Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

Starbreeze AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (21 augusti, 2018)- Aktieägarna i Starbreeze AB (publ),
556551-8932, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 14 september 2018 klockan 16.00 hos Synch Advokat AB på
Birger Jarlsgatan 6, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

· dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 7 september 2018, och

· dels göra anmälan till Bolaget senast måndagen den 10 september
2018, helst före kl.16.00, till adress Starbreeze AB, "Bolagsstämma",
Box 7731, 103 95 Stockholm eller via e-post:
bolagsstamma@starbreeze.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta
sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom
exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid
stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas
anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller
Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.starbreeze.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta vid extra bolagsstämma, tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den
7 september 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av en eller två justeringsmän

7. Beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018

8. Stämmans avslutande

Beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018 (punkt
7)

Styrelsen för Starbreeze AB (publ), org.nr. 556551-8932, föreslår att
den extra bolagsstämman den 14 september 2018 beslutar om att justera
villkoren för konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid de
huvudsakliga ändringarna utgörs av justering av konvertiblernas
slutliga förfallodag till den 31 augusti 2019, med kvartalsvisa
avbetalningar av det utestående lånebeloppet så att konvertiblerna är
fullt återbetalda den 31 augusti 2019. Under förlängningen har
Bolaget inte längre rätt att påkalla konvertering av konvertiblerna
till aktier, men i övrigt kvarstår samtliga villkor i princip
oförändrade. Ändringarna i konvertibelvillkoren har överenskommits
med innehavaren av samtliga utgivna konvertibler.

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar,
att vidta de smärre justeringar av villkoren ovan som kan visa sig
nödvändiga för att beslutet ska kunna registreras hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt
325 295 554 aktier, varav 54 496 674 aktier av serie A och 270 798
880 aktier av serie B, samt totalt 815 765 620 röster.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten
7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Rätt till upplysningar
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive styrelsens fullständiga
förslag, och fullmaktsformulär kommer senast torsdagen den 23 augusti
2018 att finnas på Bolagets webbplats, www.starbreeze.com, samt
hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor, Regeringsgatan 38,
Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

##

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate
Communications

Tel: +46(0)8-202 509, email: ir@starbreeze.com
Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 8.30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande
aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i
världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats
till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel
samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios
i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel,
Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa
underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i
egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är
indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech
& Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under
ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och
SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com
(http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/14632/2596572/894793.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.