Du är här

2018-08-17

Star Vault: Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 787 652 (1 113 386) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -728 925 (-341
111) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
· Soliditeten uppgick till cirka 82 (87) %.
Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 406 173 (571 069) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -280 375 (-226
703) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (-0,00) SEK.
Definitioner

ü Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 024 368
aktier per 2018-06-30.

ü Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

ü I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

ü Med "Star Vault" eller "bolaget" avses Star Vault AB (publ).

Andra kvartalet - Spelrelaterade trender

Sedan 2012 använder Star Vault en betalningsmodell för spelet Mortal
Online som kallas Free 2 Play. Det innebär att det inte säljs några
licenser för spelet utan enbart månadsabonnemang. Utöver
månadsabonnemang finns en modell där spelare köper till olika
egenskaper samt ett system för spelare att donera pengar till
utveckling. Antalet månadsabonnemang varierar mycket månad för månad
och har stor påverkan på de totala intäkterna. Medlemmar i forumet
för Mortal Online betalar inte licens, utan får kontinuerligt
information om spelet och delger Star Vault sina synpunkter på Mortal
Online.

· Antalet månadsabonnemang under andra kvartalet 2018 ligger på
samma nivå jämfört med första kvartalet 2018.

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

· 2018-05-18 Delårsrapport 2018-01-01 - 2018-03-31.
· 2018-05-18 Kallelse till årsstämma 2018-06-18.
· 2018-05-28 Årsredovisning 2017-01-01 - 2017-12-31.
· 2018-05-30 Star Vault inleder partnerskap med Sony Playstation.
· 2018-06-19 Kommuniké från årsstämman 2018-06-18.
· 2018-06-29 Uppdatering Kitten'd

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2018-07-19 Kitten'd - nytt spel "early access". Release vid
årsskiftet 2018/2019.

· 2018-08-09 Ny speltitel Mortal Royale - nedräkning inför hemsida
och trailer på Steam.

· 2018-08-10 Emissionsbeslut med avstämningsdag 17 augusti.
· 2018-08-13 Information om företrädesemissionen.
Omsättning och resultat

Omsättningen under kvartal två 2018 uppgår till 406 173 kr i
jämförelse med 571 069 kr för jämförelseperioden. Periodens
rörelseresultat uppgår till -280 375 (-226 707) kr.

Investeringar och avskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling.
Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 532 Tkr (474). De
under 2017/2018 aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år
med start då kommersialisering sker. De aktiverade
utvecklingsutgifterna avser främst utgifter för vidare utveckling av
funktioner i spelet Mortal Online samt nyutveckling av spelen
Kitten'd och Mortal Royale.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2018 uppgick bolagets likvida medel till 1 283 123 (3 970
581). Soliditeten var 82 (87) %. Bolagets egna kapital uppgick till 4
703 614 (6 720 513) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -1 539
875 (-995 969) kr.

I dagsläget fokuserar Star Vault på Mortal Online, Kitten'd och Mortal
Royale. Genom emissionen är planen att säkerställa intäkterna med
fler spel bredvid Mortal Online. Under förutsättning att Star Vault
uppnår sin målsättning bedömer därmed styrelsen behovet av
ytterligare kapitalanskaffningar som litet. Mer om detta i
emissionsmemorandumet som publiceras 2018-08-20.

VD Henrik Nyström har ordet

Kvartal två har inneburit en spännande period med mycket fokus på
utveckling och test av Kitten'd, där stora framsteg gjorts inför
early access. Omfattande speltester av Kitten'd har utförts med
flertalet externa personer inför släppet på Oculus Store samt Steams
plattform. Positiva reaktioner från samtliga testpersoner noterades
och värdefull feedback har antecknats för buggfixande. Initialt har
spelet översatts till spanska och engelska (från originalspråket
svenska). För att nå en bredare publik gjordes även inledande
förhandlingar om översättning till kinesiska, japanska och tyska.
Under maj månad inleddes samarbetsavtal med Sony Playstation VR med
mål att i början av 2019 släppa Kitten'd på Sony Playstation VR.
Värld 2 i Kitten'd påbörjades och slutfördes under kvartal två och
kommer således finnas med i early access-släppet.

Vi har ytterligare ett spännande projekt, Mortal Royale, som vi har
dragit igång eftersom vi ser att vi kan återanvända mycket av det vi
byggt för Mortal Online. På så sätt kan vi prova ett koncept vi tror
kan nå en bred publik med liten utvecklingstid.

Mortal Royale är ett nytt spel från Star Vault med grunden från Mortal
Online. Det är ett "stand alone" spel som inte är knutet till Mortal
Online och tillhör en bred populär genre. Några av de mest populära
spelen idag är i denna genre och det brukar röra sig om ca 100
spelare som spelar en match där en går vinnare ur spelet. Vi pushar
nu gränserna i denna genre och blir först med att släppa ett nytt
spel som stöder betydligt fler spelare i en match än nuvarande spel
erbjuder. Vi kommer stödja fler än 1000 spelare i en match. Vi
sticker även ut när det gäller antal features eftersom vi kan
återanvända mycket från Mortal Online som vi anpassar till den nya
spelupplevelsen som man enkelt och snabbt kommer in i. Det ska bli
spännande att se feedback från spelarna i de första teststadierna som
kör igång inom kort.

Med ytterligare kapital genom förestående nyemission har vi
möjligheten att hantera dessa projekt över de kommande 2 åren som ger
oss breda möjligheter till god och ökad försäljning. Genom att ha
ytterligare "ben" att stå på bredvid Mortal Online, tror vi att vi
kan säkerställa framtiden på ett starkt sätt för Star Vault och vår
vidare utveckling.

Under kvartal två har hemsidan för Mortal Online samt dess forum
byggts om i syfte att öka säkerheten i samband med införandet av
GDPR.

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB (publ)

Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag. Bolaget utvecklar och
marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren
Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget har
inlett utvecklingen av nya mindre speltitlar, f.n Kitten'd och Mortal
Royale.

Mortal Online

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld
fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar.
Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk,
utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan
många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i
princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag
och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på
interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig
"spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda
sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill
sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och
hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt
vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online.

Affärsmodell

Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av
månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill
säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver
månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra
så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av
en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av.
En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som
vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen
intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt
jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar.

Aktien

B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight
Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans
AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30
juni 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 67 024 368, varav 1
250 000 är A-aktier, som inte är listade. A-aktien har röstvärde 10
och B-aktien har röstvärde 1.

Risker

I dagsläget fokuserar Star Vault på Mortal Online, Kitten'd och Mortal
Royale. Genom emissionen är planen att säkerställa intäkterna och
finansieringen med fler spel bredvid Mortal Online. Under
förutsättning att Star Vault uppnår sin målsättning bedömer därmed
styrelsen behovet av ytterligare kapitalanskaffningar som litet."

Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste
fastställda årsredovisning.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående
år.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-11-16: Delårsrapport 3

2019-02-15: Bokslutskommuniké 2018

Avlämnande av delårsrapport

Malmö, den 17 augusti 2018

Star Vault AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Nyström, VD

info@starvault.se

Resultaträkning i sammandrag

(SEK) 2018 2017 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01
-04 -04 - 2018-06 - 2017-06 - 2017-12
-01 -01 -30 -30 -31
- 2018 - 2017
-06 -06
-30 -30

Nettoomsättning 406 571 787 652 1 113 386 2 240 120
173 069
Kostnad för såld vara -93 -77 -152 467 -136 174 -321 191
477 312
Bruttoresultat 312 493 635 185 977 212 1 918 929
696 757

Administrationskostnader -198 -216 -435 737 -353 370 -703 704
615 562
Forsknings- och -394 -503 -928 373 -964 957 -2 846 714
utvecklingskostnader 456 902
Rörelseresultat -280 -226 -728 925 -341 115 -1 631 489
...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.