Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-27

Stendörren Fastigheter AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741,
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 januari 2019,
klockan 11.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i
Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 17 januari 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast
torsdagen den 17 januari 2019 via e-post till
bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter
AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Vid
anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två)
samt eventuellt ombud uppges.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare
information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ombeds att i god tid före
bolagsstämman inge fullmakt i original, bestyrkt kopia av
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget på
ovan angiven adress. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får
inte vara äldre än ett år vid dagen för stämma, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
www.stendorren.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid
bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i
eget namn till sin förvaltare. Sådan rösträttsregistrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 17 januari
2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda
dag.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Godkännande av dagordning

7.
Fastställande av antalet styrelseledamöter

8.
Fastställande av arvoden åt styrelsen

9.
Val av styrelseledamöter

10.
Valberedningens förslag till beslut om uppdaterade principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2019

11.
Stämmans avslutande

Förslag gällande styrelse m.m. (ärende 2, 7-9)

Aktieägaren Chicago Holding AB, som per dagen för denna kallelse
representerar 38,97 procent av antalet utestående aktier och 57,20
procent av antalet utestående röster i Stendörren, föreslår:

·
att advokat David Andersson ska utses till bolagsstämmans ordförande
(ärende 2).

·
att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå
av sex ledamöter utan suppleanter (ärende 7).

·
att arvode till styrelsen inklusive ersättning för utskottsarbete ska
kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 23 maj 2018,
innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 300 000 kronor
och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 200
000 kronor, samt att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 60
000 kronor och ledamoten i revisionsutskottet ska erhålla 30 000
kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ingen ersättning
ska utgå till medlemmarna av ersättningsutskottet. Det föreslagna
styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår
därmed till sammanlagt 1 390 000 kronor, baserat på en styrelse i
Stendörren bestående av sex ledamöter. För de styrelseledamöter som
frånträder respektive nyväljs på extra bolagsstämma 23 januari 2019
föreslås att arvodet ska fördelas pro rata för deras respektive
tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2018 intill slutet
av kommande årsstämma. (ärende 8).

·
nyval av Henrik Orrbeck och Anders Tägt till styrelseledamöter för
tiden intill slutet av nästa årsstämma vilka ersätter
styrelseledamöterna Knut Pousette, Hans Runesten och Jenny Wärmé som
har meddelat att det ställer sina platser till förfogande. För det
fall bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer därmed
styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Seth
Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik
Orrbeck och Anders Tägt. (ärende 9).

·
val av Seth Lieberman till styrelseordförande för tiden intill slutet
av nästa årsstämma (ärende 9).

Beskrivning av ledamöter föreslagna för nyval:

Anders Tägt

Anders Tägt är svensk medborgare, född 1954. Anders har studerat väg-
och vattenbyggnadsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Anders har
lång erfarenhet från fastighetssektorn och är idag
fastighetsrelaterad finansiell rådgivare genom eget bolag. Han har
under sina mer än 35 år inom bygg, fastighet och finans en bred
branscherfarenhet. Anders har tidigare varit verksam inom NCC,
Fastighetsaktiebolaget Regnbågen, Enskilda, Doughty Hanson & Co,
Sagax samt flertalet tyska banker och senast som nordenansvarig för
PBB. Anders är styrelseledamot i AB Granudden Konsult. Anders innehar
inga aktier i Stendörren.

Henrik Orrbeck

Henrik Orrbeck är svensk medborgare, född 1976. Henrik har Master of
Science in management and administrative science från University of
Texas och en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i
Jönköping. Henrik är idag Managing Director på EQT Real Estate och
har tidigare arbetat för The Carlyle Group och General Electric.
Henrik är styrelseordförande i Hönsfodret Realty AB, Hönsfodret
Investment AB och Chicago Holding AB. Henrik är också styrelseledamot
i Maiden Lane Holdings AB, Portgås Fastighets AB och Sågtorp
Utveckling AB. Henrik innehar inga aktier i Stendörren.

Valberedningens förslag till beslut om uppdaterade principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2019 (ärende 10)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om uppdaterade principer
för utseende av valberedning enligt vad som framgår i det
nedanstående. De uppdaterade principerna innebär en förändring
gentemot de nuvarande principerna på så sätt att styrelsen inom sig
ska ha möjlighet att utse ledamot till valberedningen, och att sådan
ledamot därmed inte behöver vara styrelsens ordförande.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av en styrelseledamot
vilken styrelsen ska välja inom sig och representanter för de per den
31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största
aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en
eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå från att utse
representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de
största aktieägaren(na) på tur. Den inom styrelsen utsedda ledamoten
ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande,
vilket inte ska vara den av styrelsen inom sig utsedda ledamoten.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till
valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget
vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska
representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya
ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största
aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan
valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den
avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny
ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största
aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska
offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma
att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande
valberedningen har offentliggjorts.

__________________

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 155 641 aktier,
varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio
röster per aktie på bolagsstämma, och 25 655 641 är stamaktier av
serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Det
finns därmed totalt 28 155 641 aktier och 50 655 641 röster i
bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 aktiebolagslagen. Valberedningens motiverade yttrande med
anledning av förslagen från Chicago Holding AB kommer hållas
tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets
webbplats senast tre veckor före stämman. I övrigt framgår
fullständigt förslag under respektive punkt i kallelsen. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Stockholm i december 2018

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och
förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar
tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i
Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se
www.stendorren.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/kallelse-till-extr...
https://mb.cision.com/Main/13243/2707761/968955.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.