Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

Star Vault: Kallelse till årsstämma i Star Vault AB

Aktieägarna i Star Vault AB (publ), 556709-1169, kallas härmed till
årsstämma måndagen den

19 juni 2017, kl 17.00, på Drottninggatan 38, Malmö.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 13 juni 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 13 juni 2017
skriftligen till Star Vault AB (publ), Drottninggatan 38, 211 41
MALMÖ. Anmälan kan också göras per telefon 0708-27 11 11 eller per
e-post info@starvault.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 13 juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.starvault.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 67 024 368 st, varav

1 250 000 A-aktier och 65 774 368 B-aktier, motsvarande totalt 78 274
368 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Utseende av protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om ändrat antal aktier samt aktiekapital i bolagsordningen

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse
och revisor (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med ett
halvt prisbasbelopp till styrelseordförande samt med ett halvt
prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter som ej är
anställda i bolaget, dels att styrelsen skall bestå av fyra
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att Henrik
Nyström, Patrik Sommarin och Petter Norman omväljs som
styrelseledamöter samt dels att Fredrik Reimers nyväljs som
styrelseledamot. Styrelsen föreslår att Deloitte AB nyväljs som
revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår
samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändrat antal aktier samt aktiekapital i bolagsordningen
(punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen en emission enligt punkt 13 nedan, att aktiekapitalet utgör
lägst 2 680 974 kronor och högst 10 723 896 kronor och antalet aktier
skall vara lägst 67 024 350 och högst 268 097 400.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot
aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 20 000 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall
tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet
skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom
fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor, Drottninggatan 38, 211 41 MALMÖ och på bolagets
hemsida www.starvault.se senast tre veckor innan årsstämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö maj 2017

Star Vault AB (publ)

STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/star-vault/r/kallelse-till-arsstamma-i-star-va...
http://mb.cision.com/Main/11563/2271222/678110.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.