Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-23

Stockmann Oyj Abp: Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 23.3.2017 kl. 16.45 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den
23 mars 2017 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden
1.1-31.12.2016, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala
dividend för räkenskapsperioden 2016.

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och
arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen. Ett
permanent aktieägarnas nomineringsutskott tillsätts med uppgift att
årligen förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och
arvoden till den ordinarie bolagsstämman och vid behov till en
extraordinär bolagsstämma.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande
direktör Lauri Veijalainen genom bolagets strategiska åtgärder och
resultatutveckling år 2016. Stockmann avstod under året från flera
affärsverksamheter som inte hör till bolagets kärnverksamhet, vilket
hjälpte koncernen att uppnå ett positivt rörelseresultat efter två
förlustbringande år. Varuhusverksamheten i Ryssland såldes den 1
februari 2016 och Hobby Hall den 31 december 2016. Bolaget fokuserar
nu på detaljhandelsverksamhet under varumärkena Stockmann och Lindex
samt på fastighetsaffärsverksamhet. Alla alternativ undersöks även i
fortsättningen för att förbättra lönsamheten och bolagets värde.

Stockmanns effektiveringsprogram hade ett årligt inbesparingsmål på 50
miljoner euro, som uppnåddes i slutet av år 2016. Dessutom inbringar
de nya åtgärderna som inleddes under sommaren 2016 årliga
inbesparingar på över 20 miljoner euro med början från pågående år.
Koncernens positiva rörelseresultat för år 2016 visar att riktningen
är den rätta. Stockmann uppskattar att koncernens justerade
rörelsevinst år 2017 blir bättre än jämfört med år 2016.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskott,
att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med
nomineringsutskottets förslag återvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Jukka
Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per
Sjödell och Dag Wallgren till styrelsemedlemmar. Efter att Torborg
Chetkovich meddelat att hon inte längre står till förfogande som
styrelsemedlem i bolaget, invaldes Esa Lager till ny styrelsemedlem.
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarnas fasta årliga arvoden beslöts bibehållas
oförändrade och de utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av
aktier. Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje
styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av bolagsstämman.

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman återvaldes
till revisorer. Till revisorssuppleant återvaldes revisionssamfundet
KPMG Oy Ab. Revisorernas arvoden utbetalas mot godkänd räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen
Jukka Hienonen till ordförande och Leena Niemistö till vice
ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet
med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2015, och enligt
bedömningen är sex av de valda styrelsemedlemmarna oberoende av
bolaget (Jukka Hienonen, Leena Niemistö, Kaj-Gustaf Bergh, Esa Lager,
Michael Rosenlew och Dag Wallgren). Fem av bolagets styrelsemedlemmar
är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Jukka Hienonen, Esa
Lager, Susanne Najafi, Leena Niemistö och Per Sjödell).

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en
belöningskommitté bland sina medlemmar. Dag Wallgren valdes till
ordförande för revisionskommittén, medan Esa Lager och Michael
Rosenlew valdes till kommitténs övriga medlemmar. Jukka Hienonen
valdes till belöningskommitténs ordförande och Kaj-Gustaf Bergh och
Leena Niemistö till kommitténs övriga medlemmar.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850.

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stockmann-oyj-abp/r/beslut-vid-stockmanns-ordi...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.