Du är här

2018-03-15

Starbreeze AB: Starbreeze offentliggör villkoren för företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS,
PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN
SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE
REGLER.

STOCKHOLM (15 mars 2018) Starbreeze AB (publ) ("Starbreeze" eller
"Bolaget") offentliggjorde den 24 januari 2018 att styrelsen beslutat
att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma,
genomföra en nyemission om cirka 150 MSEK före emissionskostnader för
att öka tillväxttakten och bredda intäktsbasen inom kärnverksamheten,
samt för att expandera spelportföljen. Styrelsen för Starbreeze
offentliggör idag villkoren för företrädesemissionen genom detta
pressmeddelande.

Sammanfattning

· Aktieägare i Starbreeze har företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie per femton (15) befintliga aktier av respektive aktieslag, det
vill säga en teckningsrelation om 1:15

· Teckningskursen har fastställts till 7,50 kronor per ny aktie,
oavsett aktieslag, vilket resulterar i en total emissionslikvid om
cirka 152 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att
företrädesemissionen fulltecknas

· Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 22 mars 2018 och
teckningsperioden löper från och med den 26 mars 2018 till och med
den 10 april 2018

· Sista handelsdag i Starbreeze aktier med rätt att delta i
företrädesemissionen är den 20 mars 2018

· Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman som äger rum den 20 mars 2018. Aktieägare som
tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har
aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har
uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra
bolagsstämman.

Villkor för företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen den 22 mars 2018 äger företrädesrätt
att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren
förut äger. För varje innehavd aktie i Starbreeze erhålls en (1)
teckningsrätt av serie A eller serie B. Femton (15) teckningsrätter
av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A och
femton (15) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en
(1) ny aktie av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare
att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till dem
som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till
det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av
nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan
stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det
antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är 7,50 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag. Under
förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer
aktiekapitalet att öka med maximalt 404 959,64 kronor genom
nyemission av maximalt 20 247 982 nya aktier, varav 3 620 249 aktier
av serie A och 16 627 733 aktier av serie B. Företrädesemissionen
kommer vid fullteckning att tillföra Starbreeze cirka 152 MSEK före
emissionskostnader.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 26 mars 2018 till
och med den 10 april 2018 eller den senare dag som bestäms av
styrelsen. En eventuell förlängning av teckningstiden kommer att
offentliggöras senast den 10 april 2018. Handel i teckningsrätter av
serie A och serie B kommer att pågå under perioden från och med den
26 mars 2018 till och med den 6 april 2018.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att
få sin ägarandel utspädd med cirka 6,2 procent, men har möjlighet att
ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina
teckningsrätter. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 6
april 2018.

Företrädesemisisonen är villkorad av godkännande av den extra
bolagsstämman som kommer hållas den 20 mars 2018 kl. 10:30 i Carnegie
Investment Banks lokaler, Regeringsgatan 56 i Stockholm. Kallelse
till extra bolagsstämma offentliggjordes den 15 februari 2018 och
finns tillgänglig på Starbreeze hemsida.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i
Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och
har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra
bolagsstämman.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

+--------+---------------------------------------------------------------------+
|20 mars |Extrastämma för godkännande av styrelsens beslut om |
| |företrädesemissionen |
+--------+---------------------------------------------------------------------+
|20 mars |Sista handelsdag i Starbreeze med rätt att delta i |
| |företrädesemissionen |
+--------+---------------------------------------------------------------------+
|22 mars |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet |
+--------+---------------------------------------------------------------------+
|22 mars |Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som|
| |är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla |
| |teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen |
+--------+---------------------------------------------------------------------+
|26 mars |Handel i teckningsrätter |
|-6 april| |
| | |
+--------+---------------------------------------------------------------------+
|26 mars |Teckningsperiod |
|-10 | |
|april | |
+--------+---------------------------------------------------------------------+
|13 april|Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen |
| | |
+--------+---------------------------------------------------------------------+

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze.

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate
Communications

Tel: +46(0)8-202 509, email: ir@starbreeze.com
Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande
aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i
världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats
till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel
samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios
i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien
utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade
på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med
externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden;
Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B
med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien).
För mer information, besök starbreeze.com
(http://www.starbreeze.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-offentliggor-villko...
http://mb.cision.com/Main/14632/2472570/805871.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.