Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Stora Enso Oyj: Stora Enso introducerar ändrad definition av operativt EBITDA, höjt strategiskt mål för Wood Products-di...

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-11-07 kl. 18.30 EET
Ändrad definition för operativt EBITDA (icke IFRS-baserat mått)

Med början fjärde kvartalet 2017 kommer Stora Enso att inkludera
operativt EBITDA för sina intressebolag (investeringar redovisade
enligt kapitalandelsmetoden) i koncernens operativa EBITDA. Tidigare
har Stora Enso bara inkluderat intressebolagens operativa
rörelseresultat i koncernens operativa rörelseresultat.

Förändringen kommer att påverka följande nyckeltal:

· operativt EBITDA
· operativ EBITDA-marginal
· nettoskuld/operativt EBITDA senaste 12 månaderna

Det operativa rörelseresultatet, delsummorna i koncernens
resultaträkning och koncernens övriga IFRS-mått kommer inte att
påverkas.

Den nya definitionen för det icke IFRS-baserade måttet avseende
operativt EBITDA är: rörelseresultat exklusive operativ minskning i
värdet av biologiska tillgångar, av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar, jämförelsestörande poster samt värdering till
verkligt värde. I definitionen ingår poster i respektive dotterbolag,
samarbetsarrangemang samt investeringar redovisade enligt
kapitalandelsmetoden.

Historiska siffror räknas om i enlighet med den nya
redovisningsmodellen och redovisas i tabellerna i slutet av detta
börsmeddelande.

Nya strategiska finansiella mål för division Wood Products

Det finansiella målet avseende den operativa avkastningen på operativt
kapital (ROOC) för Stora Ensos division Wood Products har höjts från
18 % till 20 %. Detta för att bättre reflektera divisionens högre
andel av mervärdesprodukter och den övergripande resultatpotentialen.

Investeringar 2018

Stora Enso har nyligen framgångsrikt genomfört flera stora
investeringar. Koncernen fortsätter nu succesivt att minska sina
investeringskostnader (exkl. investeringar i biologiska tillgångar)
till avskrivningsnivå. För 2018 uppskattas investeringskostnaderna
ligga på 550-600 MEUR, inklusive 100 MEUR i biologiska tillgångar. De
årliga avskrivningarna beräknas för 2018 uppgå till 490-510 MEUR och
den operativa minskningen av värdet av biologiska tillgångar till
50-70 MEUR. I dessa investeringskostnader ingår inte potentiella
förvärv eller avyttringar.

Avstämning av operativ lönsamhet

Enligt tidigare rapportering

MEUR Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16

Operativt EBITDA 410 341 352 1 371 310 343 355 363

Investeringar 20 15 14 80 31 17 16 16
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
operativa
Operativ minskning av -16 -18 -12 -65 -19 -17 -22 -7
värdet av
biologiska
tillgångar
Avskrivningar och -124 -119 -139 -502 -131 -124 -123 -124
nedskrivningar
exkl.
jämförelsestörande
poster
Operativt 290 219 215 884 191 219 226 248
rörelseresultat
Värdering till 0 -6 5 -67 -12 -14 -15 -26
verkligt värde
och icke operativa
poster
Jämförelsestörande -20 -8 -27 -34 -34 -9 37 -28
poster
Rörelseresultat 270 205 193 783 145 196 248 194
(IFRS)

Omräknat

MEUR Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16

Investeringar 22 18 17 92 33 21 19 19
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
operativa, exkl.
avskrivningar
Operativt EBITDA 432 359 369 1 343 364 374 382
463
Investeringar -2 -3 -3 -12 -2 -4 -3 -3
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
avskrivningar
Operativ minskning av -16 -18 -12 -65 -19 -17 -22 -7
värdet av biologiska
tillgångar
Avskrivningar och -124 -119 -139 -502 -131 -124 -123 -124
nedskrivningar exkl.
jämförelsestörande
poster
Operativt 290 219 215 884 191 219 226 248
rörelseresultat
Värdering till 0 -6 5 -67 -12 -14 -15 -26
verkligt värde och
icke
operativa poster
Jämförelsestörande -20 -8 -27 -34 -34 -9 37 -28
poster
Rörelseresultat 270 205 193 783 145 196 248 194
(IFRS)

Förändring

MEUR Q3/1 Q2/1 Q1/1 2016 Q4/1 Q3/1 Q2/1 Q1/1
7 7 7 6 6 6 6
Investeringar 22 18 17 92 33 21 19 19
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
operativa, exkl.
avskrivningar
Operativt EBITDA 22 18 17 92 33 21 19 19
Investeringar -20 -15 -14 -80 -31 -17 -16 -16
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
operativa
Investeringar -2 -3 -3 -12 -2 -4 -3 -3
redovisade enligt
kapitalandelsmetoden,
avskrivningar
Operativ minskning av 0 0 0 0 0 0 0 0
värdet av biologiska
tillgångar
Avskrivningar och 0 0 0 0 0 0 0 0
nedskrivningar exkl.
jämförelsestörande
poster
Operativt 0 0 0 0 0 0 0 0
rörelseresultat
Värdering till 0 0 0 0 0 0 0 0
verkligt värde och
icke
operativa poster
Jämförelsestörande 0 0 0 0 0 0 0 0
poster
Rörelseresultat 0 0 0 0 0 0 0 0
(IFRS)

Operativt EBITDA per segment

Enligt tidigare rapportering

MEUR Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Consumer 127 111 119 447 92 118 127 110
Board
Packaging 65 56 43 129 36 37 33 23
Solutions
Biomaterials 124 100 90 361 75 79 92 115
Wood 37 43 31 118 24 30 41 23
Products
Paper 56 37 68 324 90 77 74 83
Övriga 1 -6 1 -8 -7 2 -12 9
Totalt 410 341 352 1 371 310 343 355 363

Omräknat

MEUR Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Consumer 128 113 117 452 93 119 128 112
Board
Packaging 66 56 44 131 36 38 34 23
Solutions
Biomaterials 124 100 90 361 75 79 92 115
Wood 37 43 31 118 24 30 41 23
Products
Paper 55 37 69 327 91 78 74 84
Övriga 22 10 18 74 24 20 5 25
Totalt 432 359 369 1 463 343 364 374 382

Förändring

MEUR Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Consumer 1 2 -2 5 1 1 1 2
Board
Packaging 1 0 1 2 0 1 1 0
Solutions
Biomaterials 0 0 0 0 0 0 0 0
Wood 0 0 0 0 0 0 0 0
Products
Paper -1 0 1 3 1 1 0 1
Övriga 21 16 17 82 31 18 17 16
Totalt 22 18 17 92 33 21 19 19

Operativ EBITDA-marginal per segment

Enligt tidigare rapportering

% Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Consumer 19,9 % 17,6 % 19,5 % 19,1 % 15,9 % 19,7 % 21,2 % 19,5 %
Board
Packaging 20.4 % 17,9 % 14,8 % 12,4 % 12,8 % 14,3 % 12,8 % 9,4 %
Solutions
Biomaterials 32,7 % 27,0 % 24,4 % 26,2 % 21,5 % 23,7 % 26,9 % 32,8 %
Wood 8,9 % 9.8 % 7,5 % 7,4 % 6,1 % 7,8 % 9,5 % 6,0 %
Products
Paper 7,7 % 5,1 % 9,1 % 10,0 % 11,8 % 9,7 % 8,8 % 9,7 %
Övriga 0,2 % -1,0 % 0,2 % -0,3 % -1,1 % 0,4 % -1,9 % 1,4 %
Totalt 16,3 % 13,5 % 14,1 % 14,0 % 12,7 % 14,3 % 14,1 % 14,8 %

Omräknat

% Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Consumer 20,0 % 17,9 % 19,6 % 19,3 % 16,0 % 19,9 % 21,4 % 19,9 %
Board
Packaging 20,8 % 17,9 % 15,2 % 12,5 % 12,8 % 14,7 % 13,2 % 9,4 %
Solutions
Biomaterials 32,7 % 27,0 % 24,4 % 26,2 % 21,5 % 23,7 % 26,9 % 32,8 %
Wood 8,9 % 9.8 % 7,5 % 7,4 % 6,1 % 7,8 % 9,5 % 6,0 %
Products
Paper 7,6 % 5,1 % 9,1 % 10,1 % 12,0 % 9,7 % 8,8 % 9.8 %
Övriga 3,7 % 1,6 % 2,8 % 3,0 % 3,7 % 3,6 % 0,8 % 3,9 %
Totalt 17,2 % 14,2 % 14,8 % 14,9 % 14,1 % 15,2 % 14,8 % 15,6 %

Förändring

I procent Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Consumer 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4
Board
Packaging 0,4 0 0,4 0,1 0 0,4 0,4 0
Solutions
Biomaterials 0 0 0 0 0 0 0 0
Wood 0 0 0 0 0 0 0 0
Products
Paper -0,1 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1
Övriga 3,5 2,6 2,6 3,3 4,8 3,2 2,7 2,5
Totalt 0,9 0,7 0,7 0,9 1,4 0,9 0,7 0,8

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna

Enligt tidigare rapportering

Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16

Nettoskuld/Operativt 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2
EBITDA senaste 12
månaderna

Omräknat

Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16

Nettoskuld/Operativt 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1
EBITDA senaste 12
månaderna

Förändring

Q3/17 Q2/17 Q1/17 2016 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16

Nettoskuld/Operativt -0,2 -0,1 -0,1 ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.