Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-12

Starbreeze AB: Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits kl. 16.00 den 12 november 2015 i
Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För
fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag till
årsstämman anslaget bland annat på bolagets hemsida www.starbreeze.com.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014/2015.

Utdelning
Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2014/2015 inte skulle lämnas.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval,
styrelsearvode och revisorsarvode
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Matias Myllyrinne, Eva Redhe
Ridderstad och Christoffer Saidacomvaldes
som styrelseledamöter.Omval
av Michael Hjorth till styrelsens ordförande. Det auktoriserade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABomvaldes
till revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt
följande: 700 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor
vardera till resterande ledamöter som inte är anställda av bolaget. Därutöver
fastställde årsstämman de föreslagna årliga arvodena för ordföranden och
ledamöterna i de två nya utskotten som avses att inrättas,
ersättningsutskottet och revisionsutskottet: 100 000 kronor till ordföranden
i sådant utskott och 50 000 kronor per ledamot och utskott. Det beslutades
att styrelseledamot kan fakturera styrelsearvodet genom bolag om
skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt att det är
kostnadsneutralt för bolaget. Arvode till revisor utgår enligt godkänd
räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att lämna ett bemyndigade till styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission
av aktier, såväl A-aktier som B-aktier, eller av konvertibler eller
teckningsoptioner berättigande till A-aktier och/eller B-aktier, motsvarande
(vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande
fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant
betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskurs får inte understiga
ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och ska vara
marknadsmässiga.

Valberedning
Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra
ledamöter. Ledamöterna ska utgöras en representant för var och en av de tre
till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare.

Beslut om ett särskilt aktierelaterat incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett särskilt
aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa
andra nyckelpersoner, särskilt för att hantera nyrekryteringar och
befordringar. Totalt sett ska upp till 3.500.000 teckningsoptioner,
berättigande till teckning av 3.500.000 aktier av serie B, kunna utges inom
ramen för det särskilda incitamentsprogrammet, där cirka hälften får en
löptid om tre år och hälften en löptid om fyra år, samt med en utövandekurs
motsvarande 200 procent respektive 240 procent av aktuell börskurs.
Programmet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,4 procent, det vill säga
totalt 6,5 procent tillsammans med de existerande programmen.

Beslut om ändring av bolagsordningen innefattande bl.a. byte av räkenskapsår
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningen, innefattande bl.a. en ändring av räkenskapsåret till
kalenderår, varvid nästkommande årsstämma kommer infalla under första
halvåret 2016.

För mer information vänligen kontakta:

Bo Andersson Klint, VD, Starbreeze AB (publ)
Tel: 08-209 208, e-post: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa
underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles,
skapar vi spel efter egen design och med licensierat innehåll, med målet att
skapa starka franchise i och utanför själva spelet. Vi lever och dör för
gameplay.

Starbreeze senaste spel omfattar det adrenalinstinna bankrånarspelet PAYDAY 2
och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL's The Walking Dead baserat på
serietidningssuccén. Starbreeze är pionjär inom självständig digital
distribution av spel, och välkomnar utvecklare att dra nytta av dess
publiceringskunnande på Steam, där man har ett av den digitala
distributionsplattformens största spelarforum.

Härnäst siktar Starbreeze på att utveckla verkligt uppslukande VR-upplevelser
genom att integrera mjuk- och hårdvara i Project StarVR och StarVR headsets.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm
First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna
SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified
Adviser är Remium Nordic.

Mer information finns på http://www.starbreeze.com
.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Starbreeze AB via Globenewswire

HUG#1966590

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.