Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Stockmann Oyj Abp: Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 13.2.2020 kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma
onsdagen den 18 mars 2020 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors,
adress Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält
sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av
röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2019

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden
2019.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören

10. Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ
Presentation av ersättningspolicyn för bolagets organ samt rådgivande
beslut om godkännande av ersättningspolicyn. Ersättningspolicyn är
bifogad till denna kallelse.

11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsearvodena
bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett
årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga
styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av
bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för
medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och
resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för
anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna
anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden
1.1-31.3.2020 har publicerats. Aktierna som anskaffas för
styrelsemedlemmarna år 2020 kan inte överlåtas innan två år har
förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons
medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av
tidpunkterna som infaller tidigare. Därtill föreslås även att
styrelsens mötesarvoden bibehålls oförändrade så, att det utbetalas
ett mötesarvode 1 100 euro per styrelsemöte till styrelseordföranden
och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För revisionskommitténs
möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 1 100 euro till
revisionskommitténs ordförande och 800 euro var till kommitténs
medlemmar, och för belöningskommitténs möten föreslås i mötesarvode
per möte utbetalas 600 euro var till belöningskommitténs ordförande
och medlemmar.

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsemedlemmarnas
antal är sju, dvs att antalet minskar med en medlem.

13. Val av styrelsemedlemmar
Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens
nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Eva Hamilton, Esa Lager, Leena
Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone och Dag Wallgren enligt sitt
samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till
slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmen Peter Therman har meddelat att han inte längre står
till förfogande som styrelsemedlem i bolaget.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall
av inval, kommer att återvälja Lauri Ratia till styrelsens ordförande
och Leena Niemistö till styrelsens vice ordförande.

Styrelsemedlemmars personuppgifter samt utvärderingar av deras
oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor
www.stockmanngroup.com.

14. Beslut om revisors arvode
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att
revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

15. Val av revisor
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att
CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs
till revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant
föreslås väljas revisionsbolaget KPMG Oy Ab.

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att
fatta beslut om emission av aktier på följande villkor:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan
uppgå till högst 3 602 434 B-aktier, vilket motsvarar ungefär 5
procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 8,7 procent av
samtliga B-aktier i bolaget.

Styrelsen fattar beslut om alla villkor för emission av aktier.
Emission av aktier kan under de förutsättningar som stadgas i
aktebolagslagen ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie
bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.6.2021.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan, denna
kallelse till bolagsstämma samt bolagets ersättningspolicy finns
tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på
ovan nämnda internetsidor senast 26.2.2020. Beslutsförslagen och
övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid
bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna kallelse till
bolagsstämma skickas till aktieägare på begäran.
Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda
internetsidor senast 1.4.2020.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
Aktieägare som 6.3.2020 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt
att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på
dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare
i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som
vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 13.3.2020 kl.
16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.
Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret 020 770 6891 (Euroclear Finland Ab); eller
c) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101
Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning,
adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud
och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna
överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som
hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill
anknutna registreringar.

Aktieägaren, dess representant eller ombud ska vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i
bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha
rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 6.3.2020 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.
Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av
dessa aktier senast 13.3.2020 kl.10.00 har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta
också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av
sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens
införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av
fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens
kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier
som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga
aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter
genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt
eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda
aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera
ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika
värdepapperskonton, bör i samband med anmälan uppges med vilka aktier
varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp,
Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens
utgång.

4. Övriga anvisningar och information
Information angående bolagsstämman som stadgas om i aktiebolagslagen
och värdepappersmarknadslagen finns tillgänglig på adressen
www.stockmanngroup.com/sv/bolagsstamman-2020.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt
beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5
kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 13.2.2020, uppgår det
totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30 530 868 A-aktier
och 41 517 815 B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305 308
680 och för B-aktier till 41 517 815 röster.

Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag 6.3.2020
påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens
röstetal vid bolagsstämman.

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri
parkering i Aimo Park Finlandia.

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 13 februari 2020

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com/sv/sv

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stockmann-oyj-abp/r/kallelse-till-stockmanns-...
https://mb.cision.com/Main/13644/3034110/1192923.pdf

Författare Cision News