Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Stockmann Oyj Abp: Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 5.5.2020 kl. 10.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som
hålls torsdagen den 4 juni 2020 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s
utrymmen i Helsingfors, adress Kaserngatan 21 A. Bolagets aktieägare
och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina
aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att
lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Man kan inte
delta på platsen för bolagsstämman. Instruktioner för aktieägarna
finns i denna kallelse under rubriken C Anvisningar för deltagarna i
bolagsstämman och på adressen
http://www.stockmanngroup.com/sv/bolagsstamman-2020.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i
enlighet med den tillfälliga lagstiftningen för att begränsa
spridningen av Covid-19 pandemin och som godkänts av riksdagen
fredagen den 24 april 2020. Bolaget har fattat beslut om att skrida
till de åtgärder som lagen möjliggör för att bolagsstämman ska kunna
hållas på ett förutsägbart sätt och för att säkerställa bolagets
aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman
Advokat Stefan Wikman fungerar som ordförande för bolagsstämman. Ifall
Stefan Wikman inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som
ordförande, utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa
sig för uppdraget som ordförande.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
Advokat Seppo Kymäläinen fungerar som protokolljusterare och
övervakare av rösträkningen. Ifall Seppo Kymäläinen inte av vägande
skäl har möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare
av rösträkningen, utser styrelsen en person som styrelsen bäst anser
lämpa sig för uppdraget som protokolljusterare och övervakare av
rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av
röstlängden

Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på
förhand inom förhandsröstningsperioden och som enligt 5 kap. 6 § och
6a § i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämman.
Röstlängden fastställs på basis av den information som tillställs av
Euroclear Finland Oy.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2019

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand,
anses bolagets bokslut och årsberättelse, innehållande
verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen, som bolaget
publicerat tisdagen den 25 februari 2020 och som finns tillgängliga
på bolagets webbplats
http://www.stockmanngroup.com/sv/bolagsstamman-2020, framlagda för
bolagsstämman.

7. Fastställande av bokslutet
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att fastställa
bokslutet.

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden
2019.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören

10. Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ
Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand,
anses ersättningspolicyn för bolagets organ, som publicerats genom
ett börsmeddelande torsdagen den 13 februari 2020 bifogad till den
tidigare kallelsen till bolagsstämma och som finns tillgänglig på
bolagets webbplats
http://www.stockmanngroup.com/sv/bolagsstamman-2020 framlagd för
bolagsstämman. Beslutet om godkännande av ersättningspolicyn är
rådgivande.

11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsearvodena
bibehålls oförändrade och att till styrelseordföranden erläggs ett
årsarvode på 80 000 euro, till viceordföranden 50 000 euro, samt till
övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form
av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för
medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och
resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för
anskaffningen av aktierna och för överlåtelseskatten. Aktierna
anskaffas inom loppet av två veckor efter bolagsstämman eller snarast
möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Aktierna som
anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2020 kan inte överlåtas innan
två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande
persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av
tidpunkterna som infaller tidigare. Därtill föreslås även att
styrelsens mötesarvoden bibehålls oförändrade så, att det utbetalas
ett mötesarvode om 1 100 euro per styrelsemöte till
styrelseordföranden och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För
revisionskommitténs möten föreslås att i mötesarvode per möte
utbetalas 1 100 euro till revisionskommitténs ordförande och 800 euro
var till kommitténs medlemmar, och för belöningskommitténs möten
föreslås att i mötesarvode per möte utbetalas 600 euro var till
belöningskommitténs ordförande och medlemmar.

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsemedlemmarnas
antal är sex.

13. Val av styrelsemedlemmar
Stockmanns aktieägares nomineringsutskott föreslår att styrelsens
nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri
Ratia, Tracy Stone och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs
för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande
ordinarie bolagsstämma.

Tidigare styrelsemedlemmarna Eva Hamilton och Peter Therman har lämnat
sina poster onsdagen den 18 mars 2020.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall
av inval, kommer att återvälja Lauri Ratia till styrelsens ordförande
och Leena Niemistö till styrelsens vice ordförande.

Styrelsemedlemmars personuppgifter samt utvärderingar av deras
oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor
www.stockmanngroup.com.

14. Beslut om revisors arvode
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att
revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

15. Val av revisor
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att
CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs
till revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant
föreslås väljas revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.

16. Företagssaneringsförfarande
Bolagets styrelse beslutade att lämna in ansökan om
företagssaneringsförfarande till Helsingfors tingsrätt måndagen den 6
april 2020 i enlighet med lagen om företagssanering. Eftersom
Helsingfors tingsrätt i sitt beslut onsdagen den 8 april 2020
beslutat att inleda saneringsförfarande beträffande bolaget på basis
av en ansökan inlämnad av en av bolagets borgenärer, är fortsättandet
av saneringsförfarandet inte beroende av fortsättandet av bolagets
egna ansökan beträffande saneringsförfarandet. Bolagets styrelse
föreslår dock för tydlighetens skull att bolagsstämman skulle besluta
att stöda fortsättningen av saneringsförfarandet.

Tingsrätten har utsett advokat Jyrki Tähtinen från Borenius
Advokatbyrå Ab som utredare för bolagets företagssaneringsförfarande.
I enlighet med tingsrättens beslut ska förslaget till
saneringsprogram göras upp innan den 11 december 2020.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan, denna
kallelse till bolagsstämma, bolagets ersättningspolicy samt Stockmann
Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2019 finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s webbplats
www.stockmanngroup.com. Kopior av dessa handlingar skickas till
aktieägare på begäran. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på
ovan nämnda internetsidor
http://www.stockmanngroup.com/sv/bolagsstamman-2020 senast torsdagen
den 18 juni 2020.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

I avsikt att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin ordnas
bolagsstämman så att aktieägare eller dess ombud inte kan närvara på
platsen för bolagsstämman. Aktieägare och dess ombud kan inte heller
delta i stämman genom realtidsdirektsändning med hjälp av tekniska
hjälpmedel. Aktieägare och dess ombud kan delta i bolagsstämman och
utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och
genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand enligt
nedanstående anvisningar som också finns tillgängliga på bolagets
internetsidor.

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
Aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag måndagen den 25 maj
2020 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning
vilken förs av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i
bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare kan inte delta i
bolagsstämman på annat sätt än genom att rösta på förhand i enlighet
med nedanstående anvisningar och genom att lägga fram motförslag
eller ställa frågor på förhand. Ifall ni inte har ett finskt
värdeandelskonto, se punkt 4. Ägare till förvaltarregistrerade
aktier.

2. Anmälan och förhandsröstning
Anmälan och förhandsröstning inleds måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00
när tidsfristen för inlämnande av sådana motförslag som tas upp till
omröstning har löpt ut. Aktieägare som är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman genom
förhandsröstning ska anmäla sig och rösta på förhand senast torsdagen
den 28 maj 2020 kl. 14.00, vid vilken tidpunkt anmälan och rösterna
ska vara mottagaren tillhanda.

I samband med anmälan ska efterfrågad information som till exempel
aktieägarens namn, personnummer, adress och telefonnummer samt
efterfrågad information om ett eventuellt ombud som till exempel namn
och personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter
används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Tidigare anmälan till bolagsstämman som skulle ha hållits onsdagen den
18 mars 2020 anses inte utgöra anmälan till denna bolagsstämma.

Aktieägare som har ett finskt värdeandelskonto kan anmäla sig och
rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan under
tiden måndagen den 11 maj 2020 kl. 10.00 - torsdagen den 28 maj 2020
kl. 14.00 på följande sätt:

a) på bolagets webbplats...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.