Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Stora Enso Oyj: Stora Enso delårsrapport januari-september 2016

Ännu ett kvartal med stabilt resultat

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2016-10-25 kl. 13.00 EEST
Q3/2016 (jämfört med Q3/2015)

· Omsättning: 2 393 MEUR (2 500 MEUR), en minskning med 4,3 %.
Exklusive den strukturella nedgången i pappersverksamheten och det
avyttrade Barcelona-bruket ökade omsättningen med 1,8 %, främst på
grund av driftsättningen av kraftlinerbruket i Varkaus och
konsumentkartonganläggningen i Beihai.

· Det operativa rörelseresultatet uppgick till 219 MEUR (246 MEUR),
i vilket ingår negativ påverkan hänförlig till produktionsstarten i
Beihai på 35 MEUR. Den operativa rörelsemarginalen var 9,2 % (9,8 %).

· Resultat per aktie (EPS): 0,16 EUR (0,16 EUR). Resultat per aktie
exkl. jämförelsestörande poster ökade till 0,17 EUR (0,13 EUR).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 390 MEUR (484 MEUR),
kassaflöde efter investeringar 177 MEUR (234 MEUR).

· Fortsatt förstärkning av balansräkningen: förhållandet
nettoskuld/operativt EBITDA minskade till 2,1 (2,5) motsvarande en
likviditet på 775 MEUR (797 MEUR).

· Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): 10,1 % (11,6 %).
Exklusive Beihai-bruket var avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE)
13,5 % (13,1 %).

Q3/2016 (jämfört med Q2/2016)

· Omsättningen minskade med 5,3 % till 2 393 MEUR (2 526 MEUR).
Exklusive den strukturella nedgången inom pappersverksamheten
minskade omsättningen med 5,1 %, främst beroende på normala
säsongsvariationer i division Wood Products.

· Det operativa rörelseresultatet minskade med 3,1 % till 219 MEUR
(226 MEUR), främst på grund av produktionsstarten i Beihai.

Q1-Q3/2016 (jämfört med Q1-Q3/2015)

· Omsättningen minskade med 2,5 % till 7 364 MEUR (7 553 MEUR).
Exklusive den strukturella nedgången i pappersverksamheten och det
avyttrade Barcelona-bruket ökade omsättningen med 2,6 %.

· Det operativa rörelseresultatet ökade med 3,0 % till 693 MEUR (673
MEUR), främst på grund av lägre rörliga kostnader.

Transformation

· Inkörningen av Beihai-bruket går snabbare än planerat.
Kundtesterna av vätskekartong fortskrider väl och de första
provkörningarna med CKB-kartong har genomförts.
Konsumentkartongmaskinen beräknas nå full produktionskapacitet inom
18-24 månader från starten i maj 2016. Anläggningen för blekt
kemitermomekanisk massa (BCTMP) beräknas vara driftklar före slutet
av fjärde kvartalet.

· Kraftlinerbruket i Varkaus nådde under tredje kvartalet EBITDA
break-even. Bruket beräknas producera för fullt under andra halvan av
2017.

· Den nya produktionsenheten för byggkomponenter i trä (LVL) i
Varkaus är i drift och produktcertifiering pågår. Anläggningen
beräknas nå full kapacitet i mitten av 2018.

· Avyttringen av det tyska journalpappersbruket Kabel slutfördes i
september.

· Stora Enso har fått förskottsbetalningar på 118 MEUR för
avyttringen av anläggningen i Suzhou.

Utsikter för Q4/2016

För fjärde kvartalet 2016 väntas omsättningen bli något högre eller
något lägre än de nu redovisade 2 393 MEUR, och det operativa
rörelseresultatet förväntas bli i nivå med eller något lägre än det
resultat på 219 MEUR som redovisas för tredje kvartalet 2016.
Påverkan från de årliga underhållsstoppen beräknas bli cirka 35 MEUR
lägre jämfört med tredje kvartalet 2016.

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar
resultatet för tredje kvartalet 2016

"Omsättningen under tredje kvartalet 2016 ökade med 1,8 %, exklusive
den strukturella nedgången i pappersverksamheten och det avyttrade
Barcelona-bruket. Det berodde främst på driftsättningen av
kraftlinerbruket i Varkaus och konsumentkartonganläggningen i Beihai.
Det operativa rörelseresultatet uppgick till 219 MEUR, jämfört med
246 MEUR förra året, vari ingår en negativ påverkan på 35 MEUR
hänförlig till produktionsstarten i Beihai. Kassaflödet från rörelsen
uppgick till 390 MEUR tack vare minskat rörelsekapital och intäkter
från avyttringar. Balansräkningen har fortsatt stärkts och kvoten
nettoskuld/operativt EBITDA var 2,1.

Vår omvandling till ett kundfokuserat företag inom förnybara material
går framåt. Jag är glad att Beihai-bruket kommit igång tidigare än
beräknat och att vi nu genomför kundtester av vätskekartong och andra
kvaliteter. Vi har också slutfört de första provkörningarna med CKB,
vår mycket konkurrenskraftiga kartong vad gäller styrka, styvhet,
renhet och körbarhet. CKB har egenskaper som innebär mycket god
säkerhet vid livsmedelshantering, vilket värderas högt av kinesiska
konsumenter. Under kvartalet har vi även lanserat en ny produkt i
CKB-familjen, CKB Nude by Stora Enso. Det är en obestruken
kartongkvalitet utan utformad för konsumenter som vill ha
förpackningar i förnybara material som både känns och ser naturliga
ut.

Inkörningen av kraftlinerbruket i Varkaus går också framåt och som
planerat nådde vi EBITDA break-even under kvartalet. Vi beräknar att
bruket ska uppnå full produktion av nyfiberbaserad wellpappråvara
under andra halvåret 2017. Avyttringen av journalpappersbruket Kabel
i Tyskland har slutförts. Vi har också erhållit de första
förskottsbetalningarna för den avyttrade anläggningen i Suzhou i
Kina. De affären tillkännagavs under andra kvartalet 2016.

Vi planerar att skapa ett centrum för wellpappförpackningar i Lahtis.
Målet är att öka konkurrenskraften genom att samla tillverkningen av
wellpappförpackningar i Finland på ett ställe. Som en del i den
föreslagna sammanslagningen ska Stora Enso investera cirka 19 MEUR i
nya maskiner och infrastruktur. De föreslagna åtgärderna förväntas
vara genomförda till slutet av första kvartalet 2018.

Intresset för att bygga i trä är uppåtgående. Australiens första
kontorshus i trä håller på att byggas i Sydney med vårt korslimmade
trä (CLT). Till de bärande elementen i den sex våningar höga
byggnaden används mer än 2 000 m³ av vår CLT. Huset ska färdigställas
under 2017 vilket visar att CLT inte bara är ett förnybart och
hållbart val, utan också bidrar till korta byggtider.

Ett annat initiativ för att tillgodose växande behov inom
stadsbyggnation är moderniseringen av sågverket i Murów. Som tidigare
meddelats utökas sågverkets årliga kapacitet från 70 000 m³ till 400
000 m³ i och med ombyggnaden. I september invigde vi det
moderniserade sågverket tillsammans med 200 kunder.

Jag gläds åt att vår årsredovisning för andra året i rad utsågs till
Finlands bästa i ReportWatchs ranking. Den omfattar 1 600 företag
från 65 länder. Dessutom identifierar den internationella icke
vinstdrivande organisationen CDP (tidigare Carbon Disclosure Project)
Stora Enso som världsledande i att bekämpa den globala uppvärmningen.
Vi finns med på CDP:s nya "Climate A List" för 2016.

När det gäller utsikterna för fjärde kvartalet 2016 väntas
omsättningen bli något högre eller något lägre än de nu redovisade 2
393 MEUR, och det operativa rörelseresultatet väntas bli i nivå med
eller något lägre än det resultat på 219 MEUR som redovisas för
tredje kvartalet 2016. I dessa uppskattningar ingår positiv påverkan
av planerade årliga underhållsstopp med cirka 35 MEUR jämfört med
tredje kvartalet 2016.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra
medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras
förtroende."

Karl-Henrik Sundström, VD

NYCKELTAL

MEUR Q3/16 Q3/15 Förändring Q2/16 Förändring Q1-Q3/ Q1-Q3/ Förändring 2015
% % %
Q3/16- Q3/16- Q1
Q3/15 Q2/16 16 15 -Q3/16-Q1
-Q3/15
Omsättning 2 393 2 500 -4,3 % 2 526 -5,3 % 7 364 7 553 -2,5 % 10
040

Operativt EBITDA 326 353 -7,6 % 333 -2,1 % 1 015 1 011 0,4 % 1 352

Operativt 219 246 -11,0 % 226 -3,1 % 693 673 3,0 % 915
rörelseresultat
Operativ 9,2 9,8 8,9 9,4 % 8,9 % 9,1
rörelsemarginal % % % %
Rörelseresultat 196 237 -17,3 % 248 -21,0 % 638 666 -4,2 % 1 059
(IFRS)

Resultat före 170 128 32,8 % 112 51,8 % 465 438 6,2 % 1 048
skatt exkl.
jämförelsestörande
poster
Resultat före 161 144 11,8 % 149 8,1 % 465 454 2,4 % 814
skatt
Periodens 119 124 -4,0 % 118 0,8 % 351 376 -6,6 % 783
nettoresultat
Räntebärande 2 899 3 248 -10,7 % 3 178 -8,8 % 2 899 3 248 -10,7 % 3 240
nettoskuld

Avkastning på 10,1 11,6 10,3 10,6 10,6 10,6
sysselsatt % % % % % %
kapital (ROCE) %
Resultat per 0,17 0,13 0,12 0,48 0,46 1,24
aktie (EPS),
exkl.
jämförelsestörande

poster, EUR
Resultat per 0,16 0,16 0,16 0,47 0,49 1,02
aktie (EPS),
EUR
Skuldsättningsgrad 0,52 0,66 0,58 0,52 0,66 0,60
Fasta 25,5 25,0 25,4 25,1 24,8 25,0
kostnader/Omsättnin % % % % % %

g
Medelantal 26 27 -1,5 % 26 2,8 % 26 27 -2,7 % 26
anställda 819 232 088 372 090 783
TRI-frekvens 10,4 10,7 -2,8 % 13,5 -23,0 % 12,0 10,4 15,4 % 11,0
LTA-frekvens 4,5 4,3 4,7 % 4,9 -8,2 % 4,4 4,3 2,3 % 4,7

TRI-frekvens = antal registrerade incidenter per en miljon arbetade
timmar.

LTA-frekvens = antal olyckor som resulterar i frånvaro per en miljon
arbetade timmar.

Webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media kl.
14:00 CEST (15:00 EEST)

En webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media
hålls klockan 14:00 CEST (15:00 EEST). Stora Ensos VD Karl-Henrik
Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations
Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för konferensen som kan
följas på: http://edge.media-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.