Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Stendörren Fastigheter AB: Kommuniké från årsstämma i Stendörren Fastigheter AB

Vid årsstämman i Stendörren Fastigheter AB den 18 maj 2016 har bland
annat följande beslut fattats.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Bolaget beslutade att fastställa resultat- och
balansräkningen för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.
Vidare beslutades om aktieutdelning med 0,40 kronor per aktie vid
varje avstämningstillfälle där avstämningsdagar är den 4 juli 2016,
den 4 oktober 2016, den 3 januari 2017 och den 4 april 2017, således
totalt 1,60 kronor per aktie. Årstämman beslutade om ansvarsfrihet
för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor
samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Seth
Lieberman, Mikael Nicander, Knut Pousette och Hans Runesten omvaldes
och Carl Mörk, Jenny Wärmé och Andreas Philipsson nyvaldes som
ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till
revisorer valdes Ernst & Young Aktiebolag och Ingemar Rindstig.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275 000
kronor till styrelsens ordförande och arvode till övriga ledamöter
ska utgå med 165 000 kronor vardera samt att ledamot ska erhålla 20
000 kronor för respektive uppdrag i utskott. Till bolagets revisorer
ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av
serie A och/eller stamaktier av serie B och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt
nyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av totalt antal
utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission
ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i
övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap
5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4
aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma
villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital,
öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering därav.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande.

§7
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för
kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig
biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i
anmälan.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta följande principer för utseende av
valberedning.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av representanter för
de per den 31 augusti direkt föregående år tre största aktieägarna
enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Styrelseordföranden
ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till
ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till
valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget
vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska
representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya
ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största
aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan
valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den
avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny
ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största
aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska
offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma
att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande
valberedningen har offentliggjorts.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om att följande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och
beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD,
finanschef, fastighetschef, marknads- och uthyrningschef. Dessa ska
erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön,
rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den rörliga
ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara
kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett
belopp motsvarande sex månadslöner.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom
segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First
North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser
är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om
Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stendörren
Fastigheter AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj
2016 kl. 18.00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stendorren-fastigheter-ab/r/kommunike-fran-ars...
http://mb.cision.com/Main/13243/2012300/517597.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.