Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Stockholm Exergi: Delårsrapport: Samhället behöver välja väg

Ett halvår med operationellt stabil fjärrvärmeverksamhet och allt
nöjdare kunder, men med ett allt mer ansträngt eleffektläge i landet
och i Stockholm.

Idag publicerar Stockholm Exergi sin delårsrapport för årets första
sex månader
(https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2018/08/Del%C3%A5rsrappor...)

Nyckeltal januari-juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3 972 MSEK (3 910)
· Försäljningen uppgick till 5 935 GWh (5 919) varav 4 716 GWh (4
901) utgjordes av värme

· Rörelseresultatet uppgick till 932 MSEK (962)
· Resultatet efter skatt uppgick till 664 MSEK (903). Förra årets
resultat januari-juni var påverkat av en positiv engångseffekt om 209
MSEK hänförlig till omvärdering av uppskjutna skatter

Vd-kommentar
"Det första halvåret 2019 har varit kontrastrikt. Å ena sidan har vår
operativa verksamhet varit stabil, med god nyförsäljning, stabil
leverans och allt nöjdare kunder. Att öka lönsamheten är utmanande,
men vi står väl rustade för framtiden och vi har passerat flera
milstolpar på vägen mot en resurs- och klimatneutral fjärrvärme år
2030.

Å andra sidan ser vi en utveckling med nya skatter och brist på
eleffekt, som tydligt visar hur viktig fjärrvärmen är för vårt
energisystem idag och varför samhället måste bestämma sig för vilken
roll som fjärrvärmen och särskilt kraftvärmen ska spela i framtiden.

Fler och allt nöjdare kunder
Stockholms fastighetsägare fortsätter att välja våra energilösningar
och vi fortsätter att vinna över 95 procent av alla nya
fjärrvärmeaffärer inom räckhåll från vårt nät. Än mer glädjande är
det att våra kunder har blivit betydligt mer nöjda och ger oss det
högsta betyget på minst tio år i vår årliga kundundersökning.

En viktig förklaring är att vi trots utmaningar inom
bränsleförsörjningen har lyckats upprätthålla vår leveranssäkerhet.
Vi har också fortsatt att utveckla vårt kunderbjudande, inte minst
inom smarta fastigheter med bland annat värmestyrning, solceller och
fordonsladdning.

En lösning för fossilfri eleffekt till Stockholm
Redan 2017 lade vi fast en plan för att fasa ut vår fossila kraftvärme
till 2022. De skatteförslag som regeringen presenterade i januari i
år påskyndar utfasningen, men innebär samtidigt kraftigt ökade
kostnader och minskad elproduktion. Detta innebär att omställningen
blir än viktigare och att eleffektfrågan i Stockholm blir än mer
akut.

Vi har konkreta lösningar för att snabbt och långsiktigt kunna
förstärka eleffektförsörjningen i Stockholm baserad på förnybar
kraftvärme. Vi har idag ett färdigt förslag som vi har förhandlat
fram med aktörer på elmarknaden och som långsiktigt skulle kunna
säkra eleffekt på mer än 300 Megawatt och minska sårbarheten för
Stockholms elförsörjning.

Tyvärr ser jag en stor risk att vår lösning inte blir verklighet,
eftersom det råder en otydlighet i regelverket kring vilken av
elmarknadens aktörer som ska teckna avtalet. Frågan är akut och måste
lösas mycket snart, då vi annars kommer att behöva investera i annan
värmeproduktion för att säkra våra kunders värmebehov. Detta skulle
försämra möjligheterna att lösa Stockholms effektsituation för el.

Politiken behöver klarlägga fjärrvärmens roll
Fjärrvärme producerad med hjälp av kraftvärme har kraftfullt bidragit
till att Sverige har haft god tillgång till eleffekt under de senaste
decennierna. Fjärrvärmen minskar elanvändningen för uppvärmning, så
att värdefull elektricitet kan användas för annat, och kraftvärmen
ger lokalt producerad el. Om fjärrvärmen och kraftvärmen i Stockholm
avvecklas skulle eleffekt motsvarande två nya kärnkraftsreaktorer
behöva tillföras. Fjärrvärmens roll blir allt viktigare i takt med
att fordonsflottan ska elektrifieras, kärnkraften fasas ut och en
allt större del av Sveriges elproduktion blir beroende av sol och
vind.

Därför är det oroande att det råder otydlighet från politikens sida om
vilken roll fjärrvärmen och kraftvärmen ska spela i framtiden. Med
det sagt är jag samtidigt optimist då samtliga politiska företrädare
jag har varit i kontakt med under den senaste tiden har insett
betydelsen av att säkra konkurrensneutrala spelregler för
värmemarknaden och av att värna kraftvärmen som en väsentlig del av
det svenska kraftsystemet som en icke väderberoende effekt- och
energikälla. Den betydelsen har även belysts i ett antal rapporter
under våren av bland annat Profu och Sweco.

Kretslopp, samråd och kolsänkor
I slutet av april avtalade vi med det regionala avfallsbolaget SÖRAB
om att utveckla en verksamhet för avfallssortering i anslutning till
Bristaverket. Anläggningen, som ska stå klar i slutet av år 2020 och
kunna sortera ut cirka 18 000 ton plast och 2 500 ton metall per år,
blir ett viktigt bidrag för att förbättra kretsloppet.

Vi genomförde även samråd för vår planerade regionala
kraftvärmeanläggning i Lövsta i nordvästra Stockholm. Den ska kunna
ersätta Hässelbyverket, möjliggöra utfasningen av det sista kolet i
Värtaverket och leverera hållbar värme och el till stockholmarna. Vi
planerar att lämna in miljötillståndsansökan under hösten.

Slutligen har vi inlett ett projekt som kommer att kunna sätta
Stockholm på världskartan som världens första huvudstad som går
längre än att bli klimatneutral. Under hösten 2019 kommer vi
installera en pilotanläggning i laboratorieskala för biogen
koldioxidavskiljning vid Värtaverket. Enbart vid biokraftvärmeverket
i Värtan skulle vi kunna avskilja 800 000 ton koldioxid per år och på
så sätt få öka ambitionsnivån: inte bara klimatneutral utan
klimatpositiv.

Vi vet redan att koldioxidavskiljning vid kraftvärmeverk med förnybara
biobränslen är tekniskt möjligt och samhällsekonomiskt effektivt. Vi
vet också att det enligt FN:s klimatpanel IPCC krävs
koldioxidavskiljning för att klara målsättningarna i Parisavtalet.
Den viktigaste pusselbiten som nu krävs är tydliga beslut från
samhällets sida att investera i det. Under halvåret har vi fått flera
besked som pekar i den riktningen och jag ser mycket positivt på
möjligheterna.

Vi som företag vet vad vi vill: vi vill kunna erbjuda resurs- och
klimatneutral fjärrvärme till år 2030, vi vill kunna fortsätta att
bidra till en tryggad elförsörjning av Stockholm och vi vill snabbt
kunna gå ännu längre i omställningen genom att med
koldioxidavskiljning bli klimatpositiva. Vi är och kommer fortsätta
att vara en viktig kraft som tillsammans med andra bidrar till en
hållbar utveckling i Stockholm."

Anders Egelrud
Vd och koncernchef
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stockholm-exergi/r/delarsrapport--samhallet-b...
https://mb.cision.com/Main/15781/2892361/1098006.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.