Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-03

Statens offentliga utredningar: Nya regler för finanskrishantering

Finanskriskommittén överlämnar i dag sitt slutbetänkande till
finansmarknadsminister Peter Norman. På basis av nya EU-regler för
finanskrishantering lämnar kommittén förslag om ett nytt förfarande
kallat resolution. Förförandet innebär att om en konkurs i en
krisbank skulle hota den finansiella stabiliteten, kan staten genom
att besluta att sätta den i resolution ta kontroll över banken.
Staten kan sedan sälja hela eller delar av verksamheten eller driva
den vidare och genom rekonstruktionsåtgärder på nytt göra den
livskraftig.

I december 2013 antog EU ett direktiv som syftar till att ge
medlemsstaterna de befogenheter som krävs för att utan
spridningseffekter till andra banker och utan stora kostnader för
staten hantera banker i kris.[1] Finanskrisen 2008 visade runt om i
världen att reglerna för att hantera banker som får soliditetsproblem
var otillräckliga. I Sverige togs den så kallade stödlagen fram i
största hast. Den räckte för att hantera de problem som uppstod i det
svenska banksystemet, men stödlagen saknar vissa befogenheter som
behövs för effektiv krishantering.

Finanskriskommitténs uppdrag har varit att lägga förslag om hur
EU-direktivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Direktivet - och
därmed även kommitténs förslag - är omfattande och komplext.
Kommittén föreslår att huvudelen av direktivets regler ska införas i
en ny lag om resolution. Den föreslår också en ny lag om förebyggande
statligt stöd. Dessa båda lagar ersätter stödlagen. Dessutom föreslår
kommittén ändringar i en rad andra lagar, bland annat krav på nya
krisförebyggande åtgärder i reglerna för banker.

Huvudpunkter i förslagen om resolution

Beslut om resolution: En bank ska sättas i resolution om:

· banken fallerar eller sannolikt fallerar,
· inga andra åtgärder kan förhindra att den fallerar, och
· resolution är nödvändigt för att uppnå resolutionsändamålen, i
första hand att förhindra en allvarlig störning i det finansiella
systemet.

Följder av resolution: Resolution ger staten kontroll över banken.
Därefter ska staten vidta resolutionsåtgärder som bevarar den
finansiella stabiliteten och bäst uppfyller de övriga
resolutionsändamål som anges i lagen. Staten kan till exempel sälja
hela eller delar av banken till en privat köpare, som kan driva den
bättre än de gamla ägarna. Staten kan också överlåta verksamhet till
ett broinstitut som staten kontrollerar eller driva banken vidare. I
de senare fallen ansvarar staten för att rekonstruera verksamheten
och se till att den blir livskraftig och lever upp till normala
bankregler. Delar av bankens verksamhet som inte påverkar den
finansiella stabiliteten ska avvecklas genom konkurs eller
likvidation.

Kapital- och skuldnedskrivningar ("bail in"): Vid en resolution ska
staten se till att bankens ägare och borgenärer tar ansvar för de
förluster som gjort att banken hamnat i kris. Det ska ske via
nedskrivning av aktier och skulder eller konvertering av skulder till
aktier. På så sätt minskar behovet av statliga insatser.

Egendomsskydd: Ingen ägare eller långivare ska få ett sämre ekonomiskt
utfall i en resolution än de hade fått vid en konkurs. En värdering,
som görs av externa parter, ska ligga till grund för bedömningen av
hur det hade gått vid en konkurs.

Statligt kapitalstöd och statligt ägande: Staten får skjuta till
kapitel bara om ägare och långivare först har bidragit via betydande
nedskrivningar av aktier och skulder. Statligt övertagande av banker
är tillåtet bara i svåra krislägen.

Finansiering: Resolutionsåtgärder ska finansieras via en statlig
resolutionsreserv. Reserven ska finansieras genom att bankerna
betalar resolutionsavgifter. För att öka handlingsfrihet för statligt
kapitalstöd bör reserven motsvara 3 procent av garanterade
insättningar. Kommittén bedömer att vissa medel kan föras över till
resolutionsreserven från den nuvarande stabilitetsfonden.

Resolutionsmyndighet: Regeringen ska utse en myndighet som ska ansvara
för att besluta om resolution och den efterföljande hanteringen.
Kommittén bedömer att Riksgäldskontoret bör få huvudansvaret för
resolution, men uppgifter som ligger nära finansiell tillsyn bör ges
till Finansinspektionen.

Resolutionsplaner: Resolutionsmyndigheten ska upprätta planer över hur
banker ska hanteras om de hamnar i kris. Om så krävs för att
resolution ska fungera, får myndigheten tvinga en bank att lägga om
verksamheten. Myndigheten ska också lägga fast ett minimikrav på hur
mycket kapital och skulder som kan användas för nedskrivning som
varje bank måste ha. För banker med verksamhet i flera länder ska
resolutionsmyndigheten göra upp planer och genomföra resolution i
samarbete med myndigheter i andra länder.

Huvudpunkter i förslagen om krisförebyggande åtgärder

Återhämtningsplaner: Banker är skyldiga att göra upp planer för hur de
av egen kraft ska kunna undvika att hamna i resolution om de får
finansiella problem. Planerna ska granskas och godkännas av
Finansinspektionen.

Förebyggande statligt stöd: Direktivet ger staten rätt att under vissa
förutsättningar ge lån, garantier och kapitaltillskott till solida
banker. Kommittén föreslår en ny lag som ger regeringen mandat att
lämna sådant krisförebyggande stöd. Kommittén föreslår att
stabilitetsfonden ska finnas kvar och användas för att finansiera
stödet. Fonden ska också kunna användas för att finansiera statliga
ägarinsatser i banker i resolution. Däremot bör stabilitetsavgiften
som bankerna nu betalar till stabilitetsfonden avskaffas och ersättas
av en avgift till resolutionsreserven.

Läs betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris
(SOU 2014:52) på www.sou.gov.se.

----------------------------------------------------------------------

[1] Direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och
resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag. Enligt
direktivet ska reglerna vara genomförda i svensk lag vid årsskiftet.
Den slutliga versionen publicerade den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/statens-offentliga-utredningar/r/nya-regler-fo...
http://mb.cision.com/Main/221/9612239/263770.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.