Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Stockwik Förvaltning AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

KVARTALETS UTVECKLING ENLIGT PLAN; 125 MSEK OMSÄTTNING, EBIT ÖVER 9 MSEK

Verksamheten utvecklades fortsatt positivt under det fjärde kvartalet.
Efter att fyra förvärv tillträtts under året låg fokus på integration av
verksamheterna. Utvecklingen av dessa nya bolag har varit väl i linje med
såväl våra förväntningar som våra förhoppningar. Kvartalets kassaflöde från
den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till
7,0 (0,9) MSEK. För helåret 2019 redovisar koncernen proforma 425 MSEK
omsättning och 42 MSEK EBITDA vilket är i linje med vad som kommunicerats
tidigare.

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 124,9 (34,0) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,0 (0,9)
MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 3,0 (-) MSEK uppgick EBITDA
till 12,0 (0,9) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 11,1 (0,6) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,3 (-0,3) MSEK, exklusive effekt
från IFRS 16 om 0,1 (-) MSEK uppgick EBIT till 9,2 (-0,3) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (-1,3) MSEK, varav -5,7 (-1,2)
MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten
skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
* Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 0,32
(-0,37) SEK och efter utspädning till 0,31 (-0,37) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 346,1 (126,8) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,0 (5,4)
MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 9,3 (-) MSEK uppgick EBITDA
till 21,7 (5,4) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 19,0 (4,0) MSEK
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,3 (0,6) MSEK, exklusive effekt
från IFRS 16 om 0,4 (-) MSEK uppgick EBIT till 11,9 (0,6) MSEK
* Resultat efter skatt uppgick till 27,6 (17,2) MSEK, varav -18,7
(-4,8) MSEK utgjorde avskrivningar och 32,0 (19,5) MSEK förändring
uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens
likviditet
* Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 6,69
(4,90) SEK och efter utspädning till 6,53 (3,85) SEK
* Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik 4Q19

Författare Hugin Nyheter