Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Stillfront Group AB: Stillfront Group fullföljer förvärvet av Candywriter, LLC

Stillfront Group AB (publ), ett ledande free-to-play powerhouse inom
spelutveckling, har fullföljt förvärvet av Candywriter, LLC, som
offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 23 april 2020.

Den initiala köpeskillingen som erlades till säljarna av Candywriter
uppgick till cirka 74,4 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis.

Av den initiala köpeskillingen erlades 37,5 miljoner USD genom
kvittning mot överföring av 708 463 nyemitterade aktier i Stillfront
genom en riktad emission till säljarna av Candywriter och de
återstående cirka 36,9 miljoner USD erlades kontant. Nyemissionen
beslutades av Stillfronts styrelse baserat på det mandat som
beviljades vid extrastämman som hölls den 7 februari 2020. Genom
nyemissionen kommer Stillfronts aktiekapital öka med 495 924,10 SEK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att
möjliggöra för Stillfront att fullgöra de åtaganden som lämnades i
samband med förvärvet av Candywriter. Teckningspriset per aktie var
530,49 SEK, fastställt genom förhandlingar med tecknarna och
motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Stillfront-aktierna
under en period om sju (7) handelsdagar till och med den 22 april
2020 och en USD/SEK-växelkurs om 10,02 motsvarande den genomsnittliga
växelkursen mellan SEK och USD hos Sveriges Riksbank publicerad på
https://www.riksbank.se/en-gb/ under samma period. De nyemitterade
aktierna tecknades och betalades den 29 april 2020. Betalning skedde
genom kvittning. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att sådana aktier registrerats hos Bolagsverket och
i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Genom emissionen av
vederlagsaktierna kommer grundarna av Candywriter tillsammans äga
cirka 2,19 procent av de utestående aktierna och rösterna i
Stillfront.

Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har nu blivit
uppfyllda.

Candywriter kommer att konsolideras i Stillfronts konsoliderade
finansiella rapportering från 1 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group

Telefon: +46 70 321 18 00

E-mail: jorgen@stillfront.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 18.50 CEST.

Om Stillfront

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling.
Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala
användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och
noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi
och våra +750 medarbetare trivs i en organisation som präglas av
entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA,
Frankrike och Storbritannien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm,
Sverige och bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth
Market.

För ytterligare information, besök: stillfront.com

Certified Adviser:

FNCA, Telefon: +46 8 528 00 399 E-mail: info@fnca.se

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av denna
pressrelease kan vara föremål för restriktioner i vissa
jurisdiktioner. Mottagarna av denna pressrelease i jurisdiktioner där
denna pressrelease har blivit offentliggjord, annonserad eller
distribuerad, bör informera sig om och följa sådana restriktioner.
Mottagaren av denna pressrelease är ansvarig för att använda denna
pressrelease, och informationen som här omnämns, i enlighet med
tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Denna pressrelease utgör
inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa
eller teckna några värdepapper i Stillfront i någon jurisdiktion,
varken från Stillfront eller från någon annan.

Denna pressrelease identifierar eller antyder inte, eller påstår sig
inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som
kan vara förknippade med en investering i de nya aktierna. Varje
investeringsbeslut i förbindelse med Aktieemissionen måste genomföras
på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till
Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit
oberoende verifierad av Managers. Informationen i denna pressrelease
är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att
vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör
fästas på informationen i denna pressrelease eller dess riktighet
eller fullständighet. Managers agerar för Bolaget i samband med
Transaktionen och ingen annan och kommer inte att vara ansvariga mot
någon annan än Bolaget för att tillhandahålla nödvändigt skydd till
sina klienter eller för att ge råd i samband med Transaktionen eller
någon annan fråga som det hänvisas till häri.

Denna pressrelease utgör inte en rekommendation rörande någon
investerares uppfattning avseende Aktieemissionen. Varje investerare
eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen
undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som
beskrivs i denna pressrelease och offentligt tillgänglig information.
Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska
resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Denna pressrelease utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller
en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper som här omnämns får inte säljas i USA utan registrering
eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i
enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från
1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA
utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering,
eller i en Transaktion som inte är föremål för, registreringskrav
enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera
värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i denna pressrelease
får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till
Australien, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika, Schweiz, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant
offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen
inte skulle uppfylla tillämliga lagar och regler eller där sådana
åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt
svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan
utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Denna annonsering är inte ett prospekt enligt Förordning (EU)
2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon
regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Stillfront har inte
godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon
medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i
samband med Aktieemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och
riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare,
enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas denna pressrelease, och annat
material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt
definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften")
eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel
49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns
gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är
endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av
relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta
personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på denna pressrelease
och ska inte agera eller förlita sig på den.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har
aktierna i Stillfront varit föremål för en produktgodkännandeprocess,
som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en
målmarknad bestående av icke-professionella investerare och
investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och
godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga
för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt
MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen
bör distributörer notera att: priset på aktierna i Stillfront kan
sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin
investering, att aktierna i Stillfront inte är förenade med någon
garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering
i Stillfronts aktier endast är lämplig för investerare som inte är i
behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma
eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är
kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan
investering och som har tillräckliga resurser för att bära de
förluster som en sådan investering kan resultera i.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende
kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner
med anledning av den Riktade nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a)
en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som
avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare
eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta
någon annan åtgärd avseende aktierna i Stillfront.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen
målmarknadsbedömning avseende aktierna i Stillfront samt för att
besluta om lämpliga distributionskanaler.

-----------------------------------------------------------

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.