Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Stora Enso Oyj: Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 29.4.2020 kl. 9.30 EEST

Stora Ensos styrelse har fattat beslut om att sammankalla årsstämma
för att hållas den 4 juni 2020.

Kallelse till årsstämma
Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas att delta i årsstämma som hålls
torsdagen den 4 juni 2020 kl. 16.00 (finsk tid) på bolagets
huvudkontor på adressen Kanalkajen 1, Helsingfors. Bolagets
aktieägare och deras ombud kan delta i årsstämman och utöva sina
aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att
lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Instruktioner
för aktieägarna finns i denna kallelse under rubriken C Anvisningar
för deltagarna i årsstämman.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i
enlighet med den tillfälliga lagstiftningen som godkänts av den
finska riksdagen 24.4.2020 för att begränsa spridningen av Covid-19
pandemin. Bolaget har fattat beslut om att skrida till de åtgärder
som lagen möjliggör för att årsstämman ska kunna hållas på ett
förutsägbart sätt och med hänsyn till bolagets aktieägares,
anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.

A. Ärenden som behandlas på årsstämman
På årsstämman behandlas följande ärenden:
1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförandes hälsningar till aktieägarna publiceras på årsstämmodagen på bolagets webbplats storaenso.com/agm (https://www.storaenso.com/sv-se/investors/governance/annual-general-meeting).

2. Konstituering av stämman

Advokat Manne Airaksinen fungerar som ordförande för årsstämman. Ifall Manne Airaksinen inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som ordförande, utnämner styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som ordförande.

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Advokat Seppo Kymäläinen fungerar som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. Ifall Seppo Kymäläinen inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen, utnämner styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpa sig för uppdraget som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Som närvarande vid årsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom loppet av förhandsröstningsperioden och som enligt 5 kap. 6 § och 6a § i finska aktiebolagslagen har rätt att delta i årsstämman. Röstlängden fastställs på basis av den information som tillställs av Euroclear Finland Oy.

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2019

Eftersom det är möjligt att delta i årsstämman endast på förhand,
anses bolagets bokslut och årsberättelse, innehållande
verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen, som bolaget
publicerat 13.2.2020 och som finns tillgängliga på bolagets webbplats
storaenso.com/agm
(https://www.storaenso.com/sv-se/investors/governance/annual-general-meeting),
framlagda för årsstämman. Verkställande direktörens presentation
publiceras på årsstämmodagen på bolagets webbplats storaenso.com/agm
(https://www.storaenso.com/sv-se/investors/governance/annual-general-meeting).

7. Fastställande av bokslutet
Styrelsen föreslår, att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning
Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,15 euro per aktie
utbetalas på basis av balansräkningen som har fastställts för år
2019. Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen
för utdelningen måndagen den 8 juni 2020 är antecknad antingen i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller
i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i
avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear
Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är
registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och
utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av
amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.
Utdelningen betalas ut uppskattningsvis måndagen den 15 juni 2020.

Dessutom föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att enligt eget övervägande besluta om utdelning upp till maximalt 0,35 euro per aktie. Beslut om utdelning skulle fattas i ett senare skede då det är möjligt att göra en mer tillförlitlig uppskattning av effekterna av Covid-19-pandemin på Stora Ensos verksamhet och likviditet. Utdelningen kunde på basis av bemyndigandet betalas i en eller flera rater.
Bemyndigandet skulle gälla fram till början av nästa årsstämma.
Bolaget publicerar styrelsens eventuella beslut om utdelning och
bekräftar samtidigt avstämningsdag och datum för utdelning.
Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för
ifrågavarande betalning av utdelning är antecknad antingen i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga
om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som
förs av Euroclear Sweden AB.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1.2019 - 31.12.2019

10. Framläggande av ersättningspolicy

Eftersom det är möjligt att delta i årsstämman endast på förhand,
anses Stora Ensos ersättningspolicy gällande principerna för
ersättning till styrelsemedlemmar, verkställande direktören och
ställföreträdande verkställande direktör, som publicerats 30.1.2020
och finns tillgänglig på bolagets webbplats storaenso.com/agm
(https://www.storaenso.com/sv-se/investors/governance/annual-general-meeting)
framlagd för årsstämman.

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman såsom tillkännagjorts
den 15 januari 2020 att de årliga arvodena för styrelsens ordförande,
vice ordförande och styrelsens ledamöter höjs med cirka 2,5-3 procent
och utbetalas enligt följande:

Styrelsen
Ordförande 197 000 EUR (2019: 192 000)
Vice ordförande 112 000 EUR (2019: 109 000)
Ledamöter 76 000 EUR (2019: 74 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas
årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora
Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det
pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga
arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor
efter årsstämman eller snarast möjligen i enlighet med tillämplig
lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell
överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet
till ledamöterna av finans- och revisionskommittén,
ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor
höjs med cirka 2,5-3 procent och utbetalas enligt följande:

Finans- och revisionskommittén
Ordförande 21 200 EUR (2019: 20 600)
Ledamöter 14 800 EUR (2019: 14 400)

Ersättningskommittén

Ordförande 10 600 EUR (2019: 10 300)
Ledamöter 6 400 EUR (2019: 6 200)

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande 10 600 EUR (2019: 10 300)
Ledamöter 6 400 EUR (2019: 6 200)

12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman såsom tillkännagjorts
den 15 januari 2020 att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara
nio (9).

13. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman såsom tillkännagjorts
den 15 januari 2020 att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs
Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander,
Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg
för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma
samt att Håkan Buskhe väljs till ny ledamot av styrelsen för samma
mandatperiod.

Göran Sandberg har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till
styrelsen.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår vidare att Jorma Eloranta väljs
till ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande för styrelsen.

Håkan Buskhe, teknologie magister, Tekn., född 1963, svensk
medborgare, har en gedigen operativ erfarenhet inom industrin och
stark erfarenhet av företagsledning efter att ha fungerat som
verkställande direktör för flera ledande svenska bolag. Buskhe
tillträder den 12 februari 2020 som verkställande direktör för FAM
AB. Innan sin nuvarande position fungerade Buskhe som verkställande
direktör för SAAB AB (2010-2019) och E.ON Nordic (2008-2010).
Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill ledande roller på E.ON
Sweden (2006-2008), posten som verkställande direktör för
logistikbolaget Schenker North (2001-2006) samt flera poster inom
Storel AB (1998-2001), Carlsberg A/S (1994-1998) och Scansped AB
(1988-1994). Buskhe har vidare fungerat som styrelsemedlem i flera
venturekapitalbolag. Han är oberoende av bolaget men inte av dess
betydande aktieägare på grund av sin position som verkställande
direktör för FAM AB. Buskhe äger för närvarande inga aktier i Stora
Enso.

Kandidaterna och utvärderingen av deras oberoende har presenterats på
bolagets webbplats storaenso.com/agm
(https://www.storaenso.com/sv-se/investors/governance/annual-general-meeting).

14. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av
finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

15. Val av revisor
Styrelsen föreslår i enlighet med finans- och revisionskommitténs
rekommendation för stämman att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som
revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av
följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att ifall
bolaget blir valt som revisor, kommer Samuli Perälä att fungera som
huvudansvarig revisor.

Finans- och revisionskommittéens rekommendation gällande revisorsvalet
finns tillgängligt på bolagets webbplats storaenso.com/agm
(https://www.storaenso.com/sv-se/investors/governance/annual-general-meeting).

16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna

aktier

Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut
om förvärv av bolagets egna R-aktier enligt följande:

Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigan...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.