Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Stockwik Förvaltning AB: Stockwik offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid Stockwiks extra bolagsstämma den 14 januari 2019 beslutades om
sammanläggning av aktier 1:500, varigenom 500 aktier sammanläggs till en
(1) aktie, och styrelsens bemyndigande att besluta om avstämningsdag.
Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordning har registrerats hos
Bolagsverket. Stockwiks styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet,
beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 22
februari 2019.

Tidplan för sammanläggningen:

20 februari 2019                Sista dag för handel i Stockwiks aktie
inklusive rätt till sammanläggningen

21 februari 2019                Första dagen för handel i Stockwiks aktie
exklusive rätt till sammanläggningen. Aktiekursen kommer från och med detta
datum att återspegla effekten av sammanläggningen

22 februari 2019                Avstämningsdag för sammanläggningen av
aktier

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att deltaga i
sammanläggningen.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med
500 kommer vederlagsfritt erhålla aktier från en garant för att innehavet
ska bli jämnt delbart med 500. Tillhandahållande av s.k. utjämningsaktier
sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder
behöver vidtas av aktieägarna.

Till följd av sammanläggningen kommer Stockwiks aktie att byta ISIN-kod.
Från och med den 21 februari 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden
SE0012257970.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier att minska från
1.998.642.520 aktier till 3.997.285 aktier. Varje aktie får efter genomförd
sammanläggning ett kvotvärde om ca 0,5 kronor per aktie.

Garanten kommer genom en riktad nyemission att kompenseras för de antal
utjämningsaktier som ianspråktagits.

Stockwik har per dagen för detta pressmeddelande utestående
teckningsoptioner och konvertibler. Med anledning av sammanläggningen av
aktier 1:500 kommer omräkning ske av teckningskurs respektive
konverteringskurs enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna
och konvertiblerna. För Stockwiks teckningsoptioner som kan utnyttjas under
2019 är den omräknade aktuella teckningskursen enligt nedan:

Teckningsoption Omräknad teckningskurs
Teckningsoptioner 2016/2019 47 kronor (nuvarande kurs 9,4 öre)
Teckningsoptioner 2016/2019 Långivare 30 kronor (nuvarande kurs 6 öre)
Teckningsoptioner 2017/2019
f.d. konvertibelinnehavare 30 kronor (nuvarande kurs 6 öre)
Teckningsoptioner 2017/2019 Långivare 30 kronor (nuvarande kurs 6 öre)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik
Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 16:40
(CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio
E-post: förnamn.efternamn@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av
välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik
erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via
kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens
spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi
investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår
investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom
kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt
ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt
människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

* Stockwik_Tidplan_sammanläggning_aktier_190208

Författare Hugin