Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Stillfront Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Stillfront Group AB (publ)

Aktieägarna i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10
december 2019 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i
Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen som
är onsdagen den 4 december 2019, dels ii) senast onsdagen den 4
december 2019 anmäla sig för deltagande vid bolagsstämman hos Bolaget
på adress Stillfront Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", Sveavägen
9, 111 57 Stockholm eller via e-post till ir@stillfront.com.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare,
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 4 december 2019, då
sådan omregistrering ska vara verkställd.

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer,
antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får
vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas
tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och
underskriven. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.stillfront.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier,
konvertibler och teckningsoptioner

8. Beslut om personaloptionsprogram inklusive emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner/aktier

9. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
10. Stämmans avslutande
Huvudsakliga förslag till beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler
och teckningsoptioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av,
konvertering till eller nyteckning av aktier, får - om den sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - motsvara en
utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den
tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning får
ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för
genomförande av förvärv eller finansiering.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om personaloptionsprogram inklusive emission av
teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner/aktier (punkt 8)

Styrelsen i Stillfront Group AB (publ), org. nr 556721-3078,
("Bolaget" och "Stillfront") föreslår att stämman, i enlighet med vad
som anges nedan, fattar beslut om (A) att införa ett
personaloptionsprogram för ledande befattningshavare i Stillfront
("Programmet") och (B) en emission av teckningsoptioner av serie
2019/2023 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner/aktier
för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionerna som
ges ut under Programmet.

A) Förslag till beslut om Programmet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om utgivande av
personaloptioner på följande villkor:

· Högst 200 000 personaloptioner utges ("Personaloptioner").
· Personaloptionerna ska erbjudas till cirka tio ledande
befattningshavare i Bolaget eller dess dotterbolag.

· Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning av
Personaloptionerna.

· Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.
· Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i koncernen vid
utnyttjande av Personaloptionerna berättigar varje Personaloption den
anställde en optionsrätt att förvärva en (1) aktie i Bolaget under
perioden 15 december 2022 till och med den 15 december 2023. Förvärv
sker genom utnyttjande av teckningsoptioner som emitteras enligt
punkt (B) nedan.

· Priset för aktierna vid utnyttjande ska motsvara beloppet som
erläggs vid utnyttjande av de teckningsoptioner som innehavaren
tilldelas vid utnyttjande av Personaloptionerna.

· Antalet aktier som Personaloptionerna berättigar till och priset
för aktierna vid utnyttjande kan komma att omräknas vid fondemission,
nyemission samt i vissa andra fall till följd av att omräkning sker i
enlighet med villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2023 som
föreslås i punkt (B) nedan.

· Personaloptionerna får inte överlåtas eller pantsättas.
· Styrelsen bemyndigas att implementera Programmet och upprätta och
ingå avtal med tecknarna i enlighet med i ovan villkor.

· Styrelsen ska ha rätt att göra justeringar i villkoren för
Personaloptionerna om betydande ändringar i koncernen eller dess
marknad resulterar i en situation som innebär att villkoren för att
utnyttja Personaloptionerna inte längre är lämpliga.

B) Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner/aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av
teckningsoptioner på följande villkor:

· Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner av serie
2019/2023 ("Teckningsoptionerna").

· Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt
dotterbolag.

· Överteckning kan inte ske.
· Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast
den 14 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningsperioden. Teckningsoptionerna tilldelas dotterbolaget
vederlagsfritt.

· Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget under tiden från och med den 15 december 2022 till
och med den 30 december 2023.

· Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara
150 % av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på
Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med
den 25 november 2019 till och med den 9 december 2019. Priset ska
dock inte understiga aktiens kvotvärde.

· De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att teckning verkställts.

· Teckningskursen, liksom antalet aktier som Teckningsoption
berättigar till teckning av, kan komma att omräknas vid fondemission,
nyemission samt i vissa andra fall och framgår av de fullständiga
villkoren för Teckningsoptionerna.

· Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av
Teckningsoptionerna att uppgå till högst 140 000 kronor, dock med
förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av
teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption
berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av
emissioner med mera.

· Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av Teckningsoptionerna hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner dotterbolagets
vidareöverlåtelse av teckningsoptioner eller aktier vederlagsfritt
till deltagare i Programmet som föreslås enligt punkt A ovan, eller
på annat sätt förfoga över Teckningsoptionerna för att säkerställa
Bolagets åtaganden i anledning av Programmet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att uppnå
optimal intressegemenskap mellan deltagarna i Programmet och
aktieägarna samt att främja ett långsiktigt aktieägande.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga Teckningsoptioner kan högst
200 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka
0,75 procent av det totala antalet aktier såväl som av det totala
antalet röster i Bolaget.

Giltigt beslut enligt ovan måste biträdas av aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra
bolagsordningen i enlighet med följande:

· Aktiekapitalet ska vara lägst 18 437 617,10 kronor och högst 73
750 468,40 kronor. Antal aktier ska vara lägst 26 339 453 st. och
högst 105 357 812 st.

· Det ska inte längre vara möjligt att utse styrelsesuppleanter.
· Revisor/er och revisorssuppleant/er ska utses årligen.
Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande var 26 339 453 stycken. Samtliga aktier
har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos
Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats,
www.stillfront.com, minst två veckor före bolagsstämman. Nämnda
handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även Bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i november 2019

Styrelsen i Stillfront Group AB (publ)

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveck...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.