Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Stendörren Fastigheter AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741,
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 januari 2020,
klockan 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i
Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 16 januari 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast
torsdagen den 16 januari 2020 via e-post till
bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter
AB (publ), Bolagsstämma, Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Vid
anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två)
samt eventuellt ombud uppges.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare
information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ombeds att i god tid före
bolagsstämman inge fullmakt i original, bestyrkt kopia av
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget på
ovan angiven adress. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får
inte vara äldre än ett år vid dagen för stämma, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
www.stendorren.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid
bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i
eget namn till sin förvaltare. Sådan rösträttsregistrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 16 januari
2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda
dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag gällande styrelse m.m. (ärende 2, 7-9)

Valberedningen föreslår (beslut vid årsstämman 2019 anges inom
parentes):

· att advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge ska utses
till bolagsstämmans ordförande (ärende 2).

· att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska
bestå av sju (sex) ledamöter utan suppleanter (ärende 7).

· att styrelseordförande ska erhålla 440 000 (300 000) kronor och
övriga ledamöter ska erhålla 240 000 (200 000) kronor vardera i
styrelsearvode, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionsutskottet
ska erhålla 80 000 (60 000) kronor och ledamöterna i
revisionsutskottet ska erhålla 30 000 (30 000) kronor vardera, samt
att ordföranden i ersättningsutskottet, för det fall att ett sådant
utskott inrättas av styrelsen, ska erhålla 60 000 (0) kronor och
ledamöterna i ersättningsutskottet ska erhålla 20 000 (0) kronor
vardera, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det
föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete i
revisionsutskottet och ersättningsutskottet, uppgår därmed till
sammanlagt 2 120 000 kronor, baserat på en styrelse i Stendörren
bestående av sju ledamöter. Arvodesbeloppen ovan är angivna för helår
vilket innebär att för perioden från årsstämman 2019 fram till extra
bolagsstämman tillämpas arvodesbeslutet från årsstämman 2019 och för
perioden därefter fram till slutet av nästa årsstämma tillämpas
arvodesbeslutet från extra bolagsstämman för det fall beslut fattas i
enlighet med förslaget. (ärende 8).

· nyval av Nisha Raghavan till styrelseledamot för tiden intill
slutet av nästa årsstämma (ärende 9).

· val av Anders Tägt till styrelseordförande för tiden intill slutet
av nästa årsstämma (ärende 9).

För det fall extra bolagstämman beslutar i enlighet med förslaget
kommer därmed styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
bestå av Anders Tägt (ordförande), Helena Levander, Henrik Orrbeck,
Nisha Raghavan, Carl Mörk, Anderas Philipson och Seth Lieberman. Den
föreslagna ledamoten Nisha Raghavan, som är anställd av EQT har
meddelat att hon, för det fall extra bolagsstämman beslutar i
enlighet med valberedningens förslag att välja henne till
styrelseledamot, kommer avstå sitt arvode för styrelsearbetet för
tiden fram till nästa årsstämma.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till
årsredovisningen för 2018 samt bolagets hemsida www.stendorren.se.

Beskrivning av ledamoten som föreslås för nyval:

Nisha Raghavan
Nisha Raghavan (f. 1974) är sedan 2016 CFO för EQT Real Estate
Advisory Team och har över 17 års erfarenhet inom fastighetssektorn.
Nisha Raghavan var tidigare direktör för Clearbell Capital LLP, en
fastighetsfondsförvaltare baserad i Storbritannien, och hade
dessförinnan liknande roller på Pears Global Real Estate Investors
och Delancey Real Estate Asset Management. Nisha Raghavan har en
Bachelor of Commerce från Madras universitet och är även medlem av
Indiens Institute of Chartered Accountants samt Englands och Wales
Association of Taxation Technicians. Nisha Raghavan är oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande
till bolagets större aktieägare. Varken Nisha Raghavan eller någon
till henne närstående äger för närvarande aktier eller andra
finansiella instrument i Stendörren Fastigheter.

__________________

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 155 641 aktier,
varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio
röster per aktie på bolagsstämma, och 25 655 641 är stamaktier av
serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Det
finns därmed totalt 28 155 641 aktier och 50 655 641 röster i
bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 aktiebolagslagen. Valberedningens motiverade yttrande hålls
tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets
webbplats senast tre veckor före stämman. I övrigt framgår
fullständigt förslag under respektive punkt i kallelsen. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Stockholm i december 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se
www.stendorren.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/kallelse-till-ext...
https://mb.cision.com/Main/13243/2995982/1165176.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.