Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Stendörren Fastigheter AB: Delårsrapport januari-juni 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-juni 2018 (2017 inom parentes)

·
Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 249 miljoner kronor (224)
och driftnettot ökade med 11 procent till 166 miljoner kronor (150).

·
Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 77 miljoner (69).

·
Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 330 miljoner
kronor (109) motsvarande 11,89 kronor per aktie (3,94).

·
Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till
121 miljoner kronor (76), huvudsakligen hänförlig till förbättrade
kassa?öden.

·
Periodens resultat uppgick till 175 miljoner kronor (104) motsvarande
6,30 kronor per aktie (3,78).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

·
Den 10 april bytte Stendörrens B-aktie handelsplats från Nasdaq First
North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista för medelstora bolag.
Listbytet gjordes huvudsakligen för att öka förutsättningarna för ett
breddat aktieägande i bolaget samt för att möta en ökande efterfrågan
från institutionella placerare och fonder. Efter listbytet har den
genomsnittliga omsättningen i aktien mer än fördubblats och antalet
aktieägare ökat med 14 procent.

·
I två separata transaktioner förvärvades fastigheterna Enköping
Romberga 23:52 och Eskilstuna Vakten 15. Det samlade fastighetsvärdet
i transaktionerna uppgick till 74 miljoner kronor.

·
Två 12-åriga hyresavtal tecknades i maj med Hedin Bil avseende två nya
bilanläggningar i fastigheten Båglampan 25 i Ulvsunda, Bromma. Efter
byggnation kommer bilanläggningarna omfatta cirka 9 000 kvadratmeter
försäljnings- och verkstadslokaler. Investeringen under de kommande
12 månaderna beräknas uppgå till cirka 170 miljoner kronor.

·
I juni emitterade Stendörren en 3-årig, icke säkerställd obligation om
350 miljoner kronor (inom ett rambelopp om 1 miljard kronor) till
Stibor plus 4,25 procent.

·
Avtal tecknades om förvärv av sex fastigheter i Bromma och Spånga
omfattande totalt cirka 58 000 kvadratmeter lokalyta till ett
underliggande fastighetsvärde om 921 miljoner kronor. Det samlade
årshyresvärdet, fullt uthyrt, beräknas till 83 miljoner kronor och
den initiala uthyrningsgraden i portföljen uppgår till cirka 91
procent. Efter kvartalets utgång, den 2 juli, har tillträde skett
vilket finansierades med upptagande av fastighetskrediter hos Danske
Bank och Swedbank samt den nyligen emitterade obligationen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Den 2 juli tecknades avtal om förvärv av fastigheten Enköping
Stenvreten 7:60 till ett fastighetsvärde om 36 miljoner kronor.

·
I juli förvärvades fastigheten Upplands Väsby Glädjen 1:56 till ett
underliggande fastighetsvärde om 32,5 miljoner kronor.

"Noteringen av bolagets B-aktie på huvudlistan har mottagits bra av
aktiemarknaden med en mycket positiv kursutveckling under kvartalet
samtidigt som omsättningen ökar. Ägandet i bolaget har breddats och
vi ser att denna trend fortsätter. Sedan bytet till huvudlistan har
antalet aktieägare ökat med 14 procent till drygt femtusen och den
genomsnittliga omsättningen av aktier under andra kvartalet har ökat
med över 100 procent i jämförelse med årets första kvartal.

I början av juni emitterade vi ett nytt obligationslån med en första
emission om 350 miljoner kronor. Trots den därmed ökade belåningen,
vilken skapar ett förvärvsutrymme på cirka en miljard kronor, har vi
fortfarande en stabil soliditet på 35 procent och övriga för bolaget
viktiga nyckeltal är intakta eller förbättrade. Avkastningen på eget
kapital ligger uthålligt kring 20 procent. Den höga avkastningen
skapas genom ett starkt och ökande förvaltningsresultat samt
värdeökningar inom framför allt vår projektportfölj.

I juni träffade vi avtal om förvärv av en större portfölj bestående av
sex förvaltningsfastigheter i Stockholms kommun, stadsdelarna Bromma
och Spånga, med ett fastighetsvärde uppgående till totalt 921
miljoner kronor. Fastigheterna tillträddes den 2 juli och från och
med det tredje kvartalet bedöms detta förvärv bidra med hela 17
procents ökning av förvaltningsresultatet på årsbasis. Förvärvet
finansierades med nyupptagna säkerställda seniorlån samt del av den
obligation om 350 miljoner kronor som emitterades i juni.

De senaste årens värdeökning av fastighetspriserna som vi upplevt
genom marknadens lägre avkastningskrav har vi sett avta väsentligt
under den senaste tolvmånadersperioden. Undantaget utgörs av
logistikfastigheter med långa avtal där vi fortfarande ser fallande
avkastningskrav och därmed stigande priser. Under kvartalet har vi
fokuserat på att stärka vår projektorganisation med två nya
medarbetare för att möta den ökande investeringsvolymen som det
starka uthyrningsarbetet medfört. Våra hyresgästers ständiga behov av
nya och bättre lokaler såväl avseende funktion och hållbarhet kräver
ett kundorienterat arbetssätt. Vår personal fortsätter att vara vår
viktigaste resurs och en direkt förutsättning för att kunna fånga och
genomföra de affärsmöjligheter som erbjuds.

Vårt projektinnehav uppgår till 15 procent av balansräkningen och
fullt utvecklat kommer det att generera hög avkastning på eget
kapital och därmed utgöra en naturlig och betydande del av vår
tillväxt. Projektinnehavet utgörs till största delen av mark för nya
logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser hög
efterfrågan. Den ökade efterfrågan på logistiklokaler är naturligtvis
hänförlig till regionens befolkningsökning och ekonomiska tillväxt
men även till den snabbt ökande e-handeln. Högre krav på lokalernas
funktionalitet avseende arbetsmiljö och automatisering bidrar också
starkt till ökad efterfrågan.

Avslutningsvis vill jag tacka mina fantastiska medarbetare för Ert
stora engagemang och bidrag till vår framgång och önska er en skön
och välförtjänt semester."

Fredrik Brodin, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande
direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller
Magnus Sundell, CFO, Telefon 070-6027675,
magnus.sundell@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli
2018 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se
www.stendorren.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/13243/2578750/881089.pdf
http://mb.cision.com/Public/13243/2578750/8c33703cb5ea34c3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.