Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Starka kvartal för storbankerna

wysiwyg_image

Förra veckan kom de svenska storbankerna med sina rapporter för 2021 års tredje kvartal och det var mer klang och jubel än dess antonym.

I takt med att inflationen, och med det räntorna, fortsätter stiga och diskussionen om den är tillfällig eller ej, kreditförluster, bolån samt penningtvättshärvor är det av intresse att ta del av vad bankernas VD:ar låter förtälja.

Nordea sticker ut som en av de starkaste, ja kanske till och med den starkaste, av de fyra dit även Handelsbanken, Nordea samt Swedbank räknas. Den numer finsknoterade banken ökade sitt rörelseresultat med 17 %, vilket är starkt och något bättre än Handelsbankens på 13 %.

Sistnämndas starka rörelseresultat beror främst på att banken har dragit ned på sina kostnader. Hos SEB och Swedbank var rörelseresultatet +14 % respektive +6,1 %. SEB har länge haft en bra, kontrollerad kostnadsnivå och detta var inget som ändrades i det tredje kvartalet. På denna punkt lyckas VD, Johan Torgeby, mycket väl.

En stark bidragande faktor till bankernas positiva resultat var låga eller återbetalda kreditförluster.

LÄS ÄVEN: Hur ska man tolka en rapport? (Medlemslåst)

wysiwyg_image

Även här kommer Nordea ut som vinnare med återföringar på 22 miljoner euro, medan Handelsbanken rapporterade kreditförluster på 66 msek (49), SEB på 49 msek (1 098) och Swedbank på 18 msek (425).

Detta är ytterligare ett bevis på att många svenska bolag, till stor del med hjälp av stimulanser, har lyckats parera alla de utmaningar och hinder som kom med Corona under 2020.

Det är också ett bevis på ett bra arbete från bankerna, som har klarat av att möta det snabba och mycket kraftiga hot som anlände den tidiga våren 2020.

Räntenettot, dvs. skillnaden i absoluta tal mellan ett företags räntekostnader för upptagna lån och ränteintäkter från utställda lån, stack också det ut jämfört med Q3 2020.

Även här blev Nordea vinnare med en ökning med 6,9 %. Vinnaren följdes av SEB samt Handelsbanken som ökade sina räntenetton med 5 % respektive 0,8 %. Swedbank är den enda av storbankerna som tvärtom fick se ett minskat räntenetto, -1,8 %.

wysiwyg_image

Beträffande Swedbanks räntenetto skriver VD, Jens Henriksson, i rapporten ”räntenettot och provisionsintäkterna ökade. Kostnaderna ökade också något, men i linje med vår prognos.”

Detta är inte fel om det tredje kvartalets siffror ställs mot det andra, vilket VD vill göra gällande.

I Dagens Industris fredagsupplaga (22/10) intervjuades Henriksson och fick då frågan varför räntenettot minskar, men att det hos konkurrenterna ökar.
”Du kan inte jämföra så, år mot år, utan du ska jämföra kvartal till kvartal […] Men tittar du på räntenettot under andra kvartalet mot det tredje kvartalet så är det upp med 70 miljoner kronor.”

Ett kvartal är bara ett kvartal och en gång kanske är ingen gång, men som investerare i Swedbank bör man ha fortsatt noga koll på hur räntenettot fortsätter att utvecklas, eller, tyvärr, avvecklas.

wysiwyg_image

Ytterligare intressant att studera hos de fyra är provisionsnettot, vilket är de pengar banken tjänar på sina kunders sparande. Ännu en gång tillhör Nordea, med VD Frank Vang-Jensen, toppen, men blir här omsprungen av SEB.

Den Wallenbergsägda bankens provisionsnetto ökade med 20,9 % jämfört med samma kvartal föregående år och när samma tidsperiod studeras framkommer att andra, tredje och fjärde plats tillkommer Nordea (+19 %), Swedbank (+17 %) samt Handelsbanken (+3 %).

LÄS MER: "En pangrapport"

SEB:s starka resultat är anmärkningsvärt. I rapporten skriver VD: ”I det tredje kvartalet ökade nettoresultatet jämfört med föregående kvartal, med ett provisionsnetto som nästan nådde den rekordhöga nivån under förra kvartalet.”

Även om det finns mer nyckeltal att syna i sömmarna måste även utrymme ges till vad bankerna låter säga om verksamheten samt om framtiden.

Hos Swedbank berättar VD att de ökade kostnaderna är för att öka bankens bekämpande av penningtvätt, något banken just nu utreds för.

Därtill framkommer att man fortsätter hålla en god position gällande bolån, framför allt nya bolån.

Detta är en av de viktigaste tillgångarna i Swedbank och som investerare bör man ha ett vakande öga över utvecklingen.

Avslutningsvis framkommer, som i alla bankernas rapporter, att de håller noga koll på hur corona kommer att fortsätta påverka verksamheten.

Johan Torgeby på SEB betonar att banken dels har en god finansiell ställning, dels att de är mycket uppmärksamma och alerta på utvecklingen som sker i och med alla de utmaningar som nu föreligger.

”Återhämtningen i den globala ekonomin fortgick under det tredje kvartalet. Detta trots utmaningar på grund av spridningen av deltavarianten av covid-19 och flaskhalsar i leverantörskedjor. Under senare delen av kvartalet bidrog ökat inflationstryck, delvis drivet av stigande energipriser och en oro för kreditrisker kopplad till en kinesisk fastighetsutvecklare, till minskad riskaptit och en dämpad utveckling på aktiemarknaderna […] Kapitalbufferten överstiger både myndighetskravet och vår egen målnivå.”

wysiwyg_image

I Handelsbankens VD, Carina Åkerström, rapport var mycket fokus på bankens transformation.

Ömsom fortsätter de avveckla svenska kontor för att bli mer digitaliserade, vilket är ett område de dels fått kritik för att ha legat så efter, dels nu själva erkänt sig ha negligerat, ömsom kommer de kommer avverka verksamheterna i Danmark och Finland.

Detta gör man för att man önskar slimma organisationen och satsa mer på de områden som ger mest och högst lönsamhet.

Detta var en stor nyhet och anledningen till att banken tidigarelade sin rapport med cirka 13 timmar och således släppte den kvällen innan den planerade rapportdagen.

Försäljningsprojektet kommer vara mycket intressant att fortsätta följa. Vem eller vilka köper och till vilket pris? Hur kommer Handelsbanken i sin tur att förvalta försäljningssumman? Återköp, återinvestering i befintlig verksamhet, utdelningar?      

Frank Vang-Jensen hade all anledning att vara positiv när han författade sitt VD-ord:

”Under de senaste månaderna har vi sett en positiv utveckling på många områden. De nordiska samhällena har börjat öppna upp igen och miljontals människor kan gradvis återgå till en mer normal vardag. Vi har gått in i en ny fas av återhämtning från pandemin och som bank har vi gjort det från ett starkt utgångsläge. Under tredje kvartalet fortsatte vi att leverera på vår affärsplan och redovisade återigen ett starkt resultat.”

Man fortsätter öka intäkterna samt minska kostnaderna. Därtill fortsätter banken utveckla och vinna mark med sina digitala erbjudanden. 

”Dessa ansträngningar resul­terade i att antalet användare i mobilbanken ökade med 7 procent under kvartalet och antalet inloggningar i mobil­banken ökade med 14 procent jämfört med för ett år sedan […] Försäljningen av sparprodukter via digitala kanaler ökade och svarar nu för 66 procent av det totala sparandet bland våra privatkunder.”

Samtliga banker har gått mycket starkt under 2021 och att döma av rapporterna finns det substans i dessa. Som bekant är pris vad du betalar och värde vad du får och nedan är en sammanställning om hur bankerna värderas:

 

Handelsbanken B

SEB A

Swedbank

Nordea

P/E

11,6

12,3

10,5

12,3

P/B

1,2

1,6

1,3

1,2

EV/EBIT

9,1

10,0

8,5

9,3

EV/EBITA

8,4

9,5

8,0

8,2

 

Givet att räntorna så sakteligen fortsätter ticka uppåt och att konjunkturen fortsätter utvecklas positivt finns fog för att årets bankrally mycket väl kan fortsätta, om än i en något långsammare takt.

Emellertid är det viktigt att alltid följa innehaven noga och värdera dem utifrån den fundamentala verksamheten.

Som bekant är det mer psykologi som styr de mer kortsiktiga aktiekursrörelserna, medan det är ökad vinst per aktie som är den mer långtgående bränslet.

Cristofer Andersson

Författare Redaktionen