Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Stockmann Oyj Abp: Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2018

Stockmannkoncernens justerade rörelsevinst för år 2018 förbättrades

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.2.2019 kl. 8.00 EET

Oktober-december 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 304,5 miljoner euro (315,7), en
minskning på 1,3 % enligt jämförbara valutakurser.

- Bruttomarginalen var 55,6 % (56,8).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 23,5 miljoner euro
(24,2).

- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -2,8 miljoner euro,
inkluderande en nedskrivning på 25 miljoner euro (13,6).

Januari-december 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 1 018,8 miljoner euro (1 055,9),
en minskning på 1,0 % enligt jämförbara valutakurser.

- Bruttomarginalen var 56,9 % (55,8).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 28,4 miljoner euro
(12,3).

- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -5,0 miljoner euro
(-148,4).

- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,22 euro (-0,59)
och det rapporterade resultatet per aktie var -0,68 euro (-2,82).

Styrelsen kommer att föreslå att ingen dividend utbetalas för
räkenskapsåret 2018.

Resultatprognos för år 2019:
Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst exklusive
inverkan av Nevsky Centre ökar jämfört med år 2018.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat förbättrades med 16
miljoner euro jämfört med år 2018. Förbättringen berodde främst på
Lindex lyckade helomvändning. Real Estate fortsatte sin stabila
utveckling.

Lindex lyckades öka marknadsandelarna på sina huvudmarknader, och
försäljningen i nätbutiken fortsatte att utvecklas bra under hela
året. Lindex justerade rörelsevinst närapå fördubblades tack vare
försäljningstillväxt, bättre bruttomarginal och
kostnadsinbesparingar.

Real Estate fortsatte planenligt genomförandet av sina
fastighetsavyttringsprojekt. I maj sålde Stockmann sin fastighet
Bokhuset i centrum av Helsingfors. Det strategiska återtåget från
Ryssland fullföljdes i oktober när vi undertecknade ett avtal om att
sälja köpcentrumfastigheten Nevsky Centre i S:t Petersburg. Affären
slutfördes i januari 2019. Under året minskade koncernens
nettoskulder med nästan 200 miljoner euro pga. försäljningen av
Bokhuset samt minskningar i rörelsekapitalet. Försäljningspriset från
Nevsky Centre användes även till återbetalning av ett banklån i
januari 2019.

Trots våra åtgärder uppnådde Stockmann Retail inte ett positivt
resultat. Försäljningen för hela året 2018 stannade till vår stora
besvikelse under målsättningen. Rörelseresultatet försvagades mest
under årets sista kvartal, trots en god försäljning i nätbutiken. I
början av år 2019 inleddes ett projekt med mål att innan utgången av
året minska koncernens kostnader med 20 miljoner euro. Största delen
av dessa åtgärder påverkar enheten Retail.

Under år 2019 kommer vi att fortsätta att genomföra våra strategiska
projekt, sträva efter att säkra försäljningen och förbättra
bruttomarginalen. Vi kommer också att accelerera våra
förnyelseåtgärder inkluderande digitaliseringen, vars effekter blir
synliga för kunderna under året.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2018 2017 2018 2017
Omsättning, milj. euro 304,5 315,7 1 018,8 1 055,9
Bruttomarginal, % 55,6 56,8 56,9 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. 36,2 34,1 76,0 67,6
euro
Justerat driftsbidrag (EBITDA), 37,5 39,8 84,3 73,2
milj. euro
Rörelseresultat (EBIT), milj. -2,8 13,6 -5,0 -148,4
euro
Justerat rörelseresultat (EBIT), 23,5 24,2 28,4 12,3
milj. euro.
Nettofinansieringsposter, milj. -9,2 -10,9 -34,6 -31,1
Euro*
Resultat före skatt, milj. euro -12,0 2,6 -39,6 -179,5
Periodens resultat, milj. euro -7,0 -12,2 -43,7 -198,1
Resultat/aktie, -0,12 -0,19 -0,68 -2,82
före och efter utspädning, euro
Personal, medeltal 7 191 7 329 7 241 7 360

Kvarvarande och avvecklade 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
verksamheter** 2018 2017 2018 2017
Nettoresultat/aktie, -0,14 -0,20 -0,70 -2,98
före och efter utspädning, euro
Affärsverksamhetens kassaflöde, 82,1 82,2 82,9 18,8
milj. euro
Investeringar, milj. euro 8,2 10,5 29,3 34,7
Eget kapital/aktie, euro 11,71 12,29
Nettoskuldsättningsgrad, % 64,5 83,8
Soliditet, % 46,2 43,0
Antal aktier, före och efter 72 049 72 049
utspädning, vägt medeltal, 1 000
st.
Avkastning på sysselsatt -0,4 -9,1
kapital, glidande 12 månader, %

* Inkluderar en nedskrivning på 1,7 miljoner euro relaterad till
kvarvarande fordringar från Hobby Hall under Q4 2018. År 2017
inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till
andelslaget Tuko Logistics (Q2), 2,0 miljoner euro relaterad till
Seppälä (Q3) och 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4),
samt en finansiell intäkt på 2,1 miljoner euro relaterad till
annullerade tilläggsskatter (Q3).

** Avvecklade verksamheter inkluderar Stockmann Delikatessens
livsmedelsverksamheter i Finland (2017).

Poster som inverkar på jämförbarheten

Miljoner euro 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2018 2017 2018 2017
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 37,5 39,8 84,3 73,2
Justeringar till driftsbidraget
(EBITDA)
Omstruktureringsarrangemang -0,1 -9,6 -3,3 -9,6
Vinster och förluster i 4,0 4,0
investerings-fastigheternas
verkliga värde
Vinst från försäljning av -0,1 6,8
fastigheter
Värdejusteringar i tillgångar -1,1 -11,9
sominnehas för försäljning
Justeringar totalt -1,3 -5,6 -8,4 -5,6
Driftsbidrag (EBITDA) 36,2 34,1 76,0 67,6

Miljoner euro 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2018 2017 2018 2017
Justerat rörelseresultat (EBIT) 23,5 24,2 28,4 12,3
Justeringar till
rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i goodwill -25,0 -25,0 -150,0
Omstruktureringsarrangemang -0,1 -14,6 -3,3 -14,6
Vinster och förluster i 4,0 4,0
investerings-fastigheternas
verkliga värde
Vinst från försäljning av -0,1 6,8
fastigheter
Värdejusteringar i tillgångar -1,1 -11,9
sominnehas för försäljning
Justeringar totalt -26,3 -10,6 -33,4 -160,6
Rörelseresultat (EBIT) -2,8 13,6 -5,0 -148,4

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance
Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och
marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa
rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan
räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska
kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen
beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i
procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet
exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster.
Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är
nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga
justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade
driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och
Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och
såväl BNP som konsumenternas förtroende var fortsatt positiva under
år 2018. Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten minska
något pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland. I Sverige
uppskattas tillväxten fortsätta öka (källa: Finsk Handel, HUI
Research).

Köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökad konkurrens.
Näthandeln uppskattas öka stadigt, men utvecklingen i de fysiska
varuhusen är fortsättningsvis utmanande. Detaljhandeln har framför
sig stora strukturella utmaningar pga. digitalisering och fortsatt
internationalisering.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på
Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Stockmann fortsätter sina åtgärder för att förbättra
prestationsförmågan och lanserade i januari 2019 ett initiativ, vars
mål är att minska koncernens kostnadsnivå med 20 miljoner euro innan
utgången av år 2019. Målet är vidare att förbättra bruttomarginalen
och påskynda sådana utvecklingsprojekt vars resultat blir synliga för
kunderna under det pågående året. Av åtgärderna riktas 15 miljoner
euro till Stockmanns verksamheter i Finland och Baltikum och 5
miljoner euro till Lindex, som fortsätter sitt
lönsamhetsförbättringsprogram.

Utöver de operativa resultatförbättringarna kommer det rapporterade
driftsbidraget (EBITDA) och rörelsevinsten att förbättras på grund av
förändringar i redovisningsprinciper när den nya IFRS 16
Leasingstandarden tas i bruk från och med den 1 januari 2019.
Koncernen kommer att tillämpa standarden enligt en modifierad
retroaktiv approach, vilket betyder att jämförelsesiffrorna för år
2018 inte kommer att omräknas.

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro, vilket
är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2019

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst exklusive
inverkan av Nevsky Centre ökar jämfört med år 2018.

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Stockmann publicerar en separat utredning om förvaltnings- och
styrningssystemet (Corporate Governance Statement) för år 2018 i
enlighet med rekommendationen i Finsk kod för bolagsstyrning.
Utredningen kommer att publiceras under vecka 9.

Bokslutskommuniké 2018
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens
bokslutskommuniké 2018 och innehåller dess väsentliga uppgifter.
Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som
ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets
webbplats stockmanngroup.com (http://www.stockmanngroup.com).

Bolagsstämma 2019
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 21 mars
2019 med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress
Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller
för...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.