Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Stendörren Fastigheter AB: Delårsrapport januari-september 2019 Stendörren Fastigheter AB (publ )

Pressmeddelande den 6 november 2019

Januari-september 2019 (jan-sep 2018 inom parentes)

· Hyresintäkterna ökade med 14 % till 443 miljoner kronor (388) och
driftnettot ökade med

15 % till 306 miljoner kronor (265).
· Förvaltningsresultatet minskade något till 113 miljoner kronor
(142) på grund av finansiella- och administrativa kostnader specifika
för perioden.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 85 miljoner
kronor (120) motsvarande 3,02 kronor per aktie (4,30).

· Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden
till 127 miljoner kronor (233), huvudsakligen hänförlig till
förbättrade kassaflöden och justerade avkastningskrav.

· Periodens resultat minskade till 184 miljoner kronor (339)
motsvarande 6,52 kronor per aktie (12,15).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Stendörren emitterade under kvartalet hybridobligationer till ett
nominellt värde om 800 miljoner kronor med evig löptid som redovisas
som eget kapital. Samtidigt utnyttjas möjlighet till förtidslösen av
utestående obligationslån om 710 miljoner vars ordinarie slutförfall
är i juli 2020 (varav 477 miljoner kronor löstes in i oktober 2019).

· Den nya detaljplanen för kvarteret Tegelbruket i Botkyrka vann
laga kraft. Den nya detaljplanen omfattar cirka 800 lägenheter och
cirka 10 000 m2 kommersiella lokaler.

· Stendörren uppvisar för kvartalet en positiv nettouthyrning om 14
miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Två fastigheter omfattande cirka 8 300 kvadratmeter lokalyta för
lätt industri- och lagerverksamhet i Enköping och Södertälje
förvärvades i oktober. Det underliggande fastighetsvärdet i
transaktionerna uppgick till knappt 87 miljoner kronor.

"PERIODENS DRIFTNETTO ÖKADE till 306 (265) miljoner kronor, en ökning
med 15%, detta trots

att vi under året har haft ökande underhållskostnader samt ökande
projektkostnader. Nettouthyrningen under kvartalet var positiv med
knappt 14 miljoner kronor vilket fortsatt bidrar till positiv
utveckling av det viktiga resultatmåttet driftnetto.

Periodens resultat minskade till 184 (339) miljoner kronor. Det
minskade resultatet jämfört med föregående år är främst hänförligt
till lägre värdeökningar än föregående år samt för perioden specifika
finansiella kostnader och centrala administrationskostnader

Under kvartalet har bolaget arbetat med såväl finansiering som med
balansräkningen med målet att

nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi har stärkt vår balansräkning
genom att emittera en hybridobligation om 800 miljoner kronor. I
samband med detta kan vi även förtidslösa en obligation om 710
miljoner kronor med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade
soliditet steg som en effekt av detta till 40% per rapportdatumet.
Därtill har en betydande förlängning av den genomsnittliga
bindningstiden av våra krediter genomförts och tillkommande
kreditfaciliteter om cirka 600 miljoner tillförts från våra
långivare. Sammantaget ger detta oss ett mycket gynnsamt läge för
tillväxt Bolaget ska, som tidigare har kommunicerats, växa genom
förvärv och projektutveckling. Gemensamt för dessa tillväxtprocesser
är att maximera aktieägarvärde över tid. Förvärven kommer att ske där
vi

bedömer att vi kan tillföra värden såväl ur ett geografiskt perspektiv
som ett förvaltningsperspektiv

Under kvartalet har Stendörren flyttat sitt huvudkontor till nya,
moderna och effektiva lokaler på Linnégatan vilket ytterligare kommer
underlätta personalens dagliga arbete. Vi står väl rustade och

känner oss redo för kommande expansion.

Mikael Nicander, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande
direktör. Telefon 08-518 331 01, mikael.nicander@stendorren.se eller
Magnus Sundell, CFO, Telefon 070-6027675,
magnus.sundell@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6
november 2019 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se
www.stendorren.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/13243/2954620/1136261.pdf
https://mb.cision.com/Public/13243/2954620/847dbcb84692c321.pdf
https://mb.cision.com/Public/13243/2954620/83a184c903c329db.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.