Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-16

Stockmann Oyj Abp: Stockmannkoncernens halvårsrapport 1.1-30.6.2017

Förbättrat rörelseresultat för Stockmann Retail och Real Estate - ett
utmanande kvartal för Lindex

STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 16.8.2017 kl. 8.00 EET

April-juni 2017, kvarvarande verksamheter:

- Koncernens omsättning uppgick till 281,3 miljoner euro (320,7).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 4,0
%.

- Bruttomarginalen var 56,1 % (57,3).
- Rörelseresultatet uppgick till 14,6 miljoner euro (17,5).
Januari-juni 2017, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 498,1 miljoner euro (563,9).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 2,9
%.

- Bruttomarginalen var 54,9 % (55,4).
- Rörelseresultatet uppgick till -10,5 miljoner euro (-8,9).
- Resultatet per aktie var -0,42 euro (-0,36).
- Stockmann undertecknade i juni ett avtal om att sälja Stockmann
Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-gruppens
andelsaffärer. Om ett godkännande från Konkurrens- och
konsumentverket erhålls under år 2017, kan transaktionen förverkligas
i slutet av år 2017.

- Livsmedelsaffärsverksamheten i Finland har klassificerats som
anläggningstillgångar som innehas för försäljning och rapporterats
som avvecklade verksamheter. Koncernens och Stockmann
Retail-segmentets jämförelsesiffror och relaterade poster i
resultaträkningen har omräknats. Kommentarerna i halvårsrapporten
hänvisar endast till kvarvarande verksamheter.

- Stockmann Delikatessen i Baltikum stannar kvar hos Stockmann och
rapporteras som en del av Stockmann Retails kvarvarande verksamheter.

Resultatprognosen för år 2017 förblir oförändrad:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att
minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den
justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR LAURI VEIJALAINEN:

Förverkligandet av Stockmanns strategi fortskred under andra
kvartalet. Det synligaste steget var meddelandet om försäljningen av
Stockmann Delikatessen i Finland till S-gruppen. Jag är särskilt
belåten över att både Stockmann Retail och Real Estate klart
förbättrade sina rörelseresultat under kvartalet, sammanlagt med över
10 miljoner euro. En försvagad lönsamhet för Lindex i Sverige
föranledde emellertid att koncernens rörelseresultat för kvartalet
minskade jämfört med året innan.

Stockmann Retail hade ett bra andra kvartal. Den jämförbara
omsättningen har nu stabiliserats och vi uppnådde en liten
försäljningstillväxt inom mode och kosmetik. De tagna besluten och
åtgärderna börjar synas. Som ett resultat förbättrades Stockmann
Retails rörelseresultat märkbart. Mycket återstår ännu att göra, men
riktningen är definitivt den rätta.

Real Estate fortsatte att prestera stabilt, stöttad av den starkare
ryska rubeln som gav ökade hyresinkomster från köpcentret Nevsky
Centre. Undersökningen om en eventuell försäljning av fastigheten
framskrider planenligt.

Lindex omsättning och därav rörelseresultat påverkades ogynnsamt av
den försvagade marknaden i Sverige och intensiv kampanjföring.
Utanför Norden fortsatte Lindex att öka sin omsättning, men detta var
inte tillräckligt för att bibehålla den högsta rörelsevinsten
någonsin som Lindex uppnådde för ett år sedan. Åtgärder kommer att
vidtas för att förbättra försäljningen och lönsamheten. Vi kommer
också att fortsättningsvis investera i digitalisering och starka
kampanjer för att nå framgång under den viktiga höstsäsongen.

Vi fortsätter att fokusera på våra kärnaffärsverksamheter och på att
förbättra lönsamheten inom alla tre affärsenheter. Jag har fullt
förtroende för att vi nu har förmåga att återigen uppnå tillväxt i
vår Stockmann Retail-affärsverksamhet och göra enheten lönsam år
2018.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 4-6/ Omräknat Omräknat Omräknat Omräknat
2017 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2016 2017 2016 2016
Omsättning, milj. euro 281,3 320,7 498,1 563,9 1 175,7
Bruttomarginal, % 56,1 57,3 54,9 55,4 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. 29,5 32,0 19,4 19,1 85,6
euro
Justerat driftsbidrag (EBITDA)*, 29,5 32,0 19,4 19,1 88,2
milj. euro
Rörelseresultat (EBIT), milj. 14,6 17,5 -10,5 -8,9 28,3
euro
Justerat rörelseresultat 14,6 17,5 -10,5 -8,9 30,9
(EBIT)*, milj. euro.
Nettofinansieringsposter**, -10,8 -4,7 -15,4 -8,9 -23,1
milj. euro
Resultat före skatt, milj. euro 3,8 12,8 -25,9 -17,8 5,2
Periodens resultat, milj. euro -1,1 4,6 -28,0 -23,0 -7,5
Resultat/aktie, -0,03 0,05 -0,42 -0,36 -0,18
före och efter utspädning, euro
Personal, medeltal 7 224 8 273 7 217 8 343 8 151

Kvarvarande och avvecklade 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
verksamheter*** 2017 2016 2017 2016 2016
Nettoresultat/aktie, -0,09 -0,04 -0,52 -0,35 -0,12
före och efter utspädning, euro
Affärsverksamhetens kassaflöde, 48,2 54,4 -29,9 -20,9 41,5
milj. euro
Investeringar, milj. euro 7,9 13,6 15,7 19,5 44,2
Eget kapital/aktie, euro 14,32 14,19 14,99
Nettoskuldsättningsgrad, % 76,5 76,2 68,3
Soliditet, % 46,9 46,0 48,3
Antal aktier, före och efter 72 049 72 049 72 049
utspädning, vägt medeltal, 1 000
st.
Avkastning på sysselsatt 1,3 -4,6 1,8
kapital, glidande 12 månader, %

* Inga justeringar gjordes under andra kvartalet varken år 2017 eller
år 2016. För hela året 2016 uppgick justeringar som inverkade på
rörelseresultatet till 2,6 miljoner euro, och de var huvudsakligen
relaterade till outsourcandet av ICT-verksamheten.

** Inkluderar en engångsavskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad
till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics.

*** Avvecklade verksamheter inkluderar varuhusen i Ryssland vilka
såldes under första kvartalet år 2016 samt Stockmann Delikatessens
affärsverksamhet i Finland vilka förväntas bli sålda i slutet av år
2017.

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance
Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och
marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa
rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan
räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska
kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen
beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i
procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet
exklusive avskrivningar. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat
rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av
engångskaraktär som inverkar på jämförbarheten från rapporterade
driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).
Stockmann använder också termen "omsättning enligt jämförbara
affärsverksamheter", som avser omsättningen exklusive Hobby Hall, som
såldes den 31 december 2016, Uleåborgsvaruhuset, som stängdes den 31
januari 2017, samt Lindex butiker i Ryssland, vilka stängdes under år
2016.

UTSIKTER FÖR ÅR 2017

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har
ekonomin börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden
förväntas öka år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte
öka, och köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökande
konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten
för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i
Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under
år 2016, och marknaden förväntas minska år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa
länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga
marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska
konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och
lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes
sommaren 2016 kommer att bli fullt synliga i rörelsekostnaderna för
år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas
huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är
förlustbringande medan Real Estate förväntas fortsätta sin
vinstbringande stabila prestation. Lindex rörelseresultat år 2017
kommer att vara klart lägre än föregående års rekordhöga resultat.
Den planerade försäljningen av Delikatessens affärsverksamhet i
Finland förväntas förbättra koncernens lönsamhet från år 2018
framöver.

Investeringarna för år 2017 uppskattas bli ca 45-50 miljoner euro,
vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2017

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att
minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den
justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

Halvårsrapport 2017
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens
halvårsrapport 2017 och innehåller dess väsentliga uppgifter.
Halvårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett
pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats
stockmanngroup.com (http://www.stockmanngroup.com).

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 16 augusti 2017 kl.
9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns
varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Webcast
Verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 16 augusti
2017 kl. 11.15 en webcast på engelska där han presenterar
halvårsrapporten. Deltag genom att 5-10 minuter innan konferensen
inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via
denna länk (https://stockmann.videosync.fi/2017-08-16-q2/register)
eller på adressen stockmanngroup.com (http://www.stockmanngroup.com).
Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på
bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0404
Sverige: +46 (0)8 5065 3942
Storbritannien: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 719 457 1063

Webcastens kod: 8630953

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.sto...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.