Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Stendörren Fastigheter AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017, Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-september 2017 ((2016 inom parentes)

·
Hyresintäkterna ökade till 337 miljoner kronor (317) och driftnettot
ökade till 231 miljoner kronor (219)

·
Förvaltningsresultatet ökade till 122 miljoner kronor (102).

·
Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 206 miljoner
kronor (-46)

·
Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till
182 miljoner kronor (546). Värdeförändringen av räntederivat uppgick
till 10 miljoner kronor (-73).

·
Periodens resultat uppgick till 240 miljoner kronor (454)

·
Resultat per aktie uppgick till 8,68 kronor (16,44) och kassaflöde per
aktie uppgick till 7,47 kronor (-1,67)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·
Under kvartalet förvärvade Stendörren ett markområde om cirka 530 000
kvadratmeter i direkt anslutning till bolagets befintliga fastigheter
i Nygårds logistikområde, "GreenHub Bro", tidigare kallat "Stockholm
Väst Logistik", i Upplands-Bro kommun. Stendörren avser att utveckla
detta område till ett modernt och miljöanpassat logistikområde där
den egna järnvägsanslutningen och den nya på-/avfarten till E18 ger
befintliga och framtida hyresgäster mycket goda förutsättningar att
utveckla smarta och gröna logistiklösningar

·
Den 5 juli emitterade Stendörren ett icke-säkerställt, 3-årigt
obligationslån om 360 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard
kronor med en rörlig ränta om Stibor 90 plus 400 räntepunkter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Stendörren tecknade hyresavtal med Dahl Sverige avseende ett nytt
centrallager om cirka 57 000 kvadratmeter i GreenHub Bro, med en
årshyra om cirka 44 miljoner kronor och beräknad in?ytt vid
årsskiftet 2020/21. Samtidigt avtalades om förvärv av fastigheten
Ulvsättra 1:90 i Kallhäll, omfattande cirka 35 000 kvadratmeter lager
och kontorslokaler, där Dahl idag bedriver delar av sin verksamhet.
Överenskommer fastighetsvärde i detta förvärv uppgår till 410
miljoner kronor. Tillträde beräknas ske slutet av 2018.

"Stendörren avslutar årets tredje kvartal starkt med stigande
förvaltningsresultat och stigande fastighetsvärden. Ett resultat av
vårt kundorienterade arbetssätt inom vår huvudmarknad Stockholm.
Förvaltningsresultatet, vårt viktigaste resultatmått, ökade med 20
procent jämfört med samma period 2016.

Under perioden har vi om- och nyförhandlat 91 hyresavtal avseende 41
000 kvadratmeter lokalyta till en samlad årshyra om drygt 47 miljoner
kronor, vilket motsvarar drygt 1 100 kronor per kvadratmeter (således
väsentligen högre än snitthyran för hela beståndet som ligger på
knappt 790 kronor per kvadratmeter). Lägger vi till uthyrningen till
Dahl som skedde efter periodens utgång dubblas siffrorna för
uthyrningsvolymen. Detta innebär en kraftig ökning av hyrorna, såväl
för omförhandlade hyror som för nyuthyrning. Vi kan konstatera att
marknadshyran i vårt marknadssegment ökar klart snabbare än
in?ationen.

I GreenHub Bro, som vi valt att kalla vårt nya logistikområde i
Upplands-Bro kommun, har vi möjlighet att bygga och erbjuda upp till
400 000 kvadratmeter moderna och hållbara logistiklokaler. Nyligen
skrev vi ett 20-årigt hyresavtal avseende ett nytt huvudlager för
Dahl Sverige AB som skall stå färdigt vid årsskiftet 2020/21. Då det
totala hyresvärdet över perioden uppgår till cirka en miljard är det
inte bara vår hittills största uthyrning utan även en av branschens
största uthyrningar i år. Uthyrningen är ett resultat av vårt fokus
att satsa på hållbar logistik i stadsnära lägen.

GreenHub Bro erbjuder unika förutsättningar för hållbara
logistiklösningar genom den nya tillfarten till närbelägna E18, den
egna järnvägsanslutningen till stambanan och omedelbar närhet till
pendeltåg och kollektivtrafk.

Fastigheter, av alla slag, är resurskrävande och Sveriges enskilt
största källa till utsläpp av växthusgaser. Ett väl anpassat
fastighetsbestånd är dock nödvändigt för att försörja alla våra
företag och människor som bor och arbetar här med effektiva lokaler
samt bra och prisvärda bostäder. Inom vårt hållbarhetsarbete har vi
naturligtvis fokus på energikonsumtion och vilka energislag som våra
hus förbrukar. Vi vill göra, och gör, ständiga förbättringar inom
befntligt bestånd, oftast i dialog med våra hyresgäster. Vi vill inte
bara göra skillnad inom våra egna fastigheter utan även göra det för
alla företag och människor som verkar där, likväl för den
klimatpåverkan som alla transporter till och från våra fastigheter
skapar. Med ett framtidsinriktat och målmedvetet arbete att skapa bra
och miljösmarta förutsättningar för våra hyresgästers verksamheter
tror vi att Stendörren kan utvecklas ännu mer som en hyresvärd som
"Gör skillnad"

Fredrik Brodin, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande
direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller
Magnus Sundell, CFO, Telefon 070-6027675,
magnus.sundell@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl.
07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger
utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi
arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer
information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/13243/2387456/749305.pdf
http://mb.cision.com/Public/13243/2387456/bebcff49cd25467b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.