Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Stendörren Fastigheter AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande Stendörren Fastigheter AB publ Bokslutskommuniké 2018
(https://mb.cision.com/Public/13243/2747074/ba2994c9c7e1b733.pdf)Pressmeddelande
den 22 februari 2019

Januari-december 2018 (2017 inom parentes)

·
Hyresintäkterna ökade med 19% till 537 miljoner kronor (453) och
driftnettot ökade med 12% till 355 miljoner kronor (316).

·
Förvaltningsresultatet ökade till 174 miljoner (161). Rensat för
engångsposter hänförliga till uppköpserbjudandet på Stendörren ökade
förvaltningsresultatet med 18% till 190 miljoner kronor.

·
Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 145 miljoner
kronor (215) motsvarande 5,18 kronor per aktie (7,77).

·
Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till
326 miljoner kronor (353), huvudsakligen hänförlig till förbättrade
kassa?öden och i vissa fall justerade avkastningskrav.

·
Periodens resultat ökade med 6% till 419 miljoner kronor (396)
motsvarande 15,00 kronor per aktie (14,32).

·
Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen slopas till
förmån för återinvestering i verksamheten.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

·
Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real Estate ett kontant
uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren omfattande samtliga
A- och B-aktier i bolaget. Vid det tillfället hade avtal ingåtts med
fem av Stendörrens aktieägare (bl. a Kvalitena AB), om aktieförvärv
omfattande totalt 26,1% av aktierna och 50,0% av rösterna i bolaget.
Vid utgången av året hade ytterligare aktieägare accepterat
erbjudandet varvid EQT Real Estate kontrollerade 57,2% av rösterna
och 39,0% av kapitalet i bolaget.

·
I en tilläggsemission till befintlig obligationsram emitterades icke
säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor.

·
Under kvartalet förvärvades totalt nio fastigheter i Västerås, varav
åtta från Castellum och en från en privat säljare, till ett samlat
överenskommet fastighetsvärde om 381 miljoner kronor.

·
Två fastigheter i Uppsala och en i Enköping förvärvades till ett
sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 140 miljoner kronor.

·
Därtill förvärvades en fastighet i Åkerby industriområde i Täby till
ett överenskommet fastighetsvärde om 103 miljoner kronor.

·
En fastighet i Järfälla såldes till Corem till ett överenskommet
fastighetsvärde om 325 miljoner kronor.

·
Coop Logistik AB förlängde sitt hyresavtal i GreenHub Bro till och med
31 december 2022, på i allt väsentligt oförändrade villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Den 23 januari avhölls en extra bolagstämma i Stendörren Fastigheter
AB varvid två nya styrelseledamöter, Henrik Orrbeck och Anders Tägt,
tillträdde som ledamöter och Jenny Wärmé, Hans Runesten och Knut
Pousette lämnade styrelsen. Seth Lieberman utsågs till ny
styrelseordförande och efterträder därmed Knut Pousette på den
positionen.

·
Den 29 januari utsåg den nya styrelsen Mikael Nicander till ny VD i
Stendörren. Nicander ersätter Fredrik Brodin som varit bolagets VD
sedan börsnoteringen i november 2014.

·
Stendörren växer ytterligare i Albybergs verksamhetsområde i Haninge
kommun genom förvärv av fastigheten Kalvsvik 16:23. Överenskommet
fastighetsvärde var 75 miljoner kronor och årshyresvärdet i den fullt
uthyrda fastigheten uppgår till drygt 5 miljoner kronor.

"Årets resultat efter skatt uppgick till 419 miljoner kronor, en
ökning med 6% jämfört med föregående period i fjol. Under fjärde
kvartalet tillträddes fastigheter med ett fastighetsvärde om 603
miljoner och Veddesta 2:43 med ?era såldes till ett fastighetsvärde
om 367 miljoner. Förvaltningsresultatet summerade för året till 174
miljoner kronor. Rensat för engångskostnader i samband med EQT's bud
på bolaget ökade förvaltningsresultatet med 18% jämfört med
föregående år.

Vårt starka resultat är en effekt av det ökade driftnettot som uppgick
till 355 miljoner kronor (en ökning med 12 procent), vilket
tillsammans med det aktiva arbetet i projektportföljen bidrar till en
positiv värdeförändring i vårt fastighetsbestånd. Värdeförändringen
uppgick till 326 miljoner kronor för perioden. Våra finansiella mål
avseende avkastning på eget kapital, räntetäckningsgrad och soliditet
uppfyller vi väl.

Vi fortsätter att stärka vår projektorganisation som nu utgör en
viktig del i vår affärsutveckling där till exempel planprocess och
uthyrningsprocess i tidiga skeden är centrala funktioner. I
genomförandefasen är projektkompetensen helt central för
kostnadskontroll och leveranssäkerhet. Vårt projektinnehav uppgår
till cirka 14% av balansräkningen vilket genererar hög avkastning på
eget kapital och står för en betydande del av vår tillväxt.
Projektinnehavet är till största delen mark för nya
logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser
fortsatt hög efterfrågan. Denna ökade efterfrågan på logistiklokaler
är till stor del hänförlig till Stockholmsregionens befolkningsökning
och ekonomiska tillväxt samt den snabbt växande e-handeln. Bolaget
ser stora möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektsportföljen
med betydande potential att generera avkastning överstigande bolaget
långsiktiga avkastningskrav. Därför har styrelsen beslutat att
föreslå årsstämman att aktieutdelningen slopas till förmån för
återinvestering i projektportföljen.

Sammanfattningsvis står Stendörren väl rustat för kommande expansion
och med en ny aktiv huvudägare i ryggen ser jag fram emot att,
tillsammans med våra engagerade medarbetare, bygga vidare på
Stendörrens framgångar".

Mikael Nicander, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande
direktör. Telefon 08-518 331 01, mikael.nicander@stendorren.se
(mikael.nicander@stendorren.se%20)eller Magnus Sundell, CFO, Telefon
08-518 331 02, magnus.sundell@stendorren.se, eller besök
www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl.
07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se:
www.stendorren.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/bokslutskommunike-...
https://mb.cision.com/Main/13243/2747074/995741.pdf
https://mb.cision.com/Public/13243/2747074/895e5371be39de5d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.