Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Star Vault: Styrelsen för Star Vault beslutar om företrädesemission om 4,2 mkr villkorat bolagsstämmas godkännande

Korrigerad med MAR-etikett samt förtydligande runt tidsplanen i
tabellen nedan avseende sista dag för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt till deltagande i emissionen.

Styrelsen för Star Vault AB (publ) ("Star Vault" eller "Bolaget") har
den 26 februari 2020 beslutat att genomföra en emission av aktier om
cirka 4,2 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"), villkorat godkännande från kommande
bolagsstämma den 12 mars 2020. Företrädesemissionen är säkerställd
genom tecknings- och garantiförbindelser upp till dess högsta belopp.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att varje tretal (3)
befintliga aktier, oavsett aktieslag (A respektive B-aktier), ger
rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,06 kronor i samma
aktieslag. Teckningstiden löper under perioden den 18 mars 2020 till
och med den 31 mars 2020. Genom teckningen kommer Bolaget att
tillföras upp till 4 203 815,40 kr före emissionskostnader.
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 16
mars 2020. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget
ökas med högst 70 063 590 stycken till högst 280 254 360 stycken.
Varje aktie har ett kvotvärde om 0,01 kronor. De nya aktierna
berättigar till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår.
Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 700 635,90 kronor
till högst 2 802 543,60 kronor. Befintliga aktieägare har
företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier
de äger i samma aktieslag. De som på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Star Vault
erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som ägaren
innehar i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens
högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med
företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till
aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till
tecknat belopp. Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna
tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp.
Därtill föreslås att styrelsen skall bemyndigas av bolagsstämman den
12 mars 2020 att kunna fatta beslut om att utöka emissionen som anges
ovan med upp till 7 500 000 ytterligare aktier som en
övertilldelningsoption utan stöd av aktieägarnas företrädesrätt och i
övrigt med samma villkor där tillämpligt. Det primära syftet med att
utnyttja övertilldelningsoptionen är att kunna skapa mer likviditet i
Bolagets aktie genom att erhålla en större bas av aktieägare samt
kunna betala garantigivare i aktier, i det fall de accepterar
ersättning i aktier, till samma villkor som i emissionen. Styrelsen
eller den styrelsen utser skall äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
av beslutet hos Bolagsverket.

Tidsplan för Företrädesemissionen givet godkännande från bolagsstämma
den 12 mars 2020 (alla datum hänför sig till 2020).

12 mars: Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till
deltagande i Företrädesemissionen (inklusive teckningsrätter)

13 mars: Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till
deltagande i Företrädesemissionen (exklusive teckningsrätter)

16 mars: Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

18 mars: Beräknat datum för offentliggörande av memorandum

18 mars: Teckningsperioden inleds

18 mars: Handel med teckningsrätter inleds

18 mars: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

27 mars: Handel med teckningsrätter avslutas

31 mars: Teckningsperioden avslutas

8 april: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Styrelsen bedömer att det ökade rörelsekapitalet från
Företrädesemissionen ger Bolaget en värdefull finansiell frihet i
arbetet att framgångsrikt färdigställa och lansera Mortal Online 2.
Därtill har styrelsen föreslagit kommande bolagsstämma den 12 mars
2020 att besluta om optionsprogram för Bolagets anställda, inklusive
den verkställande direktören. Styrelsen bedömer det angeläget och i
alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för Bolagets
anställda avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa
personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt.
Kallelsen till den extra bolagsstämman den 12 mars 2020 kommer inom
kort att finnas tillgänglig på bland annat bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: ir@starvault.se
Hemsida: www.starvault.se

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 februari 2020

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget
utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer
Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten'd och
Mortal Royale.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/star-vault/r/styrelsen-for-star-vault-besluta...
https://mb.cision.com/Main/11563/3046727/1201554.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.