Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-17

Star Vault: Halvårsrapport 2020-01-01 till 2020-06-30 STAR VAULT AB (publ) 556709-1169

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet            (2020-01-01 - 2020-06-30)
    Nettoomsättningen uppgick till 792 520 (452 760) SEK.
    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 923 822 (-2 283 739) SEK.
    Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (-0,01) SEK.
    Soliditeten uppgick till cirka 89 (89) %.

Andra kvartalet             (2020-04-01 - 2020-06-30)
    Nettoomsättningen uppgick till 465 513 (199 989) SEK.
    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 027 968 (-1 656 446) SEK.
    Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,00 (-0,01) SEK.

Definitioner

    Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 287 754 360 aktier per 2020-06-30. 
    Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
    I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
    Med "Star Vault" eller "Bolaget" avses Star Vault AB (publ).

 

VD Henrik Nyström har ordet
Vi har nu börjat nedräkningen till lansering av Mortal Online 2. Inget fast datum finns spikat ännu men givet att inget oförutsett händer är senare delen av det fjärde kvartalet 2020 en högst rimlig målsättning, vilket vi även planerar för. Teamet visar bra tempo och stor entusiasm samt har även fått lite välbehövlig semester under sommaren. Jag vill också passa på att nämna att responsen från Combat-Alpha versionen av Mortal Online 2, som släpptes i april tidigare i år, har resulterat i många värdefulla kommentarer från spelbasen. 

För er som vill följa Mortal Online 2:s löpande utvecklingsarbete kan jag rekommendera att gå med i spelets kanal på Discord - en inbjudan finns att hämta på https://discord.com/invite/mortalonline. Du behöver ha ett Discord-konto för att kunna gå med i kanalen, vilket är gratis och har en enkel registreringsprocess. 

Star Vault befinner sig helt klart i ett spännande läge som bolag. Jag själv, teamet och flertalet Mortal Online-spelare är av uppfattningen att vi har goda möjligheter att kunna bli större än vår närmast besläktade konkurrent, spelet Eve Online, som toppade med fler än 500 000 betalande spelare år 2013 och idag uppskattningsvis har mellan 100 000 - 150 000 spelare. Detta samtidigt som det inte behövs fler än ca 4 500 månatliga spelare i Mortal Online 2 för att nå break-even för Star Vault som bolag. 

Henrik Nyström
VD, Star Vault AB (publ)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2020

    Star Vault meddelade den 8 april 2020 att genomförd nyemission med sista teckningsdag den 31 mars 2020 blivit kraftigt övertecknad med en teckningsgrad om 158,4%. Styrelsen beslutade även att ta i anspråk den övertilldelningsoption om 7,5 miljoner aktier som bolagsstämma den 12 mars 2020 beslutat om. Totalt emitterades det 77 061 423 aktier varpå Bolagets aktiekapital uppgår till 2 877 543,60 SEK fördelat över 287 754 360 aktier, varav 1 666 666 ej listade A-aktier. För mer detaljerad information vänligen se Bolagets informationskanal på Cision: https://news.cision.com/se/star-vault.

    Star Vault meddelade den 28 april 2020 att spelet Mortal Online 2 ("MO2") har gått live med Combat Alpha. Deltagandet i alfan begränsades till 1000 platser som snabbt blev fullsatta. MO2 är förenklat en trimmad och förfinad version av Star Vaults första speltitel, MMORPG-spelet Mortal Online, som utspelar sig i medeltids-miljö och lanserades 2010. Med facit i hand bedöms spelet varit en fantastisk bas för teamet att förstå alla nyanser av spelgenren och samtidigt kunna skapa ett aktivt community av spelare (ca 500 000 registrerade medlemmar). Star Vault bedömer att det finns goda möjligheter för Mortal Online 2 att kunna bli den spelsuccé inom spelgenren som Star Vault under alla år kämpat för att kunna skapa. MO2 planeras att lanseras under det fjärde kvartalet 2020. Feedbacken från deltagarna i alfa-versionen bedöms bli mycket värdefull för slutjusteringarna av spelet inför lansering. Besök gärna hemsidan för Mortal Online 2 på www.mortalonline2.com.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

    Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat
Omsättningen under andra kvartalet 2020 uppgår till 465 513 kr i jämförelse med 199 989 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -1 027 968 kr (-1 656 185). 
 
Investeringar och avskrivningar
Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 875 Tkr (640). De under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 3 till 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under kvartalet avser främst utgifter för nyutveckling av spelet Mortal Online 2.

Finansiell ställning och likviditet
Den 30 juni 2020 uppgick bolagets likvida medel till 3 835 207 (5 685 512). Soliditeten var 89 (89) %. Bolagets egna kapital uppgick till 10 340 518 (10 003 036) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till 1 357 775 (5 072 351) kr. Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

Kort om Star Vault
Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget är i senare delen av utvecklingsfasen av en ny förbättrad version av Mortal Online (Mortal Online 2) samt har spelet Mortal Royale i s k early acess på Steams plattform i en PC-version. Mortal Royale kommer att dra nytta av mycket av det utvecklingsarbete som görs för Mortal Online 2 och kommer därför att färdigställas och lanseras efter att lanseringskandidaten för Mortal Online 2 färdigställts. Därtill har Star Vault utvecklat VR-spelet Kitten'd som saluförs via bland annat PlayStation, Oculus och Steam. 

Mortal Online / Mortal Online 2
Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online istället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig "spelplan" att följa. Det är istället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. Affärsmodellen för Mortal Online består huvudsakligen av månadsabonnemang. Till detta läggs så kallad mikrobetalning, det vill säga olika föremål eller egenskaper som spelaren kan köpa till utöver månadsabonnemanget. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för sin kommande lansering av den förbättrade och uppdaterade versionen av spelet, Mortal Online 2, som planeras släppas under den senare delen av det fjärde kvartalet 2020. 

Kort om spelmarknaden
Den samlade försäljningen av spel och spelkonsoler i världen uppgår till mångmiljardbelopp och förväntas vara värd ca 165 miljarder dollar 2020. En trend i marknaden är att försäljningen av spelkonsoler sjunker medan spel för PC, mobiler och läsplattor ökar. Lättillgängligheten är viktig för enklare/casual spel. Ett hardcorespel som Mortal Online vänder sig till en trogen grupp av spelare som spelar i många år på en global marknad. Två exempel på spel av samma karaktär som Mortal Online är Ultima Online som var det första spelet inom MMORPG i fantasygenren och EVE Online som kom senare. Det är Bolagets bedömning att denna nisch i spelmarknaden är betydligt mindre konkurrensutsatt jämfört med många andra delar av branschen. Historiskt har Star Vaults intäkter huvudsakligen kommit från västerländska marknader (Europa och Nordamerika - med USA som enskilt största marknad) och bedömningen är att detta inte kommer att förändras inom överskådlig framtid i den engelska versionen.  Med Mortal Online 2, som kommer att göras tillgängligt på flertalet ytterligare språk, bedöms det även möjligt att skapa marknadsnärvaro på flertalet andra stora marknader. Enskilda marknader domineras av USA och Kina som står för cirka en tredjedel vardera.  (källor: NewsZoo, Star Vault).

Aktien 
B-aktien i Star Vault noterades den 28 september 2007 på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier i bolaget till 287 754 360, varav 1 666 666 är A-aktier, som inte är listade. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,01 SEK. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1. Bolagsstämma den 12 mars 2020 beslutade att ge ut 24 000 000 teckningsoptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av en ny aktie vardera under inlösenperioden 1 juli-30 augusti 2021 till en teckningskurs om 0,1386 SEK. Bolaget har inga andra utestående optionsprogram. 

Risker 
Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen tillsammans med den efter perioden avslutade nyemission kommer att kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning.  

Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2020-11-16: Delårsrapport 3
2021-02-15: Bokslutskommuniké 2020
2021-05-17: Delårsrapport 1    

Avlämnande av delårsrapport
Malmö, den 17 augusti 2020
Star Vault AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Henrik Nyström, VD
info@starvault.se

Författare Star Vault

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.