Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Stockmann Oyj Abp: Stockmannkoncernens delårsrapport 1.1-30.9.2017

Fortsatta förbättrade resultat i Stockmann Retail och Real Estate -
koncernens rörelseresultat påverkades negativt av Lindex

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 27.10.2017 kl. 8.00 EET

Juli-september 2017, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 242,0 miljoner euro (263,9).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter var på samma nivå
som Q3 2016.

- Bruttomarginalen var 56,2 % (56,6).
- Det justerade rörelseresultatet var -1,4 miljoner euro (4,8).
- Stockmann Retails rörelseresultat ökade med 5,3 miljoner euro, Real
Estate ökade med 1,2 miljoner euro och Lindex minskade med 10,2
miljoner euro.

Januari-september 2017, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 740,1 miljoner euro (827,8).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 2,0
%.

- Bruttomarginalen var 55,3 % (55,7).
- Det justerade rörelseresultatet var -12,0 miljoner euro (-4,1).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -162,0 miljoner euro
(-4,1), inkluderande en nedskrivning på 150 miljoner euro i Lindex
goodwill.

- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,55 euro (-0,45).
- Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland har
klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning
och rapporterats som avvecklade verksamheter. Kommentarerna i
delårsrapporten hänvisar endast till kvarvarande verksamheter.

Resultatprognosen för år 2017 förblir oförändrad (publicerad den 26
september 2017):

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att
minska pga. Lindex svagare försäljningsutveckling, förändringar i
butiksnätverket samt produktmixen. Den justerade rörelsevinsten inom
de kvarvarande verksamheterna förväntas vara ungefär på samma nivå
som eller något svagare än år 2016.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR LAURI VEIJALAINEN:

Vår beslutsamma färd fortsatte under tredje kvartalet. Resultaten i
Stockmann Retail och Real Estate förbättrades, men på grund av en
försvagad utveckling i Lindex minskade koncernens rörelseresultat.

Stockmann Retail fortsatte sin resultatförbättring under tredje
kvartalet. Den jämförbara omsättningen ökade med 4,6 % jämfört med
fjolåret både i Finland och Baltikum med tillväxt särskilt inom
modeförsäljningen. Kostnaderna fortsatte att minska och
rörelseresultatet ökade med 5,3 miljoner euro. En stark modekampanj
lanserades och en ny inspirerande lifestyle-tidning introducerades i
september. Urvalen berikas även med nya varumärken och säsongbetonade
pop-up avdelningar.

Real Estate uppvisar en stabil vinsttrend. Enheten förbättrade sitt
rörelseresultat med 1,2 miljoner euro under tredje kvartalet.
Förbättringen genererades särskilt i Nevsky Centre tack vare en
förbättrad ekonomi i Ryssland.

För Lindex var juli och augusti tuffa månader, men omsättningen
förbättrades mot slutet av kvartalet. Förändringar görs i
kollektioner och kampanjer i syfte att få fart på försäljningen under
det viktiga sista årskvartalet. Försäljningen är viktigast, men även
effektivitet och kostnadsinbesparingar granskas noggrant. Ett
lönsamhetsförbättringsprogram kommer att inledas i Lindex, med mål
att minska de fasta konstnaderna med över 10 miljoner euro per år.
Dessutom kommer flera åtgärder att göras för att förbättra
bruttomarginalen.

Galna Dagar-kampanjen i oktober var lyckad och genererade tillväxt för
första gången på två år. Kampanjen uppnådde en sammanlagd
försäljningstillväxt på 2 %. Särskilt nätbutiken var framgångsrik och
är redan under kampanjen den näststörsta enheten enligt försäljning.
Detta ger oss en god start inför årets viktigaste säsong. Vi kommer
att fortsätta våra ansträngningar och vårt beslutsamma arbete under
det sista kvartalet för att säkra ett bra resultat för hela året.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 7-9/ Omräknat Omräknat Omräknat Omräknat
2017 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2016 2017 2016 2016
Omsättning, milj. euro 242,0 263,9 740,1 827,8 1 175,7
Bruttomarginal, % 56,2 56,6 55,3 55,7 55,7
Driftsbidrag (EBITDA), milj. 14,0 18,9 33,4 38,1 85,6
euro
Justerat driftsbidrag (EBITDA)*, 14,0 18,9 33,4 38,1 88,2
milj. euro
Rörelseresultat (EBIT), milj. -151,4 4,8 -162,0 -4,1 28,3
euro
Justerat rörelseresultat -1,4 4,8 -12,0 -4,1 30,9
(EBIT)*, milj. euro.
Nettofinansieringsposter, milj. -4,8 -5,0 -20,1** -14,0 -23,1
euro
Resultat före skatt, milj. euro -156,2 -0,2 -182,1 -18,0 5,2

Periodens resultat, milj. euro -158,0 -5,4 -186,0 -28,4 -7,5

Resultat/aktie, -2,21 -0,09 -2,64 -0,45 -0,18
före och efter utspädning, euro
Personal, medeltal 7 677 8 310 7 371 8 332 8 151

Kvarvarande och avvecklade 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
verksamheter*** 2017 2016 2017 2016 2016
Nettoresultat/aktie, -2,25 -0,12 -2,78 -0,47 -0,12
före och efter utspädning, euro
Affärsverksamhetens kassaflöde, -29,9 -33,7 -59,7 -54,6 41,5
milj. euro
Investeringar, milj. euro 8,5 10,1 24,2 29,6 44,2
Eget kapital/aktie, euro 12,09 14,05 14,99
Nettoskuldsättningsgrad, % 95,0 80,8 68,3
Soliditet, % 41,9 45,4 48,3
Antal aktier, före och efter 72 049 72 049 72 049
utspädning, vägt medeltal, 1 000
st.
Avkastning på sysselsatt -7,5 -3,5 1,8
kapital, glidande 12 månader, %

* Justeringarna inkluderar en nedskrivning på 150 miljoner euro
relaterad till Lindex goodwill. För hela året 2016 uppgick
justeringar som inverkade på rörelseresultatet till 2,6 miljoner
euro, och de var huvudsakligen relaterade till outsourcandet av
ICT-verksamheten.

** Inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till
Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics under andra
kvartalet år 2017, samt en nedskrivning på 2 miljoner euro relaterad
till Seppälä under tredje kvartalet år 2017.

*** Avvecklade verksamheter inkluderar varuhusen i Ryssland vilka
såldes under första kvartalet år 2016 samt Stockmann Delikatessens
affärsverksamhet i Finland vilka förväntas bli sålda i slutet av år
2017.

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance
Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och
marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa
rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan
räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska
kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen
beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i
procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet
exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster.
Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är
nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga
justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade
driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).
Stockmann använder också termen "omsättning enligt jämförbara
affärsverksamheter", som avser omsättningen exklusive Hobby Hall, som
såldes den 31 december 2016, Uleåborgsvaruhuset, som stängdes den 31
januari 2017, samt Lindex butiker i Ryssland, vilka stängdes under år
2016.

UTSIKTER FÖR ÅR 2017

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har
ekonomin börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden
förväntas öka år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte
öka, och köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökande
konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten
för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i
Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under
år 2016, och marknaden förväntas minska år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa
länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga
marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska
konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och
lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes
sommaren 2016 kommer att bli fullt synliga i rörelsekostnaderna för
år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas
huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är
förlustbringande medan Real Estate förväntas fortsätta sin
vinstbringande stabila prestation. Lindex rörelseresultat år 2017
kommer att vara klart lägre än föregående års rekordhöga resultat.
Den planerade försäljningen av Delikatessens affärsverksamhet i
Finland förväntas förbättra koncernens lönsamhet från år 2018
framöver.

Investeringarna för år 2017 uppskattas bli ca 40 miljoner euro, vilket
är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2017

Stockmannkoncernens resultatprognos för hela året reviderades den 26
september 2017 på grund av en svagare utveckling än uppskattat inom
Lindex affärsverksamhet.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att
minska pga. Lindex svagare försäljningsutveckling, förändringar i
butiksnätverket samt produktmixen. Den justerade rörelsevinsten inom
de kvarvarande verksamheterna förväntas vara ungefär på samma nivå
som eller något svagare än år 2016.

Delårsrapport
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens
delårsrapport för januari-september 2017 och innehåller dess
väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta
börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig
på bolagets webbplats stockmanngroup.com
(http://www.stockmanngroup.com).

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 27 oktober 2017 kl.
9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns
varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Webcast
Verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 27 oktober
2017 kl. 11.15 en webcast på engelska där han presenterar
delårsrapporten. Deltag genom att 5-10 minuter innan konferensen
inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via
denna l...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.