Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-08

Stillfront Group AB : Handeln i Stillfronts aktier på Nasdaq First North inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG,
JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,
PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

8 december 2015

Handeln i Stillfronts aktier på Nasdaq First North inleds idag Stillfront Group AB ("Stillfront" eller "Bolaget") meddelar att handeln på
Nasdaq First North, Stockholm inleds idag under tickern "SF". Som tidigare
har meddelats har Stillfront utfört en riktad nyemission av aktier i samband
med noteringen ("Erbjudandet"). Utfallet för Erbjudandet i samband med
noteringen presenterades den 4 december. Intresset för Erbjudandet var stort
både från allmänheten och svenska och utländska institutionella investerare,
vilket resulterade i cirka 800 nya aktieägare. Erbjudandet övertecknades
flera gånger.

Jörgen Larsson, VD och grundare kommenterar:

"Tillsammans med alla medarbetare i Stillfront, är jag stolt och glad över det
stora intresset som visats för att bli aktieägare i Stillfront. Vi välkomnar
våra nya aktieägare och ser fram emot att accelerera vår affärsstrategi som
ett börsnoterat bolag, vilket har möjliggjorts av det tillväxtkapital som
tagits in i erbjudandet."

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner åt Stillfront i samband med
Erbjudandet och DLA Nordic är legal rådgivare åt Stillfront. Pareto
Securities är Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront
Tel: +46 70 321 18 00
E-post: jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO, Stillfront
Tel: +46 70 585 12 58
E-post: sten@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala
spel - med visionen att bli en av Europas ledande indie-spelutvecklare och
förläggare. Stillfront är verksamt genom fyra näst intill självständiga
dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power
Challenge i Sverige och Storbritannien och Dorado Online Games på Malta.
Gruppens spel distribueras globalt med huvudmarknader inklusive Sverige,
Tyskland, USA och Sydamerika.

Utvalda Spel

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel,
utvecklat av Coldwood i samarbete med Electronic Arts, tilldelades på E3 och
gamescom över 20 utmärkelser och förväntas lanseras under första halvåret
2016. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade av Bytro
Labs. ManagerZone är ett sports-management-strategispel som lanserades 2001.
Gladiators Online är ett action management-strategispel som lanserades på
Steam under fjärde kvartalet 2015.

Stillfront Group AB (publ)

Storgatan 8
582 23 Linköping
Sverige
Org.nr. 556721-3078
ir@stillfront.com

www.stillfront.com

Kortnamn: SF

Pareto Securities AB är bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 402 50 00.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att
sälja eller förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande lämnas inte, och
får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong,
Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörandet,
publiceringen eller distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper
som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras
i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 ("Securities Act
") och har inte erbjudits eller sålts i USA. Bolaget har därmed inte
registrerat någon del av erbjudandet i USA.

Erbjudandet av värdepapper som genomförts inför noteringen har skett i
enlighet med tillämpliga undantag i lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och
implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater enligt direktivet,
"Prospektdirektivet
"). Erbjudandet skedde genom en riktad nyemission och på basis av ett
informationsmemorandum framtaget av Stillfront. Informationsmemorandumet
utgör inte ett prospekt enligt Prospektdirektivet. Inget prospekt enligt
Prospektdirektivet och som godkänts av Finansinspektionen har upprättats av
Stillfront i samband med Erbjudandet.

Med avseende på varje medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (en "Relevant
Medlemsstat
") har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten
värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant
Medlemsstat. I varje Relevant Medlemsstat har erbjudandet endast adresserats
till och riktats till "kvalificerade investerare" (såsom definierade i
Prospektdirektivet eller i enlighet med tillämplig lagstiftning) eller i
enlighet med andra tillämpliga undantag i lag om handel med finansiella
instrument eller Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav ska uttrycket "ett
erbjudande till allmänheten av värdepapper" i någon Relevant Medlemsstat
innebära kommunikation, i varje form, av tillräcklig information om villkoren
för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare ska
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan
Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i
sådan Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities har företrätt Stillfront och ingen annan i samband med
Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än
Stillfront för tillhandahållandet av skydd som erbjuds till dess klienter
eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet
och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
pressmeddelande. Pareto Securities åtar sig inget som helst ansvar och lämnar
ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått,
avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Pareto Securities, eller å dess vägnar, i samband
med Stillfront och Erbjudandet, och inget i detta pressmeddelande är, eller
skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende,
oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger
sig Pareto Securities i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt
ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som
det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant
uttalande.

Jörgen Larsson CEO
http://hugin.info/171481/R/1971902/721132.jpg
SF Trading Start SWE
http://hugin.info/171481/R/1971902/721185.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

HUG#1971902

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.