Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Stillfront Group AB: Kommuniké från årsstämma i Stillfront Group AB (publ) den 9 maj 2019

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront" eller "Bolaget") höll
årsstämma den 9 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och
balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman
beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens
förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen
utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 425 000 kronor ska utgå till
styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor ska
utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman
beslutade vidare att arvode för arbete i revisionsutskott, utöver
styrelsearvode, ska utgå med 100 000 kronor för ordförande och med 50
000 kronor för var och en av utskottets ledamöter. Stämman beslutade
att arvode för arbete i ersättningsutskottet, utöver styrelsearvode,
ska utgå med 60 000 kronor för ordförande och 30 000 kronor för var
och en av utskottets ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja
Jan Samuelson, Birgitta Henriksson, Ulrika Viklund, Katarina Bonde
och Erik Forsberg samt nyvälja Kai Wawrzineksom styrelseledamöter för
tiden intill nästa årsstämma avhållits. Jan Samuelson omvaldes till
styrelsens ordförande. Till revisor valdes revisionsbyrån Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som meddelat att Nicklas Kullberg kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Stämman fastställde de av valberedningen föreslagna principerna för
hur valberedningen ska utses.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får - om
den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - motsvara en
utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den
tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Priset per
aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskursen under 30
dagar. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst
användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad
emission av högst 175 000 teckningsoptioner, var och en berättigande
till teckning av en aktie i Bolaget, innebärande en ökning av
aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 122 500 kronor.
Teckningsoptionerna emitteras i syfte att utgöra incitament för
koncernens nuvarande och framtida nyckelanställda. Rätt att teckna
teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget
Todavia AB, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta
teckningsoptionerna till nu och i framtiden anställda nyckelpersoner
som bedöms ha särskild stor betydelse för i Stillfront-koncernens
utveckling, efter anvisning från styrelsen i Stillfront.
Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig
premie som fastställs av Optionspartner Sverige AB enligt vedertagna
beräkningsmodeller (Black & Scholes). Stämman godkände
vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna inom ramen för programmet.
Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymviktade
genomsnittskursen under perioden från och med den 24 april 2019 till
och med den 8 maj 2019. Teckning av aktier i enlighet med villkoren
kan ske från och med den 15 maj 2022 till och med den 1 juni 2022.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad
nyemission till säljarna av Imperia Online JSC ("Imperia") av högst
120 336 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst
84 235,20 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det
aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av Imperia.
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av Imperia. Teckningskursen
Teckningskursen är baserad på genomsnittspriset för en aktie i
Bolaget på Nasdaq First North under de 30 dagarna före den sista
dagen av räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar en teckningskurs om
cirka 142 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på
teckningslista senast den 31 augusti 2019. Betalning för tecknade
aktier ska ske genom säljarnas kvittning av fordran på
tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet.
Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som
kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det
fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att
kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna
berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad
nyemission till säljarna av eRepublik Labs. Limited ("eRepublik") av
högst 68 700 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med
högst 48 090,00 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det
aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av eRepublik.
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av eRepublik.
Teckningskursen är baserad på genomsnittspriset för en aktie i
Bolaget på Nasdaq First North under de 30 dagarna före den sista
dagen av räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar en teckningskurs om
cirka 142 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på
teckningslista senast den 31 augusti 2019. Betalning för tecknade
aktier ska ske genom säljarnas kvittning av fordran på
tilläggsköpeskilling enligt aktieöverlåtelseavtalet.
Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed det antal aktier som
kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt fastställt. Det
fastställda antalet aktier som kommer att emitteras kommer att
kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna
berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad
nyemission till säljarna av Babil Games FZ LLC ("Babil") av högst 54
330 aktier innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med högst 38
031,00 kronor. Skälet till emissionen och avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att efterleva det
aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått med säljarna av Babil. Rätt
att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av Babil. Teckningskursen
ska uppgå till genomsnittspriset för en aktie i Bolaget på Nasdaq
First Northunder de 30 dagarna före den sista dagen av räkenskapsåret
2018, vilket motsvarar en teckningskurs om cirka 141 kronor. Teckning
av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 31
augusti 2019. Betalning för tecknade aktier ska ske genom säljarnas
kvittning av fordran på tilläggsköpeskilling enligt
aktieöverlåtelseavtalet. Tilläggsköpeskillingens storlek, och därmed
det antal aktier som kommer att tilldelas, är ännu inte slutligt
fastställt. Det fastställda antalet aktier som kommer att emitteras
kommer att kommuniceras vid tilldelningstillfället. Styrelsen äger
rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya
aktierna berättigar till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämman beslutade att anta riktlinjerna för ersättning till
verkställande direktör och övriga personer i Bolagets ledning i
enlighet med styrelsens förslag.

Om Stillfront
Stillfront är en global koncern inom spelutveckling och marknadsledare
inom free-to-play online strategispel. Vår diversifieradespelportfölj
har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa
livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda
förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 500 medarbetare trivs i
en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader
är USA, Tyskland, MENA, Frankrike och Storbritannien. Vårt
huvudkontorligger i Stockholm, Sverige och bolaget är noterat på
Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:
FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stillfront-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/17840/2808530/1041089.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.