättrade versionen av
Mortal Online, dvs Mortal Online 2, skall kunna bli den spelsuccé vi
har siktet inställt på att den skall bli. Är det något vi på Star
Vault har lärt oss och blivit specialister på är det just den
spelgrenren, MMORPG. Och alla ni aktieägare som varit med oss länge
vet att vägen hit har varit långt ifrån rak och problemfri - men med
facit i hand oerhört lärorik. Vi har nu en tydlig plan att lansera
hemsida med spelinfo för Mortal Online 2 i december, följt av spelbar
betaversion för att testa en stor del av världen, nätverket och inte
minst stridssystemet.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB (publ)

Väsentliga händelser under delårsperioden

· Styrelsen för Star Vault beslutade om en företrädesemission i
januari 2019 om ca 8,4 MSEK villkorat extra bolagsstämmas
godkännande. Emissions godkändes av bolagsstämma som hölls den 13
februari 2019. Emissionen övertecknades och registrerades av
Bolagsverket efter periodens utgång under april månad 2019.

· Star Vault inledde samarbete med eSport-arrangören Sky eSports i
Indien i mars 2019 avseende att licensiera ut spelet Mortal Royale på
den indiska markanden. Sky eSports har förbundit sig att bistå Star
Vault med förslag till förbättringar och förändringar på Mortal
Royale för att på bästa sätt kunna skapa en framgångsrik
eSport-titel. Licensperioden uppgår till 48 månader i ett
avtalsförhållande där 30 % av nettointäkterna från Indien skall
tillfalla Star Vault.

· Star Vault gav uppdatering i det pågående arbetet med Mortal
Online 2 i maj 2019 och meddelade att arbetet med att byta spelmotor
från Unreal-3 till Unreal-4 fortskrider enligt plan. MO2 med Unreal-4
kommer att ge en påtagligt bättre spelupplevelse som bedöms kunna
matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. I
samband med bytet till den nyare spelmotorn görs även andra
försäljningsfrämjande justeringar av spelet för att kunna ligga i
framkant i MMORPG-genren.

· Årsstämman i Star Vault den 17 juni 2019 beslutade att fastställa
resultat- och balansräkning, balansera av till stämmans förfogande
stående fria medel i ny räkning samt bevilja styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare omvaldes sittande
styrelse och till revisor valdes det auktoriserade revisionsbolaget
KPMG AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor för tiden
intill att nästa årsstämma har hållits. Vidare beslöts att bemyndiga
styrelsen att emittera aktier m.m. samt om ändring om
aktiekapitalsgränser och antalet aktier i bolagsordningen. Årsstämman
beslöt vidare om minskning av Bolagets aktiekapital, för täckning av
förlust, med 6 305 723,10 SEK för att uppgå till 2 101 907,70 SEK
efter verkställd minskning.

· Star Vault AB lanserade under slutet av juni månad 2019 spelet
Kitten'd på plattformarna Steam, Oculus Store och Viveport med stöd
för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och Windows Mixed Reality
headsets.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Star Vaults spel Kitten'd lanserades på PlayStation den 14
november 2019 för Nordamerika för att följas av lansering i Europa
den 18 november 2019. De asiatiska versionerna av spelet bedöms följa
inom kort. Spelet är sedan tidigare släppt på plattformarna Steam,
Oculus Store och Viveport - med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC
Vive PRO och Windows Mixed Reality headsets.

Omsättning och resultat

Omsättningen under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 253 207 SEK
i jämförelse med 363 941 SEK för jämförelseperioden. Periodens
rörelseresultat uppgick till -1 127 502 (-461 978) SEK.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling.
Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 964 (460) TSEK. De
under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 3
till 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade
utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för
vidareutveckling av funktioner i spelet Mortal Online 2 samt
nyutveckling av spelet Kitten'd.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 september 2019 uppgick bolagets likvida medel till 3 914 459 (1
264 006) SEK. Soliditeten var 88 (85) %. Bolagets egna kapital
uppgick till 8 875 534 (5 085 240) SEK. Kassaflödet för perioden
uppgick till 3 301 298

(-1 558 992) SEK.
Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den
prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det
kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

Allmänt om verksamheten

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och
marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren
Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har
inlett utvecklingen av en ny förbättrad version av Mortal Online
(Mortal Online 2) samt har spelet Mortal Royale i s k early acess på
Steams plattform i en PC-version. Därtill lanserade Star Vault under
juni månad 2019 spelet Kitten'd på plattformarna Steam, Oculus Store
och Viveport med stöd för Oculus Rift S, HTC Vive, HTC Vive PRO och
Windows Mixed Reality headsets. Kitten'd lanserade dessutom på Sony
stora spelplattform, PlayStation igår den 14 november 2019 för
Nordamerika för att följas av lansering i Europa den 18 november
2019. De asiatiska versionerna av spelet bedöms följa inom kort.

Mortal Online / Mortal Online 2

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.
Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i
forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och
många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet
bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin
kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av
spelet, Mortal Online 2.

Kort om spelmarknaden

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder
dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder
dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och
beräknas ha utgjort strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda
marknader domineras av Kina och USA som stod för ca 34,4 respektive
31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

Aktien

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight
Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Per den 30
juni 2019 uppgick antalet aktier i bolaget till 210 190 770, varav 1
250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10
och B-aktien har röstvärde 1. Aktiens kvotvärde uppgår till ett (1)
öre.

Under perioden har en företrädesemission genomförts. Nyemissionen
registrerades av Bolagsverket under april månad 2019, varvid
ytterligare 140 127 180 aktier emitterades. Under april månad 2019
har även 18 000 000 teckningsoptioner emitterats. Styrelsen bedömde
det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet
för ledande befattningshavare och övrig personal avseende Bolagets
utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen
att generera värdeskapande tillväxt. Teckningsoptionerna beslutades
av bolagsstämma den 13 februari 2019 och har ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.