Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Starbreeze AB: Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 juli 2016 - 30 september 2016

Den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet finns att
hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller
finns tillgängliga i slutet av detta dokument.

ÄNDRAT RÄKNESKAPSÅR

Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i november 2015
är detta den tredje delårsrapporten sedan omläggningen av bolagets
räkenskapsår till kalenderår. Jämförelseperioden Q3 2015 motsvarar
perioden juli-september 2015, tidigare benämnd Q1 2015/2016.

Nästa rapport är således Q4 2016 och presenteras den 16 februari 2017.

TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 102,7 MSEK (49,9 MSEK), en tillväxt
om 106 %. Totala intäkter uppgick till 147,4 MSEK (75,9 MSEK).

· I nettoomsättningen ingår en minimigaranti om 32,5 MSEK avseende
RAID: World War II.

· Under kvartalet stod PAYDAY 2 för 20,2 MSEK (48,4 MSEK) av
nettoomsättningen.

· Under kvartalet stod Dead by Daylight för 49,2 MSEK (0,0 MSEK) av
nettoomsättningen.

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA,
uppgick till 19,2 MSEK (8,4 MSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om
13,0 %.

· Resultat före skatt uppgick till 11,0 MSEK (7,2 MSEK).
· Resultat efter skatt uppgick till 20,4 MSEK (6,4 MSEK).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,03
SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,03
SEK).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,0 MSEK
(49,5 MSEK).

· Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 376,0 MSEK
(123,7 MSEK).

DELÅRSPERIODEN (JANUARI - SEPTEMBER 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 246,1, MSEK (169,5 MSEK), en
tillväxt om 45 %. Totala intäkter uppgick till 357,6 MSEK (229,9
MSEK).

· Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA,
uppgick till 42,4 MSEK (34,3 MSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om
11,9 %.

· Resultat före skatt uppgick till 23,6 MSEK (29,1 MSEK).
· Resultat efter skatt uppgick till 26,9 MSEK (24,0 MSEK).
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,11
SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,10
SEK).

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2016)

· I september slöt Starbreeze och Digital Bros, genom sitt
dotterbolag 505 Games, avtal rörande världsomfattande och exklusiv
distributionsrätt av RAID: World War II på konsol. Rätten omfattar
enbart fysiska konsolspel och tillfaller Digital Bros dotterbolag 505
Games. Starbreeze behåller därmed digital distributionsrätt för
spelet på både PC och konsol. Avtalet inkluderar betalning av en
minimigaranti, avseende royalties, om totalt 4 MUSD (32,5 MSEK) som
under kvartalet till fullo har tillfallit Starbreeze. Utöver
distributionsavtalet som tecknades med Digital Bros meddelades även
att spelet släpps på PC, Xbox One och Playstation 4 under sommaren
2017.

· Starbreeze kom under kvartalet överens med Smilegate Holdings Inc,
innehavaren av konvertibellånet om 215 MSEK som utfärdades i februari
2016, att göra vissa ändringar i villkoren för att förtydliga
Starbreeze finansiering och finansiella rapportering samt att i
slutändan underlätta framtida samarbeten och ytterligare
finansiering. Denna information framgick även i rapporten för det
andra kvartalet.

· Under kvartalet höll Starbreeze en extrainsatt bolagsstämma.
Stämman beslutade att ge ut ett konvertibelt lån till Acer om 75,5
MSEK. Mot bakgrund av att det generella emissionsbemyndigande som
styrelsen erhöll vid årsstämman den 25 maj 2016 väsentligen har
använts, till betydande del av tekniska orsaker rörande Smilegates
konvertibel, beslutade stämman även att ge styrelsen ett motsvarat
förnyat emissionsbemyndigande om högst tio procent av vid var tid
utestående antal aktier.

· I augusti, vid Acers produktpresentation i Berlin, meddelade
Starbreeze och Acer att en första leverans av StarVR HMD skeppats
till IMAX inför öppnandet av det första IMAX VR-centret i Los
Angeles.

EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· Under oktober 2016 uppgick intäkterna från försäljning av PAYDAY
2, via PC-plattformen Steam, till 16,3 MSEK (10,9 MSEK). Ökningen
beror bland annat på att Starbreeze efter de förändrade
avtalsvillkoren med 505 Games numera erhåller 100% av intäkterna av
PAYDAY 2 på PC-plattformen Steam.

· Under oktober 2016 uppgick intäkterna från Dead by Daylight, via
PC-plattformen Steam, till 17,8 MSEK (0,0 MSEK).

· I oktober genomförde Starbreeze en riktad nyemission till
institutionella investerare, där Första AP-fonden tecknade en
majoritet av de emitterade aktierna. Totalt emitterades 16 452 991
aktier till en kurs om 23,40 SEK, motsvarande ett totalt
emissionsbelopp om 385 MSEK.

· I oktober meddelade Starbreeze förvärvet av Nozon, en belgisk
Visual Effects (VFX) studio och skapare av PresenZ-teknologin.
Köpeskillingen uppgår till 7,1 MEUR, varav 4,6 MEUR kontant (cirka
44,6 MSEK) och 2,5 MEUR i Starbreeze B-aktier. Utöver detta avtalade
parterna även om en 10-årig earn-out-period, baserat på PrezenZ
finansiella prestation, vilken träder i kraft först efter Starbreeze
återfått 2 MEUR av köpeskillingen.

· Efter kvartalets utgång har Starbreeze valt Carnegie Investment
Bank som rådgivare för att flytta bolagets listning till Nasdaq
Stockholms huvudlista. Starbreezes avsikt är att genomföra
listflytten under 2017.

· I november utannonserades ett nytt varumärke under affärsområdet
Publishing. Det nya varumärket "Starbreeze IndieLabs" syftar till att
hjälpa mindre projekt att komma till marknaden.Tillsammans med den
kroatiska studion Lion Game Lion har Starbreeze avtalat att bolaget
ska investera 300 000 USD i utvecklingen av spelet "AntiSphere", till
både PC och andra plattformar. Avtalet innebär att Starbreeze
erhåller 30 % av försäljningsintäkterna, efter den initiala
investeringen till fullo har återtagits av Starbreeze. Lion Game Lion
och Soap Interactive behåller i sin tur 100% av IP-rättigheterna.
AntiSphere är ett tävlingsinriktat arenaspel där spelarna får använda
sina färdigheter för att fånga varandra och vinna matchen.

· Under New York Comic Con visade Starbreeze och Lionsgate upp den
kommande förstapersons VR-shootern John Wick Chronicles. Besökare
fick möjlighet att prova sju minuter av det första uppdraget.
Upplevelsen och spelet mottogs mycket väl- med god kritik från gamers
och speljournalister.Spelet John Wick: Chronicles släpps på Steam i
februari 2017 och är kompatibelt med HTC Vive. Det går redan nu att
beställa för 19,99 dollar via plattformen.

OMSÄTTNINGSREKORD

VD BO ANDERSSON KLINT KOMMENTERAR

Starbreeze Publishing har slutfört sina första säljpulser för Dead by
Daylight. Vi har framgångsrikt investerat, förlagt och marknadsfört
både huvudspelet Dead by Daylight och de efterföljande
uppdateringarna, inklusive en uppdatering baserat på det berömda
filmvarumärket "John Carpenter's Halloween". Spelet har nu genererat
över 20 MUSD i totala försäljningsintäkter på Steam, vilket givit
Starbreeze och Behaviour en avkastning om flera hundra procent på
investeringen.

Detta är ett fantastiskt första kapitel i vår förläggarverksamhet. Med
fortsatta investeringar i tredjeparts IP:n som RAID, Antisphere och
andra, är detta ett växande och spännande affärsområde för oss. Ett
område som kassaflödesmässigt brygger över till våra egna storskaliga
releaser som OVERKILL's The Walking Dead, Crossfire och PAYDAY 3. Vi
fortsätter hålla ögonen öppna efter fler projekt, nu även under det
nya förläggarvarumärket Starbreeze IndieLabs. IndieLabs ska fokusera
på mindre projekt för att komplettera den större
förläggarverksamheten. Med mindre projekt lägger vi grunden för ett
framtida flöde av innehåll till våra ekosystem.

Framgångarna för Dead by Daylight i detta kvartal är än mer
signifikant jämfört med föregående releasekvartal. Den affärsmodell
vi etablerat med PAYDAY har testats och bevisat sig med ett externt
IP med vår fantastiska partner Behaviour. Branschen och traditionella
industrier har haft svårt att vänja sig vid tankesättet i vår
digitala affärsmodell, men vi har själva skapat den, vi levererar på
den och vi kan nu visa på dess framgång.

Nu är det full fart framåt på den väg vi stakat ut tillsammans med
våra många partners för kommande PC-, konsol- och mobilspel och IMAX
VR centers.

Starbreeze nettointäkter för tredje kvartalet är fortsatt höga på
102,7 MSEK, i nivå med andra kvartalet och de högsta enskilda
kvartalsintäkterna i Starbreeze historia. Jämfört med samma kvartal i
fjol mer än fördubblade Starbreeze sina nettointäkter. Effekten av en
aggregerad affär börjar synas, vilket även tjänar som en viktig
påminnelse för vårt långsiktiga fokus när det kommer till
investeringar i vår produktstrategi.

Den huvudsakliga drivkraften bakom tillväxten är breddningen av vår
intäktsbas där RAID: World War 2 bidrog med 32,5 MSEK via den
minimigaranti som ingick i avtalet för global fysisk
konsoldistribution med Digital Bros och deras helägda dotterbolag 505
Games. Ytterligare ett bra exempel på hur vi kan skapa affärer på de
immateriella rättigheter vi förvaltar, både före och efter spelsläpp.

Vi har tidigare berättat att Dead by Daylight snabbt sålde över 1 000
000 enheter, och detta positiva mottagande genererade 49,2 MSEK i
intäkter under kvartalet. Sist men inte minst, PAYDAY där vi tidigare
köpte tillbaka rättigheterna från Digital Bros och nu får alla
intäkter från den digitala distributionsplattformen Steam, bidrog med
20,9 MSEK.

Allt eftersom vi fortsätter att växa ökar våra rörelsekostnader,
exklusive royalties till förläggarpartners, med 36,2 MSEK eller 54 %
jämfört med motsvarande kvartal 2015. Den stegvisa kostnadsökningen
beror huvudsakligen på en förstärkning av de interna teamen för att
leverera på våra ambitiösa planer för våra egna spel, vår
förläggarverksamhet och vår etablering i VR-industrin. Trots ökad
kostnadsmassa är resultat efter skatt positivt och EBITDA-marginalen
på 13 %.

Djärva planer behöver rätt partners och rätt finansiering. Acer har
inte bara inlett ett samarbete med oss för tillverkning,
marknadsföring och försäljning av StarVR, bolaget har även investerat
75,5 MSEK i Starbreeze under det tredje kvartalet och vi lämnar
därmed perioden med en solid kassa på 376,0 MSEK.

Efter perioden har vi dessutom gjort en riktad nyemission där Första
AP-fonden var största part, som totalt inbringade 385 MSEK brutto,
vilket lett till att vi idag har en kassa på över 700 MSEK. Dessa
medel ska användas till att bygga fler intäktsgenererande produkter
och framtidssäkra våra mjuk och hårdvaruteknologier.

LISTBYTE UNDER 2017

Vi fokuserar på att leverera på våra lö...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.